Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 57/14.1.2016 Κριτήρια και διαδικασία εξέτασης από την Τράπεζα της Ελλάδος αιτημάτων ίδρυσης από τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 57/14.1.2016 Κριτήρια και διαδικασία εξέτασης από την Τράπεζα της Ελλάδος αιτημάτων ίδρυσης από τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Αριθμ. πράξης 57/14.01.2016

(ΦΕΚ Β' 171/02-02-2016)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) το Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/107), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 11, 33, 36, 50, 65, 89 και 90 αυτού,

γ) την ανάγκη αναμόρφωσης της διαδικασίας έγκρισης νέων υποκαταστημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου εποπτικού πλαισίου,

δ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφάσισε τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Πεδίο Εφαρμογής


1. Η ίδρυση νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα υπόκειται σε άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με την παρούσα πράξη.

2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απαιτείται για κάθε μορφή εγκατάστασης στην ημεδαπή των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην Ελλάδα ανεξάρτητα από το είδος των δραστηριοτήτων ή το εύρος των συναλλαγών που εκτελούνται σε αυτή.

3. Δεν απαιτείται άδεια ή έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για την εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ATM) και τη λειτουργία μονάδας άνευ σταθερής εγκατάστασης (ιδίως αυτοκινητοτράπεζα).

4. Σε κάθε περίπτωση οι σκοπούμενες δραστηριότητες πρέπει να καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Απαιτούμενα κατά περίπτωση στοιχεία για την αξιολόγηση των αιτημάτων


1. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος τα αιτήματα για την ίδρυση νέων υποκαταστημάτων άπαξ ετησίως, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους, εκτός εάν πρόκειται για εγκατάσταση στο εξωτερικό ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η υποβολή των αιτημάτων συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση στοιχεία και πληροφορίες.

2. Για την ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα απαιτείται η υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος των στοιχείων του τμήματος 1 του Παραρτήματος.

3. Για την ίδρυση υποκαταστημάτων σε κράτη μέλη από πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα απαιτείται η γνωστοποίηση των στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4261/2014 και η υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων του τμήματος 2 του Παραρτήματος στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Για την χορήγηση της άδειας της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν. 4261/2014 και την ίδρυση υποκαταστημάτων σε τρίτη χώρα από πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα απαιτείται η υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος των στοιχείων του τμήματος 3 του Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Αξιολόγηση των αιτημάτων - Έναρξη δραστηριοτήτων


1. Η αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος των σχετικών αιτημάτων πραγματοποιείται με βάση την Εποπτική Διαδικασία Εξέτασης και Αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 90 του Ν. 4261/2014, λαμβάνοντας υπόψη και τα υποβαλλόμενα στοιχεία του Παραρτήματος.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει τα αιτήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων για την ίδρυση νέων υποκαταστημάτων μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη όλων των απαιτούμενων στοιχείων και ενημερώνει αμελλητί το εμπλεκόμενο πιστωτικό ίδρυμα.

3. Η εγκατάσταση των υποκαταστημάτων γίνεται σε τόπους επιλογής των πιστωτικών ιδρυμάτων.

4. Η έναρξη λειτουργίας των εγκεκριμένων υποκαταστημάτων πραγματοποιείται εντός δωδεκαμήνου από την ημερομηνία της σχετικής έγκρισης.

5. Η έναρξη ή η παύση λειτουργίας κάθε υποκαταστήματος αναγγέλλεται εντός δεκαπενθημέρου από την πραγματοποίησή της στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην αναγγελία της έναρξης λειτουργίας περιλαμβάνονται τα στοιχεία της ταχυδρομικής διεύθυνσης του υποκαταστήματος.

6. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή παύσης λειτουργίας υποκαταστημάτων μπορεί εντός έτους το πιστωτικό ίδρυμα να υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αίτημα μεταφοράς του υποκαταστήματος σε νέο τόπο. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος δεν απορρίψει εντός δύο μηνών το ανωτέρω αίτημα, τότε θεωρείται ότι εγκρίθηκε.

7. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ίδρυση των υποκαταστημάτων εντός της ανωτέρω προθεσμίας το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να υποβάλει εντός είκοσι ημερών πριν την λήξη αυτής αίτημα για παράταση της προθεσμίας το πολύ για ένα εξάμηνο. Τυχόν αιτήματα παράτασης θα εξετάζονται με τη διαδικασία της παραγράφου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Λοιπές διατάξεις


1. Τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, τουλάχιστον ένα μήνα πριν, την επικείμενη λειτουργία μονάδων άνευ σταθερής εγκατάστασης της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Α της παρούσας με κοινοποίηση νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος τον αριθμό των λειτουργούντων υποκαταστημάτων, των ATM και των μονάδων άνευ σταθερής εγκατάστασης με στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της εν λόγω ημερομηνίας.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την ευχέρεια να ζητά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για την αξιολόγηση των αιτημάτων, να αντιτάσσεται στην ίδρυση ή να ζητεί τον περιορισμό των νέων υποκαταστημάτων ή νέων μονάδων κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του Κεφαλαίου Α της παρούσας.

4. Από τις υποχρεώσεις της παρούσας απαλλάσσονται οι κινητές μονάδες, οι οποίες κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας έχουν δεόντως γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο β' της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου Α' της ΠΔ/ΤΕ 2603/4.2.2008 «Κριτήρια και διαδικασία εξέτασης από την Τράπεζα της Ελλάδος αιτημάτων ίδρυσης από τα πιστωτικά ιδρύματα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό» (ΦΕΚ Β'/233), εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στον τόπο λειτουργίας τους ή στο είδος των δραστηριοτήτων ή στο εύρος των συναλλαγών που εκτελούνται από αυτές.

5. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και για αιτήματα που εκκρεμούν μέχρι την έκδοσή της.

6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η ΠΔ/ΤΕ 2603/4.2.2008, όπως ισχύει, και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτήν νοείται στο εξής ως αναφορά στην παρούσα.

7. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας πράξης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την αξιολόγηση του αιτήματος ίδρυσης υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος


1 ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
α. Ο αριθμός των αιτούμενων νέων υποκαταστημάτων ή εγκαταστάσεων, γεωγραφική κατανομή και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
β. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το ρυθμό υλοποίησης των ήδη εγκεκριμένων μονάδων.
γ. Λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με το σκοπό ίδρυσής τους και η συνέπεια αυτού με την εγκεκριμένη στρατηγική του πιστωτικού ιδρύματος και με το επιχειρηματικό του σχέδιο.
δ. Η σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο.

2 ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ α. Λεπτομερής παρουσίαση σχετικά με το είδος εργασιών τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει το υποκατάστημα.
β. Λεπτομερές και αρκούντως τεκμηριωμένο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο.
γ. Ενδελεχείς πληροφορίες για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, τις εκχωρούμενες σε τρίτους δραστηριότητες, τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής.
δ. Αναλυτικά στοιχεία για τη διαχείριση των κινδύνων εκ της δραστηριοποίησης στη χώρα εγκατάστασης.
ε. Η σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο.

3 ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ
α. Το κράτος στο οποίο πρόκειται να ιδρυθεί το υποκατάστημα.
β. Η διεύθυνση του υποκαταστήματος στο κράτος υποδοχής στην οποία μπορεί να ζητούνται έγγραφα στοιχεία.
γ. Τα ονόματα των υπεύθυνων προσώπων για τη διεύθυνση του υποκαταστήματος.
δ. Ειδική ανάλυση σχετικά με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα το είδος εργασιών τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει το υποκατάστημα.
ε. Λεπτομερές και αρκούντως τεκμηριωμένο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο.
στ. Λεπτομερής παρουσίαση σχετικά με την προτεινόμενη οργανωτική δομή.
ζ. Αναλυτικές πληροφορίες για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, τις εκχωρούμενες σε τρίτους δραστηριότητες, τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής.
η. Λεπτομερή και τεκμηριωμένα στοιχεία για τη διαχείριση του κινδύνου χώρας εγκατάστασης.
θ. Η σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο.

Η πράξη αυτή και το Παράρτημά της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΠηγή: Taxheaven