Αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 6915/28.1.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Γ5(β)/ Γ.Π.οικ.82829/15 (ΦΕΚ 2330 Β') κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

Αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 6915/28.1.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Γ5(β)/ Γ.Π.οικ.82829/15 (ΦΕΚ 2330 Β') κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

Αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 6915

(ΦΕΚ Β' 138/29-1-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1) Του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος.

2) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α' 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α' 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101).

3) Του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α') «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

5) Του άρθρου 4 περ. στ' του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α' 63).

6) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7) Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α') «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως οι διατάξεις του τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τον Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α') «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8) Του Ν. 4254/2011 (ΦΕΚ 85 Α') «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

9) Του άρθρου 30 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α') «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».

10) Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α') «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

11) Του άρθρου 2 υποπαράγραφος Δ12 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

12) Του Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.

13) Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14) Των άρθρων 49 και 52 παρ. 1 της Συνθήκης της ΣΛΕΕ.

15) Των αποφάσεων της Ολομέλειας Δ.Ε.Κ. (C-171/07 και C-172/07) και (C-570/07 και C-571/07).

16) Του άρθρου 45 της υπ' αριθ. 2005/36/ΕΚ Οδηγίας (Π.Δ. 38/2010, ΦΕΚ Α' 78).

17) Της υπ' αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2330/Β') «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου».

18) Το από 28/01/2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Υπουργού Υγείας, με εντολή για την παρούσα τροποποίηση.

19) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σχετική η με αρ. Β1α/οικ.6897/28.1.16 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2330/Β') «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου», ως εξής:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. αριθ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.2015 (ΦΕΚ 2330 Β') «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου», τροποποιείται ως ακολούθως:

«3. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α')», όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Στο τέλος του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. αριθ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.2015 (ΦΕΚ 2330 Β') «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου», προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

«7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α') καταργείται. Οι αιτήσεις για απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, παράγραφος 1 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α') και κρίνονται συνολικά ως εξής:

α) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών ή/και ιδιωτών μη φαρμακοποιών με αιτήσεις συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της ΟΣΦΕ, προτιμώνται οι φαρμακοποιοί ή/και οι ιδιώτες μη φαρμακοποιοί που αξιολογούνται με τα αυτά κριτήρια κατά το επόμενο β' εδάφιο και έπονται οι συνεταιρισμοί.

Β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών-μη φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά προτίμησης προκύπτει σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991, τα οποία εφαρμόζονται μεταξύ των αιτούντων φαρμακοποιών και των δηλωθέντων από τους ιδιώτες ως υπεύθυνων για τη λειτουργία του φαρμακείου, φαρμακοποιών (ΦΕΚ Α' 138).

Γ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων του ενός φαρμακοποιών, ως προς τη μεταξύ τους σειρά προτίμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α' 138).

Δ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων ιδιωτών, μη φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης των δηλωθέντων από αυτούς υπεύθυνων για τη λειτουργία του φαρμακείου φαρμακοποιών, για τους οποίους εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α' 138)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.2015 (ΦΕΚ 2330 Β') κοινή υπουργική απόφαση.

Η έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven