Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 554/2.12.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης εισόδου κληρονόμων θανόντος Ομορρύθμου Εταίρου στη μερίδα Προσωπικών εταιρειών

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 554/2.12.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης εισόδου κληρονόμων θανόντος Ομορρύθμου Εταίρου στη μερίδα Προσωπικών εταιρειών

Αθήνα, 02 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 554

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης εισόδου κληρονόμων θανόντος Ομορρύθμου Εταίρου στη μερίδα Προσωπικών εταιρειών»

Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail της 29-10-2015 και α.π. 3419/29-10-2015 και α.π. ΕΣ 554/30-11-2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης εισόδου κληρονόμων του Θανόντος Ομορρύθμου Εταίρου ............................. του ............, στη μερίδα των Προσωπικών εταιρειών ".............................. ΟΕ (Αρ ΓΕΜΗ .....................)", "........................ ΟΕ (Αρ ΓΕΜΗ ...................)" και "............................. EE (Αρ ΓΕΜΗ ........................) με βάση τα δικαιολογητικό κληρονομιάς, χωρίς να σας υποβληθεί τροποποίηση του καταστατικού των», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Όταν σας υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά (ληξιαρχική πράξη θανάτου και κληρονομιάς) θα προβείτε στις εξής καταχωρίσεις:

α) Καταχώριση με ΚΑΚ της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στη Δημοσιότητα και ενημέρωση του πεδίου "έως .../..../201.... (όπου καταχωρίζεται μέχρι πότε ήταν κάποιος εταίρος)", με την ημερομηνία του θανάτου του.

β) Καταχώριση με ΚΑΚ των δικαιολογητικών απόδειξης της κληρονομιάς (κληρονομητηρίου κλπ) με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στη Δημοσιότητα και ενημέρωση του πεδίου "από .../..../201.... (όπου καταχωρίζεται από πότε εισήλθε κάποιος ως εταίρος)" για κάθε κληρονόμο με την ημερομηνία θανάτου, ως και του πεδίου "ποσοστό συμμετοχής" με το ποσοστό συμμετοχής που κληρονομεί ο κάθε κληρονόμος.

Παράλληλα θα κοινοποιήσετε τις καταχωρίσεις αυτές και στους ήδη εταίρους και στους κληρονόμους, και θα τους ζητήσετε εγγράφως να σας υποβάλλουν τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της κάθε εταιρείας.


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


Πηγή: Taxheaven