Αριθμ. 2133.3/ 1297/ 2016/ 11.1.2016 Περιοδικός έλεγχος και θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων πλοίων στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάπλου και απόπλου

Αριθμ. 2133.3/ 1297/ 2016/ 11.1.2016 Περιοδικός έλεγχος και θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων πλοίων στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάπλου και απόπλου

Αριθμ. 2133.3/1297/2016

(ΦΕΚ Β' 98/27-01-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α΄/261), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 4150/2013 (Α΄/102).

β) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄/102), όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄/114).

δ) Της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄/170).

ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/116).

στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄/98).

2. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης κατηγοριών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές και απλούστευσης της διαδικασίας ελέγχου και θεώρησης των ναυτιλιακών τους εγγράφων κατά τον κατάπλου και απόπλου αυτών σε/από λιμένες.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Ο έλεγχος και η θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων των παρακάτω κατηγοριών πλοίων που εκτελούν ενδομεταφορές, εκτός αυτών που εκτελούν δρομολόγια με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατάπλου και απόπλου, διενεργείται περιοδικά, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση − δήλωση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή στις Λιμενικές Αρχές προσέγγισης του πλοίου, ως ακολούθως:

α. Για τα δρομολογημένα επιβατηγά, επιβατηγά/οχηματαγωγά και φορτηγά/οχηματαγωγά πλοία, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων β. και γ., από τη Λιμενική Αρχή του αφετήριου ή τελικού λιμένα του δρομολογίου, κάθε πέντε (05) ημέρες.

β. Για τα δρομολογημένα επιβατηγά και επιβατηγά/ οχηματαγωγά πλοία, που εκτελούν σε εβδομαδιαία βάση τέσσερα (04) τουλάχιστον διπλά καθημερινά δρομολόγια, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους, από τη Λιμενική Αρχή του αφετήριου ή τελικού λιμένα του δρομολογίου, κάθε επτά (07) ημέρες.

γ. Για τα δρομολογημένα επιβατηγά και επιβατηγά/ οχηματαγωγά πλοία, που εκτελούν σε καθημερινή βάση δύο (02) τουλάχιστον δρομολόγια, από τη Λιμενική Αρχή του αφετήριου ή τελικού λιμένα του δρομολογίου, κάθε δέκα (10) ημέρες.

δ. Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, κατά το διάστημα από το μήνα Απρίλιο έως και το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, από την Λιμενική Αρχή αφετηρίας τους, κάθε δέκα (10) ημέρες.

ε. Για τα φορτηγά πλοία, που είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά αξιοπλοΐας αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια πλόων εσωτερικού και που εκτελούν σε μηνιαία βάση τέσσερα (04) τουλάχιστον ταξίδια με τους ίδιους λιμένες προσέγγισης, από την Λιμενική Αρχή αφετηρίας τους, κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες.

στ. Για τα θαλάσσια ταξί, τις λάντζες, καθώς και τα υδροφόρα πλοία και δεξαμενόπλοια εφοδιασμού καυσίμων που κινούνται εντός και πέριξ του λιμένα ή μεταξύ περιοχών δικαιοδοσίας όμορων Λιμενικών Αρχών, από τη Λιμενική Αρχή αφετηρίας τους, κάθε τριάντα (30) ημέρες.

Άρθρο 2

1. Σε περιπτώσεις έκτακτου περιστατικού ή καταγγελίας ή ειδικού λόγου, όπως ναυτικό ατύχημα ή περιστατικό, βλάβη ή ζημιά, τραυματισμός ή ασθένεια μέλους πληρώματος ή επιβάτη, απουσία μέλους πληρώματος, ελλιπής σύνθεση πληρώματος, λήξη ισχύος ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών ή λήξη προθεσμιακών παρατηρήσεων αναγραφόμενων επί αυτών, καθώς και στο ημερολόγιο επιθεωρήσεων και γυμνασίων, για το οποίο απαιτείται να λάβει γνώση η Λιμενική Αρχή, τα ναυτιλιακά έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται άμεσα για έλεγχο και θεώρηση, στη Λιμενική Αρχή όπου βρίσκεται το πλοίο ή, εάν βρίσκεται εν πλω, στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του.

2. Σε περίπτωση κατάπλου σε λιμένα διαφορετικό από τους λιμένες δραστηριοποίησης, τα ναυτιλιακά έγγραφα προσκομίζονται στη Λιμενική Αρχή, στης οποίας την περιφέρεια δικαιοδοσίας υπάγεται ο λιμένας κατάπλου, για έλεγχο και θεώρηση.

3. Στην περίπτωση δρομολογημένου πλοίου, τα ναυτιλιακά έγγραφα προσκομίζονται για έλεγχο και θεώρηση στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα απόπλου, κατά την έναρξη των δρομολογίων του πλοίου, ενώ πρέπει να προσκομίζονται άμεσα για έλεγχο και θεώρηση και σε κάθε περίπτωση επανέναρξης των δρομολογίων, μετά από χρήση των ημερών διακοπής που προβλέπονται στην περίπτωση α της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 5 του άρθρου έκτου του Ν. 2932/2001 (Α΄/145), όπως ισχύει.

4. Κάθε ναυτολόγηση ή απόλυση ναυτικού διενεργείται αυθημερόν, ενώπιον της οικείας Λιμενικής Αρχής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3
Κυρώσεις


Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και, ιδίως, του άρθρου 234 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α΄/261), όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣΠηγή: Taxheaven