Αριθ. πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000162 ΕΞ 2016/2.2.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π 0000028 ΕΞ 2015/12-01-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο»

Αριθ. πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000162 ΕΞ 2016/2.2.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π 0000028 ΕΞ 2015/12-01-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο»

Αθήνα , 02-02-2016
Α.Π. Γ.Δ.Ο.Π.0000162ΕΞ 2016 / Χ.Π. 261

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Ε. Αγγελή
Τηλ: 210-3332792

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π 0000028 ΕΞ 2015/12-01-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 6 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α'34), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').

γ) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α').

δ) Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116).

2. Την Οδηγία 2014/56/ΕΕ του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στο τεύχος L 158/ 27.5.2014.

3. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.0.Π.0000028 ΕΞ 2015/12.1.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών « Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο». 

4. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΠ0000908 ΕΞ2015/1-07-2015 επιστολή του Γεν. Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του ΥΠΟΙΚ για άμεση ενεργοποίηση του έργου της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π 0000028 ΕΞ 2015/12.1.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο» ως ακολούθως:

α. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Α' Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Καραμάνη.

β. Προστίθεται νέο μέλος ο κ. Δημήτριος Δράκος, Ορκωτός Ελεγκτής με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Δημήτριο Παρασκευόπουλο, μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ .

γ. Το έργο της Επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31η Μαρτίου 2016.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π 0000028 ΕΞ 2015/12.1.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ευκλείδης Τσακαλώτος

Πηγή: Taxheaven