Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 572/25.11.2015 Αντιμετώπιση αιτημάτων α) Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της διαγραφής των Ατομικών επιχειρήσεων ΤΑΞΙ και της επιστροφής των σχετικών τελών και β) Εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για εγκαταστάσεις (ηλεκτρολόγου,

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 572/25.11.2015 Αντιμετώπιση αιτημάτων α) Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της διαγραφής των Ατομικών επιχειρήσεων ΤΑΞΙ και της επιστροφής των σχετικών τελών και β) Εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για εγκαταστάσεις (ηλεκτρολόγου,

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 572
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτημάτων α) Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της διαγραφής των Ατομικών επιχειρήσεων ΤΑΞΙ και της επιστροφής των σχετικών τελών και β) Εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για εγκαταστάσεις (ηλεκτρολόγου, θέρμανσης και κλιματισμού) και για κατασκευές συστημάτων (άρδευσης, ύδρευσης) μονάδων επεξεργασίας νερού και μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων»

Σχετικά : Επιστολή σος α) απ 13880/2015 με e-mail της 06-11-2015 και α.π. ΕΣ 520/06-11- 2015 και
β) απ 13862/2015 με e-mail της 06-11-2015 και α.π. ΕΣ 523/06-11-2015.

Απαντώντας στις ανωτέρω επιστολές σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτημάτων α) Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της διαγραφής των Ατομικών επιχειρήσεων ΤΑΞΙ και της επιστροφής των σχετικών τελών και β) εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για εγκαταστάσεις (ηλεκτρολόγου, Θέρμανσης και κλιματισμού) και για κατασκευές συστημάτων (άρδευσης, ύδρευσης) μονάδων επεξεργασίας νερού και μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1) Μπορείτε να προχωρήσετε στην Καταχώριση στο ΓΕΜΗ των αιτημάτων για διαγραφή Ατομικής επιχείρησης (φυσικού προσώπου) εκμετάλλευσης ΤΑΞΙ, που δηλώνει ότι ασχολείται με την ανάληψη ευκαιριακών μισθώσεων και το αντάλλαγμα της εργασίας του έχει την έννοα της σωματικής καταπόνησης και όχι της ριψοκίνδυνης κερδοσκοπίας διαμεσολάβησης η οποία θα του προσέδιδε εμπορική ιδιότητα (σύμφωνα και με την αρίθ. 90/2008 γνωμοδότηση του ΝΣΚ) και να αναρτήσετε στη δημοσιότητα ανακοίνωση ως εξής:
"Την .../.../ 201.. καταχωρήθηκε με ΚΑΚ............ στο Γ.Ε.ΜΗ., η από .../Μ»/201.. αίτηση διαγραφής της Ατομικής επιχείρησης (φυσικού προσώπου) εκμετάλλευσης ΤΑΞΙ, με επωνυμία: ......... και αριθμό ΓΕΜΗ: ............ , που δηλώνει ότι ασχολείται με την ανάληψη ευκαιριακών μισθώσεων και δεν έχει εμπορική ιδιότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω η ανωτέρω Ατομική επιχείρηση διαγράφηκε από το ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το αρ πρωτ 25282/10-6-2015 έγγραφο του Ε.Σ. του Γ.Ε.ΜΗ., την αρίθ. 90/2008 γνωμοδότηση του ΝΣΚ και το αρίθ. 97333/23-09- 2015 έγγραφο της Δ/νσης εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γ.Γ.Β. και Π.Κ.)»

Για την επιστροφή των σχετικών τελών θα πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα στους Φορείς που κατανέμονται με βάση την ΚΥΑ τα καταβληθέντα τέλη καταχώρισης και τήρησης της μερίδας.

2) Υποχρεούται να εγγραφεί στο ΓΕΜΗ η Ατομική επιχείρηση που έχει δηλώσει ΚΑΔ άσκησης δραστηριότητας για εγκαταστάσεις (ηλεκτρολόγου, θέρμανσης και κλιματισμού) και για κατασκευές συστημάτων (άρδευσης, ύδρευσης), μονάδων επεξεργασίας νερού και μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων, οι οποίες είναι εμπορικές δραστηριότητες.

Για τον ΚΑΔ άσκησης της δραστηριότητας του Ηλεκτρολόγου, θα πρέπει να κριθεί κατά περίπτωση αν παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες του ή τις προσφέρει στο ευρύ κοινό μέσω στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης που απασχολεί και προσωπικό (σύμφωνα με το αρίθ. 97333/23-09-2015 έγγραφο της Δ/νσης εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γ.Γ.Ε. και Π.Κ. και με τις γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό).

Η παράλληλη εγγραφή στο ΕΕΤΕΜ, δεν καλύπτει και την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας και δεν την απαλλάσσει από την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ και αυτόματα και στο Μητρώο του Επιμελητηρίου σας [σύμφωνα και με το άρθρο 94 Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 154 Α)].Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven