Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 537/19.11.2015 Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση τους (υπάρχουν ακίνητα αδιανέμητα)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 537/19.11.2015 Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση τους (υπάρχουν ακίνητα αδιανέμητα)

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα: Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση τους (υπάρχουν ακίνητα αδιανέμητα).

Σχετικά:

1. Επιστολή σας, με α.π. 2171/21-10-2015 και α.π. ΕΣ 502/23-10-2015.

2. Επιστολή μας, με α.π. 150/06-06-2013

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος για τον τρόπο που θα αναβιώσει στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εταιρεία με επωνυμία ".................................. EE", που έχει λυθεί και έχει κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της (υπάρχουν ακίνητα αδιανέμητα)», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει διατυπωθεί στην ανωτέρω σχετική (2) επιστολή μας, στην οποία και σας παραπέμπουμε για την εφαρμογή των παρεχόμενων οδηγιών για την αντιμετώπιση ιδίου ακριβώς θέματος.
 

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


Πηγή: Taxheaven