Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ Α 80931/ 5842/7.1.2016 Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ Α 80931/ 5842/7.1.2016 Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει

Αριθμ. οικ Α 80931/ 5842

(ΦΕΚ Β' 144/29-01-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν. 4199/2013 (Α΄ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 20/2015 (Α΄ 114) περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Το Ν. 3270/2004 (Α΄ 187) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού», όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 14 του Π.δ. 112/2014 (Α΄ 179) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 75/2015 (Α΄ 117) «Διορισμός Υφυπουργών» με το οποίο διορίζεται ο Παναγιώτης Σγουρίδης στη θέση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

8. Την υπ’ αριθμ. οικ.68225/1135/9−11−2015 (Β΄ 2405) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτή− των Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη».

9. Τα άρθρα 2 και 3 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων.

10. Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) περί σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

11. Την υπ’ αριθμ. Υ7/25−9−2015 (Β΄ 2109) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά».

12. Την υπ’ αριθμ. οικ.26398/28−4−2015 (ΤΥΕΘΟΔΦ 315) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

13. Την υπ’ αριθμ. 16597/29−12−2010 (Β΄ 2156) «Σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) χωρίς οδηγό» κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. 15732/13−11−2012 (Β΄ 3053) «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων» κοινή υπουργική απόφαση.

15. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Προκειμένου να επιτρέπεται στα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα τουριστικών γραφείων και γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους γ΄ και δ΄ του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155), και εταιρειών και συνεταιρισμών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3109/2003 (Α΄ 38) και το άρθρο 87 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82), να εκμισθώνονται με οδηγό ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών κατά τα οριζόμενα των διατάξεων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει, πρέπει:

α. Το εκμισθωμένο Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό να φέρει επικολλημένο στην πάνω δεξιά γωνία του οπίσθιου ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105X148,5 mm όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 που εκμισθώνει το όχημα.

β. Εντός του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου της ανωτέρω παραγράφου ο οδηγός πρέπει να φέρει αντίγραφο της έγγραφης σύμβασης που η επιχείρηση συνάπτει με το μισθωτή και στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς:

i. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή.

ii. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου καθώς και ο αριθμός άδειας οδήγησης του οδηγού.

iii. Η συμφωνηθείσα τιμή.

iν. Ο αριθμός κυκλοφορίας και η μάρκα − τύπος του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

ν. Η ώρα έναρξης, η ώρα λήξης και η διάρκεια της μίσθωσης.

2. α. Καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαγορεύεται η εκμίσθωση του οχήματος σε άλλο μισθωτή.

β. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης σε χρόνο μικρότερο της συμφωνημένης και αναγραφόμενης στη σύμβαση ώρα έναρξης, δεν επιτρέπεται νέα εκμίσθωση του συγκεκριμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος μέχρι την παρέλευση έξι (6) ωρών από την αναγραφόμενη στη σύμβαση ώρας έναρξης.

3. Για παραβάσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας απόφασης επιβάλλεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα 7 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣΠηγή: Taxheaven