Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1016859 ΕΞ 2016/3.2.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, με έργο την σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των συγκεκριμένων ειδών υγρών καυσίμων και για τη

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1016859 ΕΞ 2016/3.2.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, με έργο την σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των συγκεκριμένων ειδών υγρών καυσίμων και για τη

Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1016859ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, με έργο την σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των συγκεκριμένων ειδών υγρών καυσίμων και για τη ρύθμιση σχετικών τεχνικών ζητημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 15 του ν.3054/2002 (Α'230), όπως ισχύει (ιχνηθέτηση υγρών καυσίμων με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες)».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

β) Του π.δ. 69/2015 « Διορισμός του Αλεξίου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού» (Α'104).

γ) Του π.δ. 73/2015 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116).

δ) Της με αριθμ. Υ14/3.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β '2144/6-10-2015).

ε) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

στ) Τις διατάξεις του ν.3054/2002 (Α'230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα της παραγράφου 12 του άρθρου 15 αυτού.

ζ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

η) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

θ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ια) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ».

2. Το αριθ. ΑΝ.ΤΠ.ΟΙΚ. 0000097ΕΞ/12-1-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί σύστασης Ομάδας Εργασίας.

3. Το αριθ. ΑΝ.ΤΠ.ΟΙΚ. 0000135ΕΞ2016/15-1-2016 έγγραφο του Διευθυντή του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με επισυναπτόμενα το αριθ. οικ.Δ.Π.Π. 102/13-1-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (με αριθμό εισερχομένου ΑΝ.ΤΠ.ΟΙΚ 0000101/13-1-2016), το αριθ. ΓΓΔΕ 0000236ΕΞ2016/13-1- 2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και το από 14/1/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (με αριθμό εισερχομένου ΑΝ.ΤΠ.ΟΙΚ. 000063ΕΜΠ/14-1-2016).

4. Το αριθ. ΓΔΤΕΦΚ 1004403ΕΞ2016/13-1-2016 έγγραφο του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)

5. Το αριθ. ΔΔΑΔΑ 1007784ΕΞ2016/19-1-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε.

6. Την ανάγκη σχεδίασης και υλοποίησης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηθέτησης καυσίμων για την πάταξη του λαθρεμπορίου .

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας, με έργο την σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΤΑ) για τον καθορισμό των συγκεκριμένων ειδών υγρών καυσίμων και για τη ρύθμιση σχετικών τεχνικών ζητημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α'230), όπως ισχύει (ιχνηθέτηση υγρών καυσίμων με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες).

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1) Γεώργιο Βερναδάκη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Βασιλική Μανωλοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

2) Νικήτα Νομικό, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χρυσόστομο Μιχαήλ, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3) Μαρία Σμυρλή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Μιχαλόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης .

4) Κυριάκο Κοράκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών , που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Κουλούρη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών , που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

5) Σταματία Χρόνη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως μέλος , με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Τριβέλη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

6) Γιδάκου Γραρυφαλλιά, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Χιονίδη Μαρία, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχου, Διακίνησης και Αποθήκευσης καυσίμων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του ίδιου Υπουργείου.

7) Φούντα Αναστάσιο, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Θεοδώρα Ρίσκα, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετεί με διάθεση στο Γραφείο του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Παναγιώτη Σγουρίδη.

Γ. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Σταυρούλα Λυκουσά, υπάλληλος με βαθμό ΣΤ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών , που υπηρετεί στο Δ' Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ) Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., με αναπληρωτή τον Σπήλιο Πετρόπουλο, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τελωνείο .

Δ.Ι. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΤΑ) για τον καθορισμό των συγκεκριμένων ειδών υγρών καυσίμων και για τη ρύθμιση σχετικών τεχνικών ζητημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α'230), όπως ισχύει (ιχνηθέτηση υγρών καυσίμων με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες).

II. Η Ομάδα δύναται να καλεί εμπειρογνώμονες, αν απαιτηθεί, για την υποβοήθηση του έργου της.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής.

ΣΤ. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα Διαύγεια
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven