Αριθμ. πρωτ.: 3280/2.2.2016 Μηχανισμός για τη διασφάλιση έγκαιρης παροχής οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών

Αριθμ. πρωτ.: 3280/2.2.2016 Μηχανισμός για τη διασφάλιση έγκαιρης παροχής οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών

Αθήνα , 2 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 3280

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Α.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μάρυ Χιώτη, Μάρα Γαρίου
Τηλ: 213 136 4810 - 4816
e-mail: m.xioti@ypes.gr, m.gariou@ypes.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Μηχανισμός για τη διασφάλιση έγκαιρης παροχής οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών.


ΣΧΕΤ: 1.Η υπ’αριθμ.2/67851/ΔΠΔΣΜ/22.10.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Το υπ’ αρίθμ. 37371/23.10.2015 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και νεότερου ηλεκτρονικού μηνύματος του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με τη διαδικασία πλήρους και έγκαιρης καταγραφής της οικονομικής και δημοσιονομικής επίπτωσης από τις μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές, σας αποστέλλουμε εκ νέου σχετικά Δελτία και παρακαλείσθε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να τα συμπληρώσετε και ακόλουθα να τα αποστείλετε στην Υπηρεσία μας σε ηλεκτρονική μορφή, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις m.xioti@ypes.gr και m.gariou@ypes.gr έως την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016. Σας ενημερώνουμε ότι στα νέα Δελτία έχει προστεθεί μία στήλη για τα απολογιστικά στοιχεία 2014 και μία διακριτή κατηγορία εξόδων με τον τίτλο «Β.2.5 – Ενοίκια εγκαταστάσεων». Επιπλέον, έχει ενσωματωθεί πίνακας με πρόσθετες πληροφορίες για να συμπληρωθεί από τους φορείς που έχουν συνάφεια με τα ζητούμενα στοιχεία.

Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω ζήτημα είναι καθοριστικής σημασίας για τη Χώρα μας και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η κατά το δυνατόν ορθότερη αποτύπωση των ζητούμενων μεγεθών.

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr) στη διαδρομή Το Υπουργείο/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven