Αριθ. πρωτ.: οικ. 10069/ 52/ ΦΓ.6.19/ 28.1.2016 Εφαρμογή του σημείου 3γ) της υποπαραγράφου ΣΤ23 του ν.4254/14

Αριθ. πρωτ.: οικ. 10069/ 52/ ΦΓ.6.19/ 28.1.2016 Εφαρμογή του σημείου 3γ) της υποπαραγράφου ΣΤ23 του ν.4254/14

ΑΘΗΝΑ, οικ. 10069/52/ΦΓ.6.19/28-01-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΕΛΕΓΧΟΥ
Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων

Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20, Τ.Θ.3437
Ταχ. Κώδικας: 10200 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-38 93 810
FAX : 210-38 93 910

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του σημείου 3γ) της υποπαραγράφου ΣΤ23 του ν.4254/14»

ΣΧΕΤ.:α) ν. 6422/34 (ΦΕΚ Α'412)
β) ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143)
γ) Τροποποίηση του ν. 3982/2011 με το άρθρο 228 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α'86)
δ) Τροποποίηση του ν. 3982/2011 με το άρθρο 1, υποπαράγραφος ΣΤ.23 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α'85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

Σύμφωνα με το σημείο 3γ) της υποπαραγράφου ΣΤ23 του ν.4254/2014, η κατά τα προεδρικά διατάγματα 112/2012 (Α' 197), 113/2012 (Α' 198), 114/2012 (Α' 199), 115/2012 (Α' 200), 1/2013 (Α' 3) και 108/2013 (Α' 141) χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας στους Μηχανικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 (Α' 412) επεκτείνεται σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, το γνωστικό αντικείμενο σπουδών των οποίων αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής.

Προκειμένου για την ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων σε όλη τη χώρα και την ίση μεταχείριση των διοικουμένων και δεδομένου ότι:

1. το επίπεδο διευκρίνισης του «γνωστικού αντικειμένου», και κείθεν των διατάξεων του σημείου 3γ της υποπαρ.ΣΤ.23 του ν.4254/2014, αφορά αυτό της Κεντρικής Διοίκησης

2. με βάση τις διατάξεις του ν.6422/34 (άρθρο 3), στις απλές μηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρόσβαση έχουν (α) κατόπιν σχετικής αδείας οι πτυχιούχοι ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου μέσων ή κατώτερων τεχνικών σχολών ή οι τεχνίτες πείρας και (β) αυτοδικαίως, χωρίς άδεια, οι κάτοχοι διπλώματος Ανώτατης Τεχνικής Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής άλλων ειδικοτήτων.

Με βάση το ανωτέρω συνάγεται ότι όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί κατέχουν το γνωστικό αντικείμενο για να δραστηριοποιηθούν στις εγκαταστάσεις στις οποίες έχουν πρόσβαση οι τεχνικοί επαγγελματίες απόφοιτοι μέσων ή κατώτερων τεχνικών σχολών ή οι εμπειροτέχνες

3. τα αναφερόμενα έξι Π.Δ. ρύθμισαν τις επαγγελματικές δραστηριότητες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι τεχνικοί επαγγελματίες απόφοιτοι μέσων ή κατώτερων τεχνικών σχολών ή οι εμπειροτέχνες, με εξαίρεση τις επαγγελματικές δραστηριότητες των εγκαταστατών 3ης και 4ης ομάδας της Α' ειδικότητας του Π.Δ. 108/13, στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση οι τεχνικοί επαγγελματίες απόφοιτοι μέσων ή κατώτερων τεχνικών σχολών ή οι εμπειροτέχνες.

4. σύμφωνα με το ν.6422/34, Διπλωματούχοι Μηχανικοί κάτοχοι του γνωστικού αντικειμένου επί εγκαταστάσεων, πέραν αυτών που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 2, είναι οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί και Χημικοί Μηχανικοί, ειδικότητες οι οποίες με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν σήμερα αναδιαμορφωθεί. Σήμερα οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί οι έχοντες γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τις εγκαταστάσεις είναι όσοι βάσει του διπλώματός τους κατανέμονται από το ΤΕΕ σε μία από τις βασικές ειδικότητες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ναυπηγού, Μεταλλουργού- Μεταλλειολόγου, Χημικού Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού.

5. οι δραστηριότητες των εγκαταστατών 3ης και 4ης ομάδας της Α' ειδικότητας του Π.Δ. 108/13 αφορούν στην υλοποίηση/επιτήρηση/επισκευή/συντήρηση μίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης-και όχι στην εκπόνηση και επίβλεψη εκτέλεσης των μελετών της σχεδίασης της ασφαλούς λειτουργίας ή στην επίβλεψη και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας αυτής- η οποία μπορεί να αποτελεί μέρος μίας άλλης κατηγορίας κύριας εγκατάστασης.

6. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 10 τελευταίο εδάφιο του ν.3982/2011, σε κάθε περίπτωση, για το χειρισμό μηχανημάτων έργου απαιτείται αντίστοιχη άδεια και από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1) Όσον αφορά την επέκταση στα ρυθμιζόμενα με τα προεδρικά διατάγματα 112/2012 (Α' 197), 114/2012 (Α' 199), 115/2012 (Α' 200) και 1/2013 (Α' 3) αυτή αφορά σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [ΤΕΕ] και σύμφωνα με τη ίδια διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις των ανωτέρω Π.Δ. για τους Μηχανικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934.

2) Όσον αφορά την επέκταση στα ρυθμιζόμενα με το Π.Δ. 113/12 (Α' 198), την οποία αναφέρει το ως άνω σημείο 3γ της υποπαραγράφου ΣΤ.23 του ν.4254/2014, αυτή αφορά σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [ΤΕΕ] και σύμφωνα με την αυτή διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις για τους Μηχανικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934, ήτοι με την διαδικασία της αδειοδότησης, και όχι της βεβαίωσης αναγγελίας.

3) Όσον αφορά την επέκταση στα ρυθμιζόμενα με το Π.Δ. 108/13 (Α' 141), και σύμφωνα με τη διαδικασία βεβαίωσης αναγγελίας των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. αυτή αφορά

• σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [ΤΕΕ] για όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Π.Δ. 108/13, εκτός αυτών των εγκαταστατών 3ης και 4ης ομάδας της Α' ειδικότητας, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι μέσων ή/και κατωτέρων τεχνικών σχολών ή/και οι εμπειροτεχνίτες

• στους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα κατανέμεται από το ΤΕΕ σε μια από τις βασικές ειδικότητες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ναυπηγού, Μεταλλουργού- Μεταλλειολόγου, Χημικού Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, με την εγγραφή τους
στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [ΤΕΕ] για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των εγκαταστατών 3ης και 4ης ομάδας της Α' ειδικότητας, στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι μέσων ή/και κατωτέρων τεχνικών σχολών ή/και οι εμπειροτεχνίτες.Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣΠηγή: Taxheaven