Αρ. πρωτ.: οικ.171434/1.2.2016 Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143)

Αρ. πρωτ.: οικ.171434/1.2.2016 Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143)

Αθήνα, 01.02.2016
Αρ. πρωτ.: οικ.171434

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΠΕ

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Εμμανουηλίδης, Μ. Γιαννέτσου
Τηλ.:210 6969355
Fax: 210 6969 448
e-mail:giannetsoum@eka.ypeka.gr
emmanouilidisg@eka.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143), και ειδικότερα το άρθρο 27.

2. Το ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α'107) και ειδικότερα την υποπαράγραφο Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου.

3. Το ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 85), όπως ισχύει.

4. Το ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 129), όπως ισχύει.

5. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'286), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 40.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 64/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

7. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α'167) σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'237).

8. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 114).

9. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116).

10. Την υπ' αριθ. 904/2011 απόφαση της ΡΑΕ «Αντικατάσταση της απόφασης ΡΑΕ υπ' αριθ. 2069/2010 σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 272 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β'655/17.05.2005) για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας»

11. Την υπ' αριθ. 155/2012 απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση της απόφασης ΡΑΕ 904/2011 σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 272 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β'655/17.05.2005) για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας»

12. Την υπ' αριθ. 699/2012 απόφαση της ΡΑΕ «Χαρακτηρισμός Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, διαπίστωση ορίων ασφαλούς απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ στην περιοχή αυτή» (ΑΔΑ: Β4ΓΥΙΔΞ-Π36)

13. Την υπ' αριθ. 0-62972/18.12.2015 επιστολή ΡΑΕ (ΑΠ ΥΠΕΝ/185468/21.12.2015) και το συνημμένο οπτικό δίσκο σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Β/Φ57/185133/16.12.2015 της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών και Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ

14. Την υπ' αριθ. 6476/21.12.2015 επιστολή ΛΑΓΗΕ (ΑΠ ΥΠΕΝ/185660/23.12.2015) και το συνημμένο οπτικό δίσκο σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Β/Φ57/185134/16.12.2015 της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών και Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ

15. Την υπ' αριθ. 9752/22.12.2015 επιστολή ΔΕΔΔΗΕ (ΑΠ ΥΠΕΝ/185792/28.12.2015) και το συνημμένο οπτικό δίσκο σε απάντηση των υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Β/Φ57/185134/16.12.2015 και ΑΠΕΗΛ/Β/Φ57/185135/16.12.2015 της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών και Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ απευθυνόμενο στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015 και προσδιορίζεται το ύψος του οφειλόμενου τέλους για κάθε υπόχρεο, σύμφωνα με τον ακόλουθο μη οριστικό πίνακα:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

2. Ο ως άνω πίνακας αναρτάται και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypen.gr)

3. Αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων των στοιχείων του πίνακα, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δύνανται να υποβληθούν από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με το Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Τα αιτήματα υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου (http://www.ypen.gr).

5. Ειδικότερα τα αιτήματα υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών έως την 17.02.2016 και ώρα 15.00, στη διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119 Τ.Κ. 101 92 ΑΘΗΝΑ
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dapel.aitiseis@prv.ypeka.gr έως την 17.02.2016 και ώρα 24.00,
με την ένδειξη «Αίτημα διόρθωσης σφάλματος σύμφωνα με το άρθ. 27 Ν. 4342/2015».

6. Αιτήματα που θα υποβληθούν στο Υπουργείο εκπρόθεσμα, μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δεν θα εξετασθούν. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής του αιτήματος, η ημερομηνία υποβολής αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου που τίθεται στο φάκελο. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα είναι εφικτή.

7. To Υπουργείο δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί των νομίμως υποβληθέντων αιτημάτων. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος, υποβάλλονται συνημμένα στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, τόσο η αίτηση πλήρως συμπληρωμένη όσο και τα σχετικά δικαιολογητικά, με χρήση σαρωτή εγγράφων (σκαναρισμένα). Το Υπουργείο δύναται να αναζητήσει τα πρωτότυπα έγγραφα εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος.

8. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και την εξέταση των αιτημάτων της παρ. 3, ο πίνακας θα καταστεί οριστικός και θα αναρτηθεί εκ νέου στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypen.gr).

9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣΠηγή: Taxheaven