Αριθμ. 2/5030/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις πλημμύρες της 5ης και 6ης Φεβρουαρίου 2012, σε περιοχές τη

Αριθμ. 2/5030/0025/30.12.2015 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις πλημμύρες της 5ης και 6ης Φεβρουαρίου 2012, σε περιοχές τη

Αριθμ. 2/5030/0025

(ΦΕΚ Β' 124/28-1-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α'/12-7-1995) και ιδίως τα άρθρα 1, 5, 6, 11.

2. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α'/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α'/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β'/09-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

5. Την αριθ. 2242/Π.Ε/Α325/28.3.2013 (ΦΕΚ 848/Β'/ 09-04-2013), κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Την αριθ. 33/15.10.2015 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.

7. Τα αριθ. Κ.Μ.Κ.Ε116250ΕΞ2014ΕΜΠ/7.11.2014 και Κ.Μ.Κ.Ε117493ΕΞ2014ΕΜΠ/17.11.2014 έγγραφα, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Τα αριθ. οικ. 7426/Α324/5.9.2014, ΔΑΕΦΚ/784/Α326/16.12.2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,

αποφασίζει:

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες, σε ποσοστό 75%, για τη χορήγηση δανείων, προς αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (κατοικίες, ιεροί ναοί, κτίρια κοινωφελούς σκοπού), που προκάλεσαν οι πλημμύρες της 5ης και 6ης Φεβρουαρίου 2012 στην Τ.Κ. Αβδήρων και στην Τ.Κ. Μυρωδάτου της Δ.Ε. Αβδήρων και στην Δ.Κ. Γενισέας, στην Δ.Κ. Διομηδείας, στην Τ.Κ. Κουτσού και στην Τ.Κ Μαγικού της Δ.Ε Βιστωνίδος και στην Δ.Ε. Σέλερου του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε Ξάνθης, με τους κάτωθι βασικούς όρους:

- Από τα ποσά των δανείων που θα χορηγηθούν στους πληγέντες, θα αφαιρεθούν τα ποσά της τυχόν ιδιωτικής ασφάλισης των ακινήτων.

- Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής ή αυτοστέγασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια.

- Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης.

- Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας, της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης, που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά 30%, χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.λπ., επιδοτούμενο κατά 100% από το λογαριασμό του Ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178/ Α'/28-08-1975).

- Σε περίπτωση μη καταβολής τεσσάρων (4) χρεολυτικών σωρευτικών δόσεων, ολόκληρο το ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Οι τράπεζες προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο, οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, οφείλουν αφού περάσει ένα τρίμηνο από τη λήξη της τέταρτης δόσης, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και στην αριθ. 2/8174/0025/2008 συμπληρωματική της.

- Οι Τράπεζες θα πρέπει να επιδιώκουν, την είσπραξη από τους πρωτοφειλέτες των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων δόσεων, με την ίδια επιμέλεια που δείχνουν και για τα δάνεια που χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου.

- Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων των τραπεζών, που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, κατά 75%.

- Για ποσά δανείων μέχρι 10.000 € δεν απαιτείται εγγραφή υποθήκης. Για την ασφάλεια κάθε δανείου άνω των 10.000 €, θα εγγράφεται υπέρ του Πιστωτικού Ιδρύματος υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται από το προϊόν του άτοκου δανείου, ή αντί αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από το δανειολήπτη, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο. Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας.

- Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

- Ορίζεται προθεσμία δύο (2) ετών, από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των αποφάσεων εγγύησης, για τη χορήγηση των ως άνω στεγαστικών δανείων.

Σε περίπτωση υποβολής, από τους δικαιούχους των δανείων, ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκ-πλήρωσης των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση, θα υπόκεινται, πέρα από τις νόμιμες κυρώσεις και στις ακόλουθες:

α) Κήρυξη ολόκληρου του ποσού του δανείου ληξιπρόθεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.

β) Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου, που θα συνομολογείται με τη δανειστική σύμβαση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του ποσού του δανείου.

γ) Εκτοκισμό του δανείου από τη χορήγησή του με επιτόκιο μεγαλύτερο κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες από το επιτόκιο που καθορίστηκε με τη δανειακή σύμβαση για κάθε περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση που οι δανειολήπτες δεν εξοφλήσουν τις οφειλές τους στην Τράπεζα, το χρέος βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δανειολήπτη/πρωτοφειλέτη, εις βάρος του, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2322/1995 «Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει σε εξόφληση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την κατάπτωση των εγγυήσεων που έχει παράσχει, μετά από προηγούμενη βεβαίωση, ως εσόδων του, των σχετικών ποσών στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) τόσο κατά των πρωτοφειλετών όσο και κατά των εγγυητών και λοιπών συνυπόχρεων».

Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων:

1. κάθε μήνα, σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα δάνεια που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα με τα παρακάτω στοιχεία:

• Κωδικός Τράπεζας
• Αριθμός λογαριασμού
• Υποκατάστημα
• Επώνυμο δανειολήπτη
• Όνομα δανειολήπτη
• Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
• Κωδικός Δ.Ο.Υ.
• Δ.Ο.Υ.
• Αρχική Κ.Υ.Α.
• Ημερομηνία αρχικής Κ.Υ.Α.
• Τροποποιητική Κ.Υ.Α
• Ημερομηνία τροποποιητικής Κ.Υ.Α.
• Απόφαση εγγύησης
• Ημερομηνία απόφασης
• Αριθμός σύμβασης
• Ημερομηνία σύμβασης
• Εγκριθέν κεφάλαιο δανεισμού
• Ημερομηνία εκταμίευσης
• Ποσό εκταμίευσης
• Ποσοστό εγγυημένου δανείου
• Διάρκεια δανείου
• Συνολικός αριθμός δόσεων
• Ενυπόθηκη διασφάλιση
• Λοιπές ασφάλειες
• Ύψος εμπράγματων ασφαλειών
• Είδος εμπράγματων ασφαλειών

2. κάθε τρίμηνο, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, με διαχωρισμό ανά απόφαση εγγύησης.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων του (Γ.Λ.Κ).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος της οποίας δύναται να ανέλθει σε 378.000 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven