Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 578/12.1.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος χορήγησης πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ, με αίτηση για πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 578/12.1.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος χορήγησης πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ, με αίτηση για πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ. :578

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα: «Αντιμετώπιση αιτήματος χορήγησης πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ, με αίτηση για πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής»

Σχετικά: Επιστολές σας, με e-mail της 04-12-2015 και 08-12-2015 και με α.π. ΕΣ 573/4.12.2015 και 578/8.12.2015.

Απαντώντας στις ανωτέρω επιστολές σας, σχετικά με αντιμετώπιση αιτήματος για «έκδοση πιστοποιητικού όπου θα αναφέρονται όλα τα πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των Εκκαθαριστών ΑΕ από το 2006 μέχρι και σήμερα και αναλυτικά οι αριθμοί και οι ημερομηνίες των πρακτικών αυτών καθώς και το περιεχόμενό τους και επίσης να εκδώσετε τα προαναφερόμενα πρακτικά με αυτούσιο το κείμενό τους», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Προφανώς, πρόκειται για αίτημα που αφορά σε ΑΕ, η οποία είναι σε εκκαθάριση και από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, προκύπτει ότι, «Πρακτικά του Συμβουλίου των Εκκαθαριστών», δεν έχουν υποβληθεί για να καταχωρισθούν αυτοτελώς στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να επιφέρουν "έννομα αποτελέσματα", για να είναι δυνατή η έκδοση Πιστοποιητικού Ιστορικότητας, το οποίο [σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014 (ΦΕΚ 2919/Β/2014)], είναι: «Το πιστοποιητικό το οποίο αφορά στη βεβαίωση καταχώρισης ή μη καταχώρισης πράξεων και στοιχείων που έχουν έννομα αποτελέσματα στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ................, από τις αρμόδιες για την τήρηση των Μητρώων αυτών αρχές (..............υπηρεσίες των Περιφερειών) προ της εγγραφής του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. ...................» και επίσης στο πιστοποιητικό Ιστορικότητας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί «Περιεχόμενο από Πρακτικό του Συμβουλίου των Εκκαθαριστών»

Για την ικανοποίηση του αιτήματος «να εκδώσετε τα προαναφερόμενα πρακτικά με αυτούσιο τα κείμενό τους», θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για έκδοση αντιγράφων των πρακτικών των εκκαθαριστών, που θα μπορούσαν είτε να έχουν υποβληθεί αυτοτελώς, είτε να είναι ενσωματωμένα στα αρχεία των οικονομικών καταστάσεων (ως έκθεση ή προσάρτημα των εκκαθαριστών προς την ΓΣ), είτε να είναι ενσωματωμένα στα αρχεία των Πρακτικών των ΓΣ (κατά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων).

Άρα θα πρέπει να ενημερώσετε τον αιτούντα να ζητήσει:

α) Αντίγραφα των «πρακτικών του Συμβουλίου των Εκκαθαριστών», αν έχουν υποβληθεί και υπάρχουν «αυτοτελή» πρακτικά του Συμβουλίου των Εκκαθαριστών,

β) Αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων (που τυχόν έχουν υποβληθεί), για να πάρει και το πρακτικό ή/και το προσάρτημα των εκκαθαριστών και

γ) Αντίγραφα των Πρακτικών των ΓΣ (για να πάρει το τυχόν ενσωματωμένο σ' αυτά πρακτικό των εκκαθαριστών), το οποίο πρακτικό ΓΣ μπορεί να δοθεί μετά από εισαγγελική παραγγελία (αν αυτός που το ζητά είναι τρίτος ή μη παραστάς μέτοχος).


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠηγή: Taxheaven