Αρθρα Μερική Απασχόληση

Αρθρα Μερική Απασχόληση

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής - Φοροτέχνης
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3846/2010 : « Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση)»,η συμφωνία μερικής απασχόλησης  μεταξύ εργοδότου και μισθωτού μπορεί να συναφθεί κατά την πρόσληψη του ή κατά τη διάρκεια της σχέσεως εργασίας, οπότε έχουμε μετατροπή της ισχύουσας συμβάσεως πλήρους απασχολήσεως σε σύμβαση μερικής απασχολήσεως. Σε κάθε περίπτωση η συμφωνία περί μερικής απασχολήσεως πρέπει να γίνει εγγράφως και με ατομική σύμβαση. Η συμφωνία για μερική απασχόληση μπορεί να είναι για ορισμένη ή αόριστη διάρκεια και αφορά εργασία μικρότερη της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας βάσεως.
Η μερική απασχόληση εμφανίζεται με περισσότερες μορφές όπως:
α) Καθημερινή απασχόληση, πέντε (5) ή έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, με μειωμένο ωράριο. ( παρ.2 του άρθ.2 του Ν.3846/2010 )
β) Διαλείπουσα απασχόληση, δηλαδή, για λιγότερες από πέντε (5) ή έξι (6) ημέρες την εβδομάδα κατά μειωμένο ωράριο. ( παρ.2 του άρθ.2 του Ν.3846/2010 )
γ) Διαλείπουσα απασχόληση, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο. Η περίπτωση αυτή καλείται εκ περιτροπής εργασία. ( παρ.3 του άρθ.2 του Ν.3846/2010)
δ) Καθημερινή απασχόληση, πέντε (5) ή έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, κάποιες μέρες με μειωμένο ωράριο και τις υπόλοιπες με πλήρες. ( συνδυασμός των παρ. 2 και 3 του άρθ.2 του Ν.3846/2010 )
Μόνο στην εκ περιτροπής απασχόληση μπορεί ο εργοδότης να την καθιερώσει μονομερώς, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα μήνες (9) στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και έχει τηρηθεί η διαδικασία όπως προβλέπει ο νόμος. ( εδάφ. 4 της παρ.3 του άρθ.2 του Ν.3846/2010 )  
Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή την λήψη τους στην οικεία επιθεώρηση εργασίας.
Ε9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου (Ε9) συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, αφού πρώτα σαρωθούν και αποθηκευτούν σε αρχείο μορφής *.PDF, τα έγγραφα:
 α) ατομικών συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή

 β) η απόφαση του εργοδότη για μονομερή επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας στο προσωπικό του, εφόσον πρώτα έχουν τεθεί σε αυτά οι απαιτούμενες υπογραφές. Σ.ΕΠ.Ε. αριθ. πρωτ: 30982/4.7.2013 Aριθ. πρωτ.: 28153/126/28.8.2013, Άρθρο 3 παράγραφος θ της απόφ. με Αριθμ. 29502/85/1.9.2014.
Εφόσον δεν γνωστοποιηθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους, στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. 44493/933/24.1.2014

Υπολογισμός αμοιβής  
Η ημερήσια ή μηνιαία αμοιβή για τους μισθωτούς που υποαπασχολούνται ή παρέχουν μερική απασχόληση είναι συνάρτηση του ύψους του ημερομισθίου ή μηνιαίου μισθού που αντιστοιχεί σε πλήρη ημερησία ή μηνιαία απασχόληση, του ισχύοντος κατά περίπτωση συμβατικού ωραρίου και των ωρών ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης.
Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο
(Ηx6:ΣΩ)xΩ
Η= ημερομίσθιο για πλήρη ημερήσια απασχόληση
6= εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα
ΣΩ= συμβατικό ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης
Ω= ώρες ημερησίας απασχόλησης
Αμειβόμενοι με μισθό
(Μx6:25xΣΩ)xΩx4,1666
Μ= μισθός για πλήρη μηνιαία απασχόληση
6= εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας
25= εργάσιμες ημέρες του μήνα για τους αμειβόμενους με μισθό
ΣΩ= συμβατικό ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης
Ω= ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης
4,1666= εβδομάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μήνα ( 25:6=4,1666 )

Τέλος να αναφέρουμε ότι καταγγελία της σχέσης εργασίας λόγω μη αποδοχής από το μισθωτό εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση είναι άκυρη.( παρ.8 του άρθ. 2 του Ν.3846/2010 )

Πηγή: Taxheaven