Αριθ. πρωτ.: Φ. 130181/ 3076/25.1.2016 Δυνατότητα υποβολής δήλωσης-αίτησης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατ΄ εφαρμογή των άρθ. 1Α και 1Β του ΚΕΙ και του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 α. από πληρεξούσιο δικηγόρο ή εξουσιοδοτημένο γονέα και β. με συστημένη ταχ

Αριθ. πρωτ.: Φ. 130181/ 3076/25.1.2016 Δυνατότητα υποβολής δήλωσης-αίτησης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατ΄ εφαρμογή των άρθ. 1Α και 1Β του ΚΕΙ και του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 α. από πληρεξούσιο δικηγόρο ή εξουσιοδοτημένο γονέα και β. με συστημένη ταχ

Αθήνα, 25 / 1 /2016
Α.Π. Φ. 130181/3076

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 105 59

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα υποβολής δήλωσης-αίτησης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατ΄ εφαρμογή των άρθ. 1Α και 1Β του ΚΕΙ και του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 α. από πληρεξούσιο δικηγόρο ή εξουσιοδοτημένο γονέα και β. με συστημένη ταχυδρομική επιστολή

Σε συνέχεια της αριθ. 29 και με ΑΔΑ: ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ εγκυκλίου της υπηρεσίας μας (σχετ. αριθ. πρωτ. Φ. 130181/18258/25.8.2015), αναφορικά με τη διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (άρθ. 1Α και 1Β του ΚΕΙ και άρθ. 2 του ν. 4332/2015), σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα κάτωθι:

Α. Δυνατότητα υποβολής δήλωσης-αίτησης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από πληρεξούσιο δικηγόρο ή εξουσιοδοτημένο γονέα

α. Η κατά περίπτωση απαιτούμενη δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας μπορεί να υποβληθεί στην υπηρεσία σας και δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού, ο οποίος την υπογράφει για λογαριασμό του εντολέα του.

Προκειμένου βέβαια στην περίπτωση αυτή να μπορεί να επιβεβαιωθεί από τις υπηρεσίες σας η νομιμότητα της, χορηγηθείσας προς τον δικηγόρο, πληρεξουσιότητας, απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η συνυποβολή σε πρωτότυπη μορφή είτε σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου («πληρεξουσίου») είτε άλλου (ιδιωτικού) εγγράφου που φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου αλλοδαπού από τα ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη ελληνική δημόσια αρχή.

Σημειώνεται ότι η πράξη (είτε συμβολαιογραφικό είτε ιδιωτικό έγγραφο) εκ της οποίας προκύπτει η πληρεξουσιότητα του δικηγόρου πρέπει σαφώς να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει, ενώ επιπρόσθετα θα πρέπει να είναι και ειδική υπό την έννοια ότι σαφώς προσδιορίζει το είδος των πράξεων και διαδικασιών που ο πληρεξούσιος δικηγόρος δικαιούνται να ενεργήσει για λογαριασμό του εντολέα του.

β. Πέραν της ανωτέρω δυνατότητας και με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων αλλοδαπών, στην περίπτωση που γονείς ανήλικου τέκνου επιθυμούν να υποβάλλουν κοινή δήλωση-αίτηση κτήσης από το τέκνο τους της ελληνικής ιθαγένειας είναι δυνατό ο ένας γονέας να εξουσιοδοτήσει τον άλλο γονέα να υπογράψει για λογαριασμό του τη σχετική δήλωση-αίτηση. Η ίδια δυνατότητα, εξουσιοδότησης δηλ. ενός εκ των γονέων του προς υποβολή της σχετικής δήλωσης-αίτησης, υφίσταται και στην περίπτωση που είτε το ίδιο το ανήλικο τέκνο είτε ενήλικος αλλοδαπός επιθυμεί να υποβάλλει δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Διευκρινίζεται ότι και στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να μπορεί να επιβεβαιωθεί από τις υπηρεσίες σας η νομιμότητα της χορηγηθείσας εξουσιοδότησης προς τον γονέα που υπογράφει με το όνομά του για λογαριασμό είτε του άλλου γονέα είτε του τέκνου του (ενήλικου ή ανήλικου), απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η συνυποβολή του πρωτότυπου εγγράφου της εξουσιοδότησης, το οποίο πρέπει να φέρει όλα τα τυπικά στοιχεία της εγκυρότητάς της, δηλαδή να αναφέρονται ειδικώς οι ενέργειες για τις οποίες παρέχεται η εξουσιοδότηση, καθώς και το πρόσωπο του γονέα το οποίο εξουσιοδοτείται, ενώ θα πρέπει να φέρει ιδιόχειρη υπογραφή του εκπροσωπούμενου αλλοδαπού το γνήσιο της οποίας θα βεβαιώνεται από τα ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη ελληνική δημόσια αρχή.

Β. Δυνατότητα υποβολής δήλωσης-αίτησης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με συστημένη ταχυδρομική επιστολή

Πέραν της δυνατότητας των ενδιαφερόμενων αλλοδαπών να υποβάλουν, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ και 2 του ν. 4332/2015, δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας είτε προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες σας είτε εξουσιοδοτώντας, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, πληρεξούσιο δικηγόρο ή γονέα, υφίσταται παραλλήλως και η δυνατότητα αυτών να αποστείλουν τη σχετική δήλωση-αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ. 29 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, ταχυδρομικώς δια συστημένης επιστολής τους, με την κατάθεση της οποίας τους χορηγείται από το οικείο Ταχυδρομείο και σχετική προς τούτο απόδειξη.

Επί της ανωτέρω δυνατότητας παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

- Για κάθε αίτημα θα αποστέλλεται ξεχωριστή συστημένη επιστολή.

- Με την είσοδο των ανωτέρω συστημένων επιστολών στην υπηρεσία σας, αυτές θα πρωτοκολλούνται ευθύς αμέσως ώστε να διασφαλίζεται η αυστηρή τήρηση της σειράς προτεραιότητας κατά την εξέτασή τους.

- Σκόπιμη είναι η συμπλήρωση επί της σχετικής δήλωσης-αίτησης από τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς και ενός πρόσθετου πεδίου, αυτού της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης (e-mail), προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τον αριθμό φακέλου που έλαβε η αίτησή τους, άλλως η σχετική ενημέρωση αυτών θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μέσω συμβατικής αλληλογραφίας.

- Δέον είναι να συμπληρώνονται τα υποδείγματα δηλώσεων-αιτήσεων που συνοδεύουν την αριθ. 29 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, ενώ σχετικά επισημαίνεται ότι η υπογραφή των υποβαλλόμενων δια συστημένης επιστολής δηλώσεων-αιτήσεων (είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό είτε από πληρεξούσιο δικηγόρο είτε από εξουσιοδοτημένο προς τούτο γονέα) θα πρέπει να βεβαιώνεται ως προς το γνήσιό της από τα ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη ελληνική δημόσια αρχή. Σκόπιμο θα ήταν να αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε σε πρωτότυπη μορφή είτε σε επικυρωμένα αντίγραφα για λόγους οικονομίας της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος.

Για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση η υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας.Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Πηγή: Taxheaven