Αριθμ. 2454/87/19.1.2016 Τροποποίηση της 20537/752/18-10-2010 (ΦΕΚ 1663/Β'/ 19-10-2010) κοινής υπουργικής απόφασης

Αριθμ. 2454/87/19.1.2016 Τροποποίηση της 20537/752/18-10-2010 (ΦΕΚ 1663/Β'/ 19-10-2010) κοινής υπουργικής απόφασης

Αριθμ. 2454/87

(ΦΕΚ Β' 131/29-1-2016)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (Α'70) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/1989 (Α'79), το άρθρο 6 του Ν. 2434/1996 (Α'188) και τις διατάξεις του Π.δ/τος 245/1986 (ΦΕΚ 117/Α').

2. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34, όπως ισχύει, του Ν. 4144/2013 « Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α').

4. Τις διατάξεις του Ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (ΦΕΚ 46/Α')

5. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α').

6. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/205 Α'), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 « Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α'), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 « Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α'), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α').

10. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013 «Κώδικας φορολογικής Διαδικασίας» (Α' 170) καθώς και αυτές του Ν. 4308/2014 « Ελληνική Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α').

11. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 28/Α').

12. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 70 αυτού (ΦΕΚ 170/Α').

13. Τις διατάξεις του Ν.4111/2013 « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α').

14. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α').

15. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α' 197), όπως ισχύει.

16. Τις διατάξεις του Ν.δ/τος 212/1969 « Περί Οργανώ-σεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Α' 112).

17. Τις διατάξεις του Ν. 2434/1996 (Α' 188) «Μέτρα Πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».

18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'), όπως ισχύει.

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α'), όπως ισχύει.

20. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α').

21. Τις υπ' αριθμ. 3334 και 3335/3.8.2010 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίες μας διαβιβάσθηκαν με το υπ' αριθμ. Β129961/6-8-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ.

22. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α'/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

23. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α').

24. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α'/31-03-2010).

25. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/ Β'/2008) υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 43408/ΕΥΘΥ/2041/7.9.2009 υπουργική απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

26. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/ 24.12.2013).

27. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της Πράξης 6 του Υπουργικού Συμβουλίου της 28-2-2012 «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012» (ΦΕΚ 38/Α').

28. Τη με αριθμό 1016784/1299-25/0016/26.2.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (ΦΕΚ 120/Β'), όπως ισχύει.

29. Τη με αριθμ. 2/82850/0022/25.9.2013 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφά-λισης και Πρόνοιας «Καθορισμός των προβλεπομένων της παρ. 11 του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 σχετικά με τον ενιαίο λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» (487 ΥΟΔΔ') και τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

30. Την ανάγκη δημιουργίας συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ελέγχου και εξειδίκευσης των ενεργειών των προγραμμάτων εξατομικευμένης παρέμβασης.

31. Την με αριθμό C/2007/5534/12-11-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

32. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 « Διορισμός Αντι-προέδρου της κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α')

33. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α').

34. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 « Οργανισμός Υπουρ-γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α').

35. Την υπ' αριθμ. 20537/752/18.10.2010 (ΦΕΚ 1663/Β') κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. οικ. 16445/530/9.9.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2286/Β/13-10-2011), την οικ. 16446/531/9.9.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2286/ Β'/ 13-10-2011) και την αριθμ.20537/752/18.10.2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1663/Β'/19-10-2010).

36. Την παρ. 1 του άρθρου 1 της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Πράξη 6 της 28-02-2012, ΦΕΚ 38/Α'), κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α').

37. Την υπ' αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη. (ΦΕΚ 2168/Β').

38. Την με αριθμ. Υ28/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β') απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ70/11.11.2015 (ΦΕΚ 2441/ Β') απόφαση του Πρωθυπουργού.

39. Την υπ' αριθμ. 63/24.11.2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το υπ' αριθμ. 93772/25.11.2015 Έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ.

40. Το γεγονός ότι από την ακόλουθη συμπλήρωση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ.,

αποφασίζουμε:

Την προσθήκη περίπτωσης δ, μετά την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ως εξής: «Είναι δυνατή η υπαγωγή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ) και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) για την απασχόληση θεραπευτών, ατόμων πρώην εξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά (Ν.3812/2009, άρθρο 1, περίπτωση στ. παρ.2) για τα ίδια άτομα που έχουν απασχοληθεί κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο στους ανωτέρω φορείς.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμ. 20537/18.10.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1663/ Β'/19-10-2010), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. οικ.16445/530/9.9.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2286/Β'/13-10-2011), την οικ. 16446/531/9.9.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2286/ Β'/ 13-10-2011) και την αριθμ.20537/752/18.10.2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1663/Β'/19-10-2010), με τίτλο «Κατάρτιση Ειδικού Τριετούς Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


Πηγή: Taxheaven