Κ.Υ.Α. αριθμ. Α-59909/ 4404/ 18.1.2016 Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και δι

Κ.Υ.Α. αριθμ. Α-59909/ 4404/ 18.1.2016 Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και δι

Αριθμ. Α-59909/4404

(ΦΕΚ Β' 126/28-01-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (Α' 248), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1α του Ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» (Α' 80),

β) του άρθρου 7 και των παρ. 3α και 3β του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου έκτου παρ.2 (α), (β), (γ) και (δ) του Ν. 4079/2012 (Α' 180),

δ) του Ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (A' 33), όπως ισχύει,

ε) του Ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων» (Α' 283), όπως ισχύει,

στ) των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 1214/1981 (Α' 286) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 25 του ΚΕΦ. Γ' του Ν. 4313/2014 (Α' 261).

ζ) της υπ' αριθμ. 28738/2638/10-06-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΘΕΛ Α.Ε. και ΗΛΠΑΠ Α.Ε. - Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρείας σε ΟΣΥ Α.Ε.» (Β' 1454),

η) της υπ' αριθμ. 28737/2637/10-06-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών ΑΜΕΛ Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. - Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρείας σε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» (Β' 1454), θ) των παρ. 3α και 3β της Υποπαραγράφου Γ2 του Άρθρου Πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α' 85),

ι) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),

ια) του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (Α' 213) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 του Π.δ. 189/2009 (Α' 221) περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων,

ιβ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),

ιγ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116),

ιδ) του Π.δ. 75/2015 (Α' 117) «Διορισμός Υφυπουργών»

ιε) της υπ' αριθ. οικ. 68225/1135/9-11-2015 (Β' 2405) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη»

ιστ) της υπ' αριθ. 26398/28-4-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων, 315)

ιζ) της υπ' αριθ. 99/1990 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (A' 109).

2. Την υπ' αριθ. 5005/ΔΕΚΟ2348/21-11-2012 απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Αναπροσαρμογή του τιμολογίου κομίστρων για τους συγκοινωνιακούς φορείς της περιοχής ευθύνης του ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)» (Β' 3203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 13032/ΔΕΚΟ598/2013 (Β' 689) όμοια.

3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 21580/ΕΓΔΕΚΟ 2784/29.4.2009 απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Καθορισμός μειωμένου κομίστρου σε ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)» (Β' 799).

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 17582/ΕΓΔΕΚΟ 803/16.4.2008 απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Καθορισμός κομίστρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)» (ΦΕΚ Β' 695).

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Α-37017/2980/2007 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Επανακαθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής για τους σταθμούς της ΑΜΕΛ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ, σε Παλλήνη, Κάντζα, Κορωπί και Αεροδρόμιο» (Β' 1147).

6. Την υπ' αριθμ. Α-41744/3610/24.7.2006 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κομίστρων της ΑΜΕΛ για τους σταθμούς Παλλήνη, Κάντζα, Κορωπίου» (Β' 1351), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ28149/1116/28.8.2013 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2013» (Β' 2182).

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035/ 02.04.2012 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» (Β' 1122).

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.5/114196/Β3/ 04.10.2011 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (Β' 2234), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.593259/ Β3/13.08.2012 (Β' 2377).

10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 0ικ.Α-47061/3652/27-08-2014 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής» (Β' 2324).

11. Το άρθρο 77 του Ν. 4331/2015 (Α' 69) με το οποίο κυρώθηκε η υπ' αριθμ. Οικ.Α− 40580/3128/29.6.2015 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Δωρεάν μετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς» (Β' 1293).

12. Την υπ' αριθμ. 3303/2015 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΣΑ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής και των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. ΑΕ και ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ), ως εξής:

Άρθρο 1.
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ


α. Η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύος 90 λεπτών από την επικύρωσή του κατά την πρώτη επιβίβαση, με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί) ορίζεται σε 1,40 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ.. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 0,60 ευρώ.

β. Η τιμή του εισιτηρίου πέντε ημερών για όλα τα μέσα: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί) το οποίο ισχύει για 5 πλήρη 24ωρα από την επικύρωσή του ορίζεται σε 9,00 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ.

γ. Η τιμή του ημερήσιου εισιτηρίου για όλα τα μέσα: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί), ορίζεται σε 4,50 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει για μετακινήσεις με την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ. και δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου της Ο.Σ.Υ.

δ. Η τιμή του εισιτηρίου των λεωφορειακών γραμμών express του Αεροδρομίου της Ο.ΣΥ., ορίζεται σε 6,00 ευρώ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 3,00 ευρώ.

ε. Η τιμή του εισιτηρίου της ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό) προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 10,00 ευρώ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 5,00 ευρώ.

στ. Η τιμή του εισιτηρίου δύο (2) ατόμων και τριών (3) ατόμων της ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό) προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 18,00 ευρώ και 24,00 ευρώ αντίστοιχα.

ζ. Η τιμή του μετ' επιστροφής εισιτηρίου της ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό) προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 18,00 ευρώ. Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την επικύρωσή του κατά την πρώτη επιβίβαση.

η. Τα προαναφερόμενα εισιτήρια, που ισχύουν για διαδρομές προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) με το μετρό, ισχύουν στην Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), και στη ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τραμ), για 90 λεπτά, τόσο μετά την πρώτη επικύρωση στην πρώτη διαδρομή, όσο και μετά τη δεύτερη επικύρωση κατά την επιστροφή, όσον αφορά το μετ' επιστροφής εισιτήριο.

θ. Η τιμή του «3ημερου Τουριστικού Εισιτηρίου», για απεριόριστο αριθμό μετακινήσεων με (λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί) και από μία διαδρομή από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με το Μετρό ή τις αντίστοιχες λεωφορειακές γραμμές express της ΟΣΥ, για 3 πλήρη 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωσή του, ορίζεται σε 22,00 ευρώ και δεν διατίθεται αντίστοιχο εισιτήριο μειωμένης τιμής. Το «3ημερο Τουριστικό Εισιτήριο» ισχύει και για μετακινήσεις με την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ.
α) Η τιμή του εισιτηρίου του Μετρό (ΣΤΑ.ΣΥ.) από τους σταθμούς Παλλήνη-Κάντζα-Κορωπί προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) ορίζεται σε 6,00 ευρώ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 3,00 ευρώ.
β) Δεν επιτρέπεται δεύτερη επικύρωση ενιαίου εισιτηρίου.

Άρθρο 2.
ΤΙΜΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ


α. Τιμή Μηνιαίας Κάρτας Απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ και Μετρό μέχρι το Κορωπί): 30,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ. Τιμή μειωμένης κάρτας: 15,00 ευρώ.

β. Τιμή Μηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ): 49,00 ευρώ. Ισχύει σε όλα ανεξαιρέτως τα Μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ και Μετρό). Τιμή μειωμένης κάρτας: 25,00 ευρώ.

Άρθρο 3.
ΤΙΜΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:


α. Τιμή Ετήσιας Κάρτας απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ και μετρό μέχρι το Κορωπί): 330,00 ευρώ. Η ετήσια κάρτα δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ. Τιμή μειωμένης ετήσιας κάρτας: 165,00 ευρώ. Οι μειωμένες ετήσιες κάρτες δεν διατίθενται με επιπλέον έκπτωση σε περιπτώσεις μαζικής πώλησης.

β. Τιμή Ετήσιας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ): 490,00 ευρώ. Ισχύει σε όλα ανεξαιρέτως τα Μέσα Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ·) και ΣΤΑ. ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ και Μετρό). Τιμή μειωμένης ετήσιας κάρτας Αεροδρομίου: 245,00 ευρώ. Οι μειωμένες ετήσιες κάρτες δεν διατίθενται με επιπλέον έκπτωση σε περιπτώσεις μαζικής πώλησης.

Άρθρο 4.
ΤΙΜΕΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ


α. Τιμή τρίμηνης Κάρτας για όλα τα μέσα € 85,00 (43,00 μειωμένη). Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ.

β. Τιμή τρίμηνης Κάρτας Αεροδρομίου, για όλα τα μέσα και για μετακινήσεις από και προς το Αεροδρόμιο με τις λεωφορειακές γραμμές express και το Μετρό, €142,00 (μειωμένη €71,00). Δεν ισχύει στην ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ.

γ. Τιμή εξάμηνης Κάρτας για όλα τα μέσα € 170,00 (85,00 μειωμένη). Η μειωμένη εξάμηνη κάρτα δεν διατίθεται με επιπλέον έκπτωση σε περιπτώσεις μαζικής πώλησης. Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ.

δ. Τιμή εξάμηνης Κάρτας Αεροδρομίου για όλα τα μέσα και για μετακινήσεις από και προς το Αεροδρόμιο με τις λεωφορειακές γραμμές express και το Μετρό, αξίας € 250,00 (€125,00 μειωμένη). Η μειωμένη εξάμηνη κάρτα Αεροδρομίου δεν διατίθεται με επιπλέον έκπτωση σε περιπτώσεις μαζικής πώλησης. Δεν ισχύει στην ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ.

Άρθρο 5.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)


α. Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου ή με καταβολή μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) χορηγείται μόνον εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο χορήγησης αυτού του δικαιώματος συνάψει προηγουμένως σύμβαση με τον ΟΑΣΑ και καταβάλει το αντίτιμο της δαπάνης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6, Ν. 3920/2011. Δεσμευτική προϋπόθεση για τη σύναψη των συμβάσεων με τον ΟΑΣΑ αποτελεί η πρόβλεψη και η εγγραφή της αντίστοιχης πίστωσης, στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.

β. Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου ή με καταβολή μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), πιστοποιείται με την «Κάρτα Ελεύθερης Μετακίνησης» ή την «Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου», η οποία εκδίδεται από τον ΟΑΣΑ και ισχύει για το προβλεπόμενο από τις συμβάσεις χρονικό διάστημα.

γ. Στις συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου, καθορίζεται η ποσότητα και ο τύπος των Καρτών Μετακίνησης, το αντίτιμο της κάθε Κάρτας και ο τρόπος καταβολής του, ενώ η διάθεση των Καρτών πραγματοποιείται με εποπτεία και έλεγχο του αρμόδιου αντισυμβαλλόμενου Υπουργείου, το οποίο οφείλει να μεριμνήσει ώστε οι δικαιούχοι να παραλαμβάνουν εγκαίρως τις Κάρτες Μετακίνησης που δικαιούνται.

δ. Σε κάθε Κάρτα Μετακίνησης αναγράφεται το αντισυμβαλλόμενο με τον ΟΑΣΑ Υπουργείο, η κατηγορία του δικαιούχου, τα στοιχεία του, το έτος ισχύος και η Υπηρεσία χορήγησης. Τέλος επικολλάται φωτογραφία του δικαιούχου, η οποία και σφραγίζεται από το φορέα χορήγησης.

ε. Καταργείται η μετακίνηση με πλήρη ή μειωμένη απαλλαγή κομίστρου με την χρήση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, πιστοποιητικού ή ταυτότητας, πλην των ανωτέρω (Κάρτα Ελεύθερης Μετακίνησης και Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου), της Φοιτητικής Ταυτότητας Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής («Student Card - University ID») και της Ταυτότητας Ανέργου μαζί με επίδειξη ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, όσον αφορά τα μέσα των αστικών συγκοινωνιακών φορέων της περιοχής αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. Για τα Παιδιά κάτω των έξι (6) ετών, που απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) δεν απαιτείται η χρήση οποιουδήποτε εγγράφου.

Άρθρο 6.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)


α. Δικαιούχοι Ελεύθερης Μετακίνησης, είναι:
- Ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών.
- Ένστολο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμοι και πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης).
- Ένστολο προσωπικό και δόκιμοι του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.
- Οπλίτες θητείας και Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου.
- Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).
- Παιδιά κάτω των έξι (6) ετών.
- Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Οι Δικαιούχοι Ελεύθερης Μετακίνησης απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3920/2011 και ως το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης ορίζει.

β. Δικαιούχοι Μετακίνησης με Μειωμένους Τύπους Κομίστρου, είναι:
1. Φοιτητές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής έως την ηλικία των 25 ετών, με την επίδειξη ισχύουσας Φοιτητικής Ταυτότητας «Student Card - University ID» και ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Μαθητές της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άνω των 18 ετών.
4. Σπουδαστές Δημόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. έως την ηλικία των 22 ετών.
5. Φοιτητές - Σπουδαστές Δημόσιων Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού.
6. Πολύτεκνοι γονείς και μέλη των οικογενειών τους.
7. Παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών.
8. Νέοι ηλικίας από 13 έως 18 ετών.
9. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Οι Δικαιούχοι Μετακίνησης με Μειωμένους τύπους κομίστρου, απαλλάσσονται από την καταβολή του 50% των τιμών των καθορισθέντων ως άνω κομίστρων, στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3920/2011 και ως το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης ορίζει.

Άρθρο 7.
ΜΑΖΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ.


Ο ΟΑΣΑ δύναται να συνάπτει ειδικές συμφωνίες με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αντιπροσωπευτικές ενώσεις εργαζομένων ή ιδιωτών κ.α. για μαζική πώληση προϊόντων κομίστρου με μειωμένη ή άλλη ειδική τιμή ή με αντιπαροχή υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου. Η έκπτωση δεν θα υπερβαίνει το 25% της κανονικής τιμής των αντιστοίχων προϊόντων κομίστρου.

Άρθρο 8.
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ.


Οι μηνιαίες κάρτες και οι ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών με τα αντίστοιχα μηνιαία κουπόνια διακινούνται και διατίθενται αποκλειστικά από τα εκδοτήρια του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών και από τον Ο.Α.Σ.Α. Η διακίνηση και η διάθεση των μηνιαίων και ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσω τρίτων, δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 9.
ΕΓΚΥΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ


α. Ως «έγκυροι τίτλοι μεταφοράς» θεωρούνται: τα κατά περίπτωση ισχύοντα εισιτήρια, επικυρωμένα και χρησιμοποιούμενα εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος τους και οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών με το ισχύον μηνιαίο κουπόνι συνοδευόμενες, όπου απαιτείται, από τα προβλεπόμενα αποδεικτικά της ιδιότητας δικαιολογητικά (δηλαδή τις κατά περίπτωση ισχύουσες κάρτες ελεύθερης μετακίνησης ή μετακίνησης μειωμένου κομίστρου ή/και τις ισχύουσες, κατά τα ανωτέρω, ακαδημαϊκές ταυτότητες).

β. Το ύψος του προστίμου για μη κατοχή έγκυρου τίτλου μεταφοράς καθορίζεται στο 60πλάσιο της τιμής του ενιαίου εισιτηρίου αξίας 1,40 ευρώ (και του μειωμένου αξίας 0,60 ευρώ αντίστοιχα).

γ. Τα παραπάνω πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον εξοφλούνται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους στα γραφεία του συγκοινωνιακού φορέα που τα επέβαλε, στα ΕΛΤΑ και στις συνεργαζόμενες τράπεζες, με τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

Άρθρο 10.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά όλα τα παραπάνω ή είναι αντίθετη σε αυτά και αφορά καθορισμό πολιτικής κομίστρου των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, καταργείται. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν οι λοιπές κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΡΙΤΖΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣΠηγή: Taxheaven