Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1013074 ΕΞ 2016/28.1.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την σύνταξη σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της αριθ. 0004170 Ε

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1013074 ΕΞ 2016/28.1.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την σύνταξη σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της αριθ. 0004170 Ε

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1013074ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την σύνταξη σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15-12-2015 (Β 2722) ΚΥΑ»


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β'2722).

β) Του άρθρου 128, παρ. 2, του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

γ) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β  865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

η) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» καθώς και των διατάξεων και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) « Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων », όπως ισχύουν.

2. Το αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0000136ΕΞ/15-1-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί σύστασης Ομάδας Εργασίας.

3. Το αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0000199ΕΞ2016/20-1-2016 έγγραφο του Διευθυντή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με επισυναπτόμενο το 1000.0/3613/16/19-1-2016 έγγραφο του Διευθυντή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (αριθ. εισερχομένου ΑΝ. ΥΠ.ΟΙΚ. 0000169/19-1-2016) και το αριθ. 6592/20-1-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (αριθ. εισερχομένου ΑΝ. ΥΠ.ΟΙΚ. 0000198/20-1-2016).

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας, για την σύνταξη σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 (Β'2722) ΚΥΑ .

Β. I. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1) Φώτιο Λαμπράκη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΔΕ Τυπογράφων, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Βασιλική Μανωλοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Δ1, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

2) Θεόδωρο Πράττη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Σμυρλή, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης .

3) Ευδοκία Μακατσώρη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος Προϊσταμένη του Τμήματος Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων ( Εισροών -Εκροών) της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ζαχαρένια Ρωμαίου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα .

4) Δημοσθένη Μπακόπουλο, Νομικό Σύμβουλο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Βιδάλη, Αρχιπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

5) Ευδοκία Ευαγγελάτου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Θεοδώρα Ρίσκα, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετεί στο Γραφείο του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Παναγιώτη Σγουρίδη

6. Πολυτσάκη Ιωάννη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ της Γ.Γ.Δ.Ε, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κοράκη Κυριάκο του Βασιλείου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης της Γ.Γ.Δ.Ε.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Κουνάβη Μαρία, υπάλληλος με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με αναπληρώτρια την Γιαννουσά Στυλιανή, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.

Δ.Ι. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), για τον ορισμό των προδιαγραφών για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας (δεξαμενόπλοια- σλέπια κ.λ.π) ως μεταφορικών-εφοδιαστικών, σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 (Β'2722) ΚΥΑ.

II. Η Ομάδα δύναται να καλεί εμπειρογνώμονες για την υποβοήθηση του έργου της.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που θα καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται από τον Συντονιστή της.

ΣΤ. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται μέχρι την 5/2/2016, οπότε και θα υποβάλλει πόρισμα, με προτεινόμενο σχέδιο ΚΥΑ, στον Υπουργό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβες Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven