Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015/23.12.2015 Διευκρινίσεις ως προς την απαλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευκαιριακών εκδηλώσεων του άρθρου 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α.

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015/23.12.2015 Διευκρινίσεις ως προς την απαλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευκαιριακών εκδηλώσεων του άρθρου 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α.

Αθήνα, 23.12.2015
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015
 
Πρωτ. Εισ.: 1103343/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ»

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φωτεινή Αθανασάκη
Τηλέφωνο: 210-3627717
Fax: 210-3645413
e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Διευκρινίσεις ως προς την απαλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευκαιριακών εκδηλώσεων του άρθρου 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α.

Σχετ.: Το από 29.07.2015 έγγραφό σας.

Στο ανωτέρω έγγραφό σας, ζητάτε την παροχή διευκρινίσεων ως προς την ορθή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν.2859/2000), όπως ισχύει. Ειδικότερα, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν η χορήγηση ή μη της απαλλαγής αφορά μόνο την παροχή των υπηρεσιών ή συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω απαλλαγή και η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της εν λόγω εκδήλωσης

Σε απάντηση των ανωτέρω, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της ίδιας παραγράφου, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση.

Σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.6786/640/7.10.1986 και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο 10301141/1341/393/Α0014/ΠΟΛ.1071/8.3.1995, η εν λόγω απαλλαγή εφαρμόζεται για δύο εκδηλώσεις ετησίως, χωρίς να προβλέπεται κάποιος χρονικός περιορισμός ως προς τη διάρκεια των εκδηλώσεων, και παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που έχουν την έδρα τους και έγκριση αυτού. 

Για τη χορήγηση της απαλλαγής, θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην προαναφερόμενη ΑΥΟ Π.6786/640/7.10.1986, δηλαδή να υποβληθεί αίτηση στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. από κάθε πολιτιστικό σύλλογο μεμονωμένα, με αναγραφή του είδους των υπηρεσιών, καθώς και του είδους και της ποσότητας των αγαθών για τα οποία ζητείται η απαλλαγή και, αντίστοιχα, να εγκριθεί η απαλλαγή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ..

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι τόσο από τη διάταξη του άρθρου 22.1.ιη' του Κώδικα ΦΠΑ, όσο και από την ΑΥΟ Π.6786/640/7.10.1986, προκύπτει ότι:

α) Η εν λόγω απαλλαγή των ευκαιριακών εκδηλώσεων δεν αφορά μόνο την παροχή των υπηρεσιών αλλά και την παράδοση των αγαθών (όπως στην περίπτωσή σας παράδοση φαγητού) που πραγματοποιούνται στην εν λόγω εκδήλωση.

β) Για την εφαρμογή της απαλλαγής απαιτείται έγκριση μετά από έλεγχο της υποβληθείσας αίτησης, ο οποίος συνίσταται στην συνδρομή των προϋποθέσεων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ.

γ) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει σε κάθε περίπτωση τη διακριτική ευχέρεια να μην χορηγήσει την απαλλαγή εφόσον κρίνει ότι προκύπτει καταστρατήγηση των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α., ιδίως από τα πραγματικά περιστατικά (π.χ. υψηλή ποσότητα/αξία παραδιδόμενων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τρόπο που υπερβαίνει το σκοπό οικονομικής ενίσχυσης ενός μη-κερδοσκοπικού πολιτιστικού συλλόγου τοπικής
εμβέλειας).

2. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε κάθε περίπτωση η απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για την έγκριση ή μη της απαλλαγής, θα πρέπει να γνωστοποιείται, στο πρόσωπο που υπέβαλλε την αίτηση για την χορήγηση της απαλλαγής, με έγγραφη απάντηση της Υπηρεσίας στην οποία θα αιτιολογούνται και θα τεκμηριώνονται με σαφήνεια οι λόγοι της έγκρισης ή μη της απαλλαγής.


Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
Αικατερίνη Σταυροπούλου

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης


Πηγή: Taxheaven