Αριθμ. Δ23/οικ. 4230-277/29.1.2016 Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης Λογαριασμών

Αριθμ. Δ23/οικ. 4230-277/29.1.2016 Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης Λογαριασμών

Αριθμ. Δ23/οικ. 4230-277

(ΦΕΚ Β' 152/29-1-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α').

2. Τις διατάξεις του Ν. 5101/1931 (ΦΕΚ 238 Α') «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών».

3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015 τ.Α').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 7 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/4-12-2015 τ. Α'), που τροποποιεί τον Ν. 5101/1931 (ΦΕΚ 238 Α').

5. Το Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

6. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-09-2015 τ.Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το αρ. Πρωτ. Γ.Π. 90101/22-1-2016 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με συνημμένο τον προβλεπόμενο από το άρθρο 49 του Ν. 4351/2015 Εσωτερικό Κανονισμό αυτής,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον ανωτέρω (σχετ. 7) Κανονισμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της απόφασης αυτής, και περιέχει τις κατευθυντήριες ρυθμίσεις για τη διαχείριση του προϊόντος του εράνου, τις ειδικές αρμοδιότητες των υποεπιτροπών καθώς και ρύθμιση για την περιέλευση τυχόν υπολειπόμενου ποσού μετά τη λήξη του σκοπού του εράνου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ισχύουσες εν προκειμένω διατάξεις του Ν. 5101/1931 (ΦΕΚ Α' 238/1931) και του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/4-12-2015 τ.Α').


Crowdfunding

Κανονισμός Προγράμματος και Όργανα Διακυβέρνησης

ΣΚΟΠΟΣ

1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος NBG Act4Greece, ο παρών Κανονισμός καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των οργάνων διαχείρισης.

2. Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι:

1. Ο ακριβής καθορισμός των βασικών αρχών λειτουργίας του Προγράμματος

2. Η περιγραφή των όρων προσχώρησης στο Πρόγραμμα

3. Η καταγραφή των κανόνων λειτουργίας των οργάνων διακυβέρνησης

4. Η διασφάλιση αξιοπιστίας και διαφάνειας στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχετικών με τα παραπάνω διαδικασιών.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Ο παρών Κανονισμός εγκρίνεται και αναθεωρείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νόμος 5101/1931 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 παρ. 7 του Νόμου 4351/2015)

2. Υπεύθυνες Μονάδες της Τράπεζας για την επικαιροποίηση του παρόντος Κανονισμού είναι:

- Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τραπεζας και του Ομίλου ως αρμόδια και υπεύθυνη για την παρακολούθηση τήρησης του Κανονισμού λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των οργάνων διακυβέρνησης

- Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πελατών Λιανικής ως αρμόδια συντονιστική μονάδα για τη λειτουργία του Προγράμματος

- Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής και ο Τομέας Διακυβέρνησης Πληροφορικής Ομίλου ως αρμόδια για τη διαχείριση και καλή λειτουργία της ηλεκτρονικής παλτφόρμας

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Πρόγραμμα NBG Act4Greece της Εθνικής Τράπεζας έχει ως στόχο τη στήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, κοινωνικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με έμφαση στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Παράλληλα επιδιώκει να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συνδράμουν στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Οι πόροι που θα συλλέγονται θα διατίθενται για τους εξής βασικούς τομείς δράσης του NBG Act4Greece:

1. Πρόνοια, υγεία και αλληλεγγύη

2. Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα

3. Πολιτισμός και πολιτιστική επιχειρηματικότητα

4. Νεανική και καινοτόμος επιχειρηματικότητα

5. Περιβάλλον και αειφορία

6. Έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση

7. Αθλητισμός

Η λειτουργία του Προγράμματος θα στηρίζεται στην ειδική για τον σκοπό του σχεδιασθείσα

Πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δωρητές) να προβαίνουν σε εγχρήματες προσφορές, σε δωρεές σε είδος ή σε παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκάστοτε τρέχουσας δράσης του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα NBG Act4Greece σχεδιάζει να καλύψει σταδιακά όλα τα είδη συμμετοχικής δραστηριότητας Crowdfunding και ειδικότερα να αξιοποιήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω: ί) δωρεών (donation model), ii) δανείων (lending model) και iii) κεφαλαιοδότησης (equity model).

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του, η δραστηριότητά του θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση μέσω δωρεών, συγκεντρώνοντας κεφάλαια από τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα.

2. ΔΟΜΗ

Τα όργανα του Προγράμματος - ο ρόλος, η σύνθεση και η λειτουργία των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Β - είναι:

1. Η Συνέλευση Υποστηρικτών (Supporters' Assembly) στο Πρόγραμμα.

2. Η Επιτροπή Στρατηγικής (Strategy Committee).

3. Η Επιτροπή Διαχείρισης (Management Committee).

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών των συμμετεχόντων φορέων αναφορικά με την πορεία και τον απολογισμό του Προγράμματος. Συμβουλευτική υποστήριξη επί της συνολικής Στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επέκτασης του Προγράμματος.Έγκριση φορέων υλοποίησης και έργων.

Συντονισμός, λειτουργία, διαχείριση και απολογισμός του Προγράμματος.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ NBG Act4Greece

Η Συνέλευση αποτελείται από εκπροσώπους των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (πχ φορείς υλοποίησης κλπ) καθώς και ευρύτερα από υποστηρικτές του Προγράμματος, η τοποθέτηση των οποίων επικυρώνεται από την Επιτροπή Στρατηγικής. Η Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών αναφορικά με την πορεία του Προγράμματος καθώς και τον απολογισμό του έργου του. Στο πλαίσιο της Συνέλευσης, τα μέλη της μπορούν να προσκαλούν παράγοντες της επιστημονικής, της κοινωνικής και της επιχειρηματικής κοινότητας κλπ σύμφωνα με τους τομείς δράσης του Προγράμματος καθώς επίσης να διοργανώνουν ημερίδες ή δημόσιες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Στη Συνέλευση συμμετέχουν ex officio τα μέλη της Επιτροπής Στρατηγικής και τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (STRATEGY COMMITTEE)

Σκοπός, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

Σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικής είναι η παροχή διαρκούς συμβουλευτικής υποστήριξης επί στρατηγικών κατευθύνσεων του Προγράμματος βάσει των εξειδικευμένων γνώσεων και της σημαντικής εμπειρίας των μελών της καθώς και η έγκριση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και των έργων που υλοποιούνται. Η υποστήριξη αυτή καλύπτει θέματα που αφορούν στις τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς δράσεις του Προγράμματος και παράλληλα στην παροχή νέων στρατηγικών ιδεών και προτάσεων προς εξέταση και εκτέλεση από την Επιτροπή Διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του Προγράμματος NBG Act4Greece, η Επιτροπή Στρατηγικής (Strategy Committee):

- Παρακολουθεί την εξέλιξη του Προγράμματος παρέχοντας στρατηγική και συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν στις δράσεις του.

- Εγκρίνει, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, τους φορείς υλοποίησης ανά τομέα δράσης μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης.

- Εγκρίνει τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο τις εκάστοτε δράσεις, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος.

- Προτείνει νέα πεδία δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

- Επεξεργάζεται τυχόν ερωτήματα της Επιτροπής Διαχείρισης παρέχοντας τις σχετικές απαντήσεις-διευκρινίσεις σε συμβουλευτικό επίπεδο.
Σύνθεση και Επιλογή Μελών

- Η Επιτροπή Στρατηγικής αποτελείται τουλάχιστον από επτά (7) μέλη, φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία στηρίζουν το έργο της Επιτροπής και εν γένει το Πρόγραμμα με τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κλπ κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, ή/και εισφέρουν χρηματοδοτικά στο NBG Act4Greece.

- Ο/Η Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΤΕ είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής του Προγράμματος. Τουλάχιστον δύο (2) μέλη, πλέον του/της Προέδρου, προέρχονται ή επιλέγονται από την ΕΤΕ και ορίζονται με Πράξη Διοίκησης. Στο πλαίσιο εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και με σκοπό τη διαφάνεια των διαδικασιών του Προγράμματος, στην Επιτροπή Στρατηγικής συμμετέχει ως πρόσθετο μέλος ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ και του Ομίλου.

- Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ύστερα από σχετική πρόταση του/της Προέδρου, με βάση την ανάγκη εκπροσώπησης ιδρυμάτων και φορέων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, αλλά και την εμπειρία τους σε θέματα χορηγιών, crowdfunding, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εν γένει κοινωνικής προσφοράς. Η διεύρυνση του αριθμού των μελών της Επιτροπής αποφασίζεται ομόφωνα από τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Στρατηγικής κατόπιν εισήγησης του/της Προέδρου της.

- Η θητεία των μελών της Επιτροπής Στρατηγικής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα.

- Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος NBG Act4Greece, τα μέλη της Επιτροπής Στρατηγικής δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε αυτή και δεν ευθύνονται για τη διαχείριση των Δράσεων και εν γένει του Προγράμματος, η οποία σύμφωνα με τον Νόμο ανήκει στην Επιτροπή Διαχείρισης.

Λειτουργία

Η Επιτροπή Στρατηγικής:

- Συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

- Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται σε αυτήν το ήμισυ πλέον ενός των μελών της περιλαμβανομένου του/της Προέδρου ή του αναπληρωτή του/της.

- Μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε στέλεχος της Τράπεζας ή άλλο πρόσωπο κρίνεται αρμόδιο να τη συνδράμει στην εφαρμογή του Προγράμματος.

- Υποστηρίζεται, για την αποτελεσματική άσκηση των εργασιών της και την καταγραφή/τεκμηρίωση των αποφάσεών της, από Γραμματεία.
Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής ορίζει δύο (2) μέλη και κάθε φορέας που συμμετέχει στην Επιτροπή Στρατηγικής ορίζει από ένα (1) μέλος της Γραμματείας, τα οποία επίσης δεν θα λαμβάνουν αμοιβή.

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT COMMITTEE)

Τον συντονισμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Προγράμματος ασκεί η ΕΤΕ, μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης (Management Committee) που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Διαχείρισης λαμβάνει τις απαιτούμενες κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή των δράσεων και των συνεργασιών από τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής σύμφωνα και με την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τη στρατηγική της Τράπεζας. Επίσης προετοιμάζει και υποβάλλει αναφορές προόδου, παρακολούθησης, αξιολόγησης και λογοδοσίας στην Επιτροπή Στρατηγικής.

Βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής Διαχείρισης είναι:

- Προεπιλογή των δράσεων βάσει εκτίμησης συγκεκριμένων κριτηρίων (ενδεικτικά: η διάγνωση αναγκών ανά τομέα δράσης, δυνατότητες υλοποίησης κάθε προτεινόμενης δράσης, το εκτιμώμενο κόστος σε σχέση με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα) και υποβολή πλήρους «φακέλου τεκμηρίωσης» κάθε δράσης και σχετικής εισήγησης με σκοπό την τελική επιλογή των προς υλοποίηση δράσεων και έγκριση από την Επιτροπή Στρατηγικής.

- Προεπιλογή των φορέων υλοποίησης, κατόπιν λήψης της σχετικής δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους τους, κατόπιν εκτίμησης συγκεκριμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας όπως:

i) θεσμικά κριτήρια

- Να διαθέτει νόμιμη σύσταση και όργανα διοίκησης

- Να έχει εγγραφεί στα οικεία μητρώα, όπου απαιτείται (πχ ειδικό μητρώο ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ)

- Να συμμορφώνεται με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

- Να μην υπάρχει σε βάρος του ή/και στον νόμιμο εκπρόσωπο του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), δωροδοκία (κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

ii) Οικονομικά κριτήρια

- Να διαθέτει οικονομικές καταστάσεις για τα τρία τελευταία έτη

- Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι

- Να έχει διαθέσει ή να έχει διαχειρισθεί κατά τα τελευταία δύο (2) έτη κεφάλαια για φιλανθρωπικούς ή άλλους σκοπούς

- Να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα βάσει των εκάστοτε εν ισχύ κριτηρίων για την έναρξη συναλλακτικής σχέσης με πιστωτικό ίδρυμα και διαθέτει επαρκείς πόρους για τη λειτουργία του

iii) Λοιπά κριτήρια που δύναται να προσμετρηθούν υπέρ της υποψηφιότητας

- Να διαθέτει επαρκή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ανάλογες δράσεις, καθώς και αποδεδειγμένη συμβολή στο τομέα δράσης

- Δήλωση των νομίμων εκπροσώπων περί διοικητικής, επιστημονικής και λειτουργικής ικανότητας να παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη στο πλαίσιο της εκάστοτε δράσης εφαρμόζοντας και τηρώντας αρχές διαφάνειας, αφοσίωσης και λογοδοσίας

Κάθε φορέας υλοποίησης θα μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση της προεπιλογής των φορέων υλοποίησης, η Επιτροπή Διαχείρισης υποβάλει σχετική εισήγηση προς τελική επιλογή και έγκριση των φορέων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα από την Επιτροπή Στρατηγικής.

- Συντονισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών μεταξύ των φορέων υλοποίησης και των δωρητών.

- Διαχείριση των δράσεων και συνεργασιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υποστήριξη των δράσεων (πχ άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών στο πλαίσιο των δράσεων κλπ).

- Έλεγχος και παρακολούθηση της διαχείρισης και υλοποίησης των επιμέρους φάσεων κάθε Δράσης και τήρησης των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων.

- Αξιολόγηση του έργου του Προγράμματος βάσει σχετικών αναφορών προόδου και παρακολούθησης.

- Προβολή του Προγράμματος και των επιμέρους δράσεων και έργων, σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης.

- Συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της Τράπεζας με σκοπό τη διασφάλιση συμμόρφωσης κάθε δράσης/έργου στο εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

- Διαχείριση κρίσεων και κινδύνων που προκύπτουν από την υλοποίηση δράσεων, σε συνεργασία - όπου απαιτείται - με αντίστοιχους φορείς υλοποίησης.

- Επιλογή ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή.

- Διαχείριση του προϊόντος του εράνου, ως επίσης και την περιέλευση τυχόν υπολειπόμενου ποσού μετά τη λήξη του Προγράμματος στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

- Προετοιμασία και υποβολή αναφορών λογοδοσίας στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τη διαχειριστική ευθύνη των Δράσεων και εν γένει του Προγράμματος σύμφωνα με τον Νόμο.

Σύνθεση και Επιλογή Μελών

- Τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης είναι στελέχη της ΕΤΕ και ο αριθμός τους καθορίζεται με απόφαση του .Σ. της Τράπεζας κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εμπειρία τους στα θέματα με τα οποία θα ενασχοληθούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτά θα καθορίζονται στην απόφαση του ΔΣ.

- Η θητεία των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα.

- Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Act4Greece, τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

- Για την αποτελεσματική υλοποίηση των εργασιών της Επιτροπής Διαχείρισης, η τελευταία δύναται να συνεργάζεται με κάθε Διεύθυνση ή Τμήμα της Τράπεζας που κρίνεται αναγκαία (π.χ Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις, ΕΚΕ, Κανονιστική Συμμόρφωση, Νομικές Υπηρεσίες κ.α.).
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού. Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα του Προγράμματος θεωρείται ως αυτοδίκαιη υπαγωγή στους όρους του παρόντος.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ και ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ και ΑΡΧΕΣ

- Διαφάνεια και σαφήνεια καταχώρισης: Κάθε δράση στο πλαίσιο του Προγράμματος θα περιγράφεται με απόλυτη σαφήνεια και διαφάνεια προκειμένου κάθε συμμετέχων σε αυτή να κατανοεί πλήρως τις σχετικές διαδικασίες πριν επιλέξει να συμμετέχει. Παράλληλα μέσω της πλατφόρμας θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να θέσει σχετικά ερωτήματα / τυχόν αιτήματα τα οποία θα απαντώνται από ειδική υποεπιτροπή βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας.

- Έλεγχος συμμόρφωσης: Ολες οι δράσεις ελέγχονται πριν την έναρξη υλοποίησης τους προκειμένου να έχει διαπιστωθεί η συμμόρφωση τους με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και εν συνεχεία εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο του Προγράμματος.

- Λογοδοσία: Η Επιτροπή Διαχείρισης υποβάλει έως 31/12 εκάστου έτους λογοδοσία των εράνων στα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο. Για τη διενέργεια επιμέρους εράνων οι οποίοι έχουν παρεμφερές αντικείμενο με έργα που προωθούνται από δημόσιο φορέα, απαιτείται επίσης έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ολοι οι συνεργαζόμενοι φορείς προσχωρούν στις υποχρεώσεις του Προγράμματος και στους ειδικούς όρους λειτουργίας της Πλατφόρμας. Ολα τα σχετικά έγγραφα και δεδομένα φυλάσσονται σε σχετικό αρχείο για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μετά τη λήξη της συνεργασίας και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες δικαστικές και εποπτικές Αρχές, σε περιπτώσεις απάτης ή άλλων ύποπτων δραστηριοτήτων.

- Επίβλεψη της χρήσης κεφαλαίων και δημιουργία ολοκληρωμένου προφίλ κάθε δωρητή: Ολοι όσοι συμμετέχουν ως χρηματοδότες δηλώνουν ότι τα κεφάλαια που διαθέτουν στο Πρόγραμμα είναι νόμιμης προέλευσης και δεν αποτελούν προϊόν παράνομης δραστηριότητας κατά την έννοια των διατάξεων του ν.2331/1995 όπως εκάστοτε ισχύει, θα πραγματοποιούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι και θα ζητούνται οι σχετικές πληροφορίες για την τεκμηρίωση του οικονομικού προφίλ του συμμετέχοντα σύμφωνα με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις. Παράλληλα θα εφαρμόζεται το σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD).

2. ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ και ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Πλατφόρμα θα λειτουργεί σύμφωνα με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις τις οποίες κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει κατανοήσει και αποδεχθεί πριν τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

Η Εθνική Τράπεζα θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρηση τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.2472/1997, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε δράσεις, εκτός εάν ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα εκφράσει την επιθυμία του για δημοσιοποίηση της.

Όροι χρήσης - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Ο διαδικτυακός τόπος https://www.act4greece.gr/ https://www.nbg.gr/act4greece/ ανήκει στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής Τράπεζα). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής, διαβούλευσης και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν την συμμετοχή σε κοινωφελείς δράσεις υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και η αρχειοθέτηση ή/και καταλογογράφηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Ο χρήστης αφού επισκεφθεί τον διαδικτυακό τόπο και εγγραφεί στην Πλατφόρμα θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει χρήματα μέσω χρέωσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας καθώς και με απευθείας μεταφορά με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή φυσικό) προς τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα και στον οποίο συλλέγονται τα χρήματα για λογαριασμό της κάθε δράσης. Δυνατότητα προσφοράς έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο χρήστης έχει επιπλέον τη δυνατότητα προσφοράς σε είδος ή υπηρεσίες, ανάλογα με τη φύση και τους σκοπούς της δράσης.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στην πλατφόρμα, ώστε να ενημερώνεται για την πορεία της δράσης, τα αποτελέσματά της, να βλέπει το ιστορικό των προσφορών του και να ενημερώνεται γενικά για τις δράσεις του Act4Greece. Σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα παραλαμβάνει ηλεκτρονικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής απόδειξη είσπραξης, ενώ στην περίπτωση μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό της δράσης ή απευθείας καταβολής παραλαμβάνει ηλεκτρονικά απόδειξη είσπραξης μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εάν η προσφορά του θα δημοσιοποιείται στον διαδικτυακό τόπο ή όχι.

2. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου https://www.act4greece.gr/ https://www.nbg.gr/act4greece/ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου προς τους επισκέπτες.

3. Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY ν.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν. 2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία ενός τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποτανθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης. Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του https://www.act4greece.gr / https://www.nbg.gr/act4greece/ είναι κατά κανόνα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού ή/και Ανοικτού Κώδικα και όταν διατίθενται, η διάθεση τους γίνεται με τους ειδικότερους όρους της Άδειας European Union Public Licence (https://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl/licence-eupl). Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά στον διαδικτυακό τόπο διάθεσης του σχετικού λογισμικού.

4. Η Τράπεζα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο https://www.act4greece.gr / https://www.nbg.gr/act4greece/ να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο, όπως πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Οι προαναφερθείσες πληροφορίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλη που παρέχεται στο χρήστη/επισκέπτη μέσω του διαδικτυακού τόπου, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης επιφέρουσας οικονομικά αποτελέσματα. Ο συναλλασσόμενος οφείλει να εξετάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση. Σε καμία περίπτωση η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική, ειδική ή αποθετική του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

5. Ο διαδικτυακός τόπος https://www.act4greece.gr/ https://www.nbg.gr/act4greece/ ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους/links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη / επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου https://www.act4greece.gr/ https://www.nbg.gr/act4greece/ αποκτά πρόσβαση σε αυτούς. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο https://www.act4greece.gr/ https://www.nbg.gr/act4greece/ και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

6. Η Τράπεζα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

7. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η Τράπεζα δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ' αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

8. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου η Τράπεζα δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων ή/και Φόρμες Συμμετοχής. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο https://www.act4greece.gr / https://www.nbg.gr/act4greece/, ???? αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί για το σκοπό της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, όπως ενδεικτικά για την παραλαβή αποδεικτικού δωρεάς. Η Τράπεζα δύναται επίσης να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς την Τράπεζα. Η Τράπεζα δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η Τράπεζα δε μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Η Εθνική Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρηση τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.2472/1997, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Η Τράπεζα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες ενδεικτικά για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών του (π.χ. ποσό δωρεών που συγκεντρώθηκε ανά δράση, ποσοστό επίτευξης στόχου δράσης, συνολικός αριθμός δωρητών ανά κατηγορία κ.ά.). Οι χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεση τους στην Τράπεζα να χρησιμοποιηθούν αυτά από την Τράπεζα, τις θυγατρικές της και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με την Τράπεζα εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για τους ανωτέρω σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης, Τομέας Διακυβέρνησης θεμάτων Πελατείας (fax. 210-3347730, ηλεκτρονική διεύθυνση CUSTOMER.SERVICE@NBG.GR).

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση "cookies" σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης "cookies" σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορεί να μεταβεί στο Tools /Internet Options /Security and Privacy για να προσαρμόσει το φυλλομετρητή στις απαιτήσεις του. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση "cookies" για την αναγνώριση του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η Τράπεζα μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση - περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9. Ο συναλλασσόμενος υποχρεούται να διενεργεί τις συναλλαγές σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις οδηγίες της Τράπεζας, όπως αυτές του γνωστοποιούνται κατά τη στιγμή της συναλλαγής. Ο συναλλασσόμενος οφείλει να επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια κατά την καταχώριση των στοιχείων των συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση οι σχετικές καταχωρήσεις του να είναι απόλυτα σαφείς, πλήρεις και ακριβείς, άλλως η Τράπεζα δεν υποχρεούται σε εκτέλεση αυτών. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την καταχώριση λανθασμένων στοιχείων από το συναλλασσόμενο, ο οποίος είναι και ο μόνος που ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και τον νόμιμο χαρακτήρα αυτών των καταχωρήσεων.

Ο συναλλασσόμενος οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τους όρους χρήσης της κάρτας του καθώς και από την κείμενη νομοθεσία για την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως, ενδεικτικά, να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της κάρτας, να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την εκδότρια τράπεζα σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας κ.λπ.. Ο εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει να τηρεί ασφαλώς τους κωδικούς πρόσβασης στην Εφαρμογή. Η ευθύνη της Τράπεζας για μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση εντολών πληρωμής διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών.

10. Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Η Τράπεζα δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη - ως συνέπεια της επικοινωνίας - ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Η Τράπεζα δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας και συμμετοχής του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται την αδειοδότηση με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας "Creative Commons" Αναφορά Προέλευσης (CC-BY-v.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, όλων των έργων δεκτικών προστασίας σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 που προκύπτουν από την επικοινωνία στους πίνακες και στα έντυπα επικοινωνίας καθώς και στις περιοχές αλληλεπίδρασης, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω.

11. Ο διαδικτυακός τόπος https://www.act4greece.gr/ https://www.nbg.gr/act4greece/ δύναται να παρέχει στο χρήστη/επισκέπτη τη δυνατότητα συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται υπό τη μορφή ερωτημάτων. Οι εκάστοτε απαντήσεις του χρήστη/επισκέπτη/συμμετέχοντα στην ως άνω διαδικασία, καταγράφονται, αναλύονται και λαμβάνονται εν γένει υπόψη με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα που τίθεται κάθε φορά σε δημόσια διαβούλευση με συμμετοχική διαδικασία. Οι ειδικότεροι όροι της συμμετοχικής αυτής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης καθορίζονται πάντα από την Τράπεζα.

Η Τράπεζα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης όλων αυτών των πληροφοριακών δεδομένων καθώς και των πορισμάτων στα οποία αυτό οδηγείται και τα οποία διατίθενται στους πολίτες μέσα από αυτό τον ως άνω διαδικτυακό τόπο, ο δε χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στη δημόσια διαβούλευση, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, στην Τράπεζα.

12. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολο τους. Η Τράπεζα διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου. Κατόπιν των ανωτέρω, οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το εν λόγω περιεχόμενο, υπηρεσίες και όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ


Πηγή: Taxheaven