Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/27.1.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β΄) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρ

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/27.1.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β΄) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρ

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 115/28-01-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 71, 90, 91, 92, 93, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118 και 183.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) «Κώδικας ΦΠΑ» όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2,3,11,19,25,30,41,42.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β΄) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν.2960/2001 − Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.08.2002 (ΦΕΚ 1109/Β΄) Α.Υ.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του Ν.2960/2001, οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων για τα αποθέματά τους, τα οποία δεν έχουν διατεθεί έως 31−12−2015 καθώς και τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τη μεταβατική περίοδο.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

8. Tο Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ 865/Β΄), όπως ισχύει.

10. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).

11. Την αριθμ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2144/6−10−2015) απόφαση του πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 «Μεταβατικές διατάξεις – Διαχείριση αποθεμάτων» της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β΄) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν.2960/2001 − Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω αποθέματα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές το αργότερο μέχρι 15.02.2016».

2. Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 1, με την εξαίρεση των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του Ν.2969/2001, τα οποία λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, υποχρεούνται να εισάγουν τα αποθέματα αυτά στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής, άμεσα κατόπιν της έκδοσης των εν λόγω αδειών.
Η χρέωση των αποθεμάτων στη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με βάση τη δήλωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με την υποβολή από τον υπόχρεο του Δελτίου παραγωγής στο αρμόδιο τελωνείο. Για το σκοπό αυτό τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με την προσκόμιση της άδειας λειτουργίας του οινοποιείου της αρμόδια αρχής μέχρι την 29−02−2016.
Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπόμενων από τις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.08.2002 Α.Υ.Ο.Ο. και Φ.883/530/1999 Α.Υ.Ο. δικαιολογητικών από τους συναλλασσόμενους πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.04.2016. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και η αυτοψία του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/2002 Α.Υ.Ο.Ο. από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων.
Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, οι χορηγηθείσες άδειες ανακαλούνται και καθίστανται άμεσα απαιτητές οι φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα αποθηκευμένα προϊόντα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 56 του Ν.2960/2001.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του Ν.2960/2001, οι οποίοι θα λειτουργήσουν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης».

3. Η παράγραφος 5 του ιδίου ανωτέρω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του Ν.2960/2001, οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, δηλώνουν στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές μέχρι την 15.02.2016 τα αποθέματά τους, τα οποία δεν έχουν διατεθεί προς πώληση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 και υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 δήλωση μικρού οινοπαραγωγού καθώς και Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) για την καταβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα τέταρτο των αποθεμάτων κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου, Αυγούστου και Οκτωβρίου 2016. Από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων οι μικροί οινοπαραγωγοί δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση κατά τις ημερομηνίες υποβολής των Δ.Ε.Φ.Κ.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven