Ανακοίνωση Ε.Λ.Τ.Ε. 003/2016 Τροποποίηση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο

Ανακοίνωση Ε.Λ.Τ.Ε. 003/2016 Τροποποίηση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Βουλής7, 5οςόροφος10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 003/2016

«Τροποποίηση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο»


Με την υπ΄ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000162 ΕΞ 2016/2.2.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τροποποιείται η υπ΄αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000028 ΕΞ 2015/12.1.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί της σύστασης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο, ως ακολούθως:

Α. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Καραμάνη.

Β. Προστίθεται νέο μέλος ο κ. Δημήτριος Δράκος, Ορκωτός Ελεγκτής, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Δημήτριο Παρασκευόπουλο, μέλος του Συμβούλιου του Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ.

Γ. Το έργο της Επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31η Μαρτίου 2016.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ΄ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000028 ΕΞ 2015/12.1.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης

Πηγή: Taxheaven