Αρ. πρωτ.: οικ Α 60300/ 4425/ 15/1.12.2015 Παροχή πληροφόρησης περί της διαδικασίας αδειοδότησης και της λειτουργίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) σύμφωνα με το ν.4070/2012 (Α' 82), όπως ισχύει

Αρ. πρωτ.: οικ Α 60300/ 4425/ 15/1.12.2015 Παροχή πληροφόρησης περί της διαδικασίας αδειοδότησης και της λειτουργίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) σύμφωνα με το ν.4070/2012 (Α' 82), όπως ισχύει

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. οικ Α 60300/4425/15
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.:101 91 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Σαρρή
Τηλέφωνο:210 650 8094
FAX:210 6508451
e-mail:k.sarri@yme.gov.gr
 
ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφόρησης περί της διαδικασίας αδειοδότησης και της λειτουργίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) σύμφωνα με το ν.4070/2012 (Α' 82), όπως ισχύει.

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. οικ Α 10110/803/26.2.2015 (ΑΔΑ: 7Λ3Ο465ΦΘΘ-0ΟΙ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Σε απάντηση ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας αναφορικά με θέματα ταξινόμησης, θέσης σε κυκλοφορία και μεταβίβασης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων κατά τα οριζόμενα των διατάξεων του ν.4070/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σε συνέχεια της υπ αριθμ. οικ Α 10110/803/26.2.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου (βλ. σχετικό), διευκρινίζονται τα εξής:

α. Σε ό,τι αφορά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών της παραγράφου 10 του άρθρου 106 και της παραγράφου 7 του άρθρου 111 του ν.4070/2012, όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 12 και 15 του άρθρου 31 του ν.4313/2014 (Α' 261), περί της ταξινόμησης και θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις έδρες- διοικητικές μονάδες των Περιφερειών, αυτή συνεπάγεται την οριστική ανάκληση μόνον των νέων δικαιωμάτων θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Αναφορικά με τα ήδη κυκλοφορούντα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα στη θέση των οποίων δεν ταξινομήθηκαν, ως εγκρίθηκαν, διαφορετικής κατηγορίας Ε.Δ.Χ. οχήματα, η άπρακτη παρέλευση των ως άνω προθεσμιών συνεπάγεται την ανάκληση του δικαιώματος μετατροπής σε άλλη κατηγορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

β. Η απαγόρευση μεταβίβασης της παραγράφου 4 του άρθρου 102 του ν.4070/2012, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 31 του ν.4313/2014, αναφέρεται, επίσης, μόνον στα νέα δικαιώματα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων καθώς βούληση του νομοθέτη ήταν όπως διασφαλίζεται το πραγματικό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στη διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του ν.4070/2012 για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο επάγγελμα.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Θ. ΠΕΡΚΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα ΣαρρήΠηγή: Taxheaven