ΠΟΛ.1018/3.2.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 41322/2015 (ΦΕΚ Β'2604/03.12.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών

ΠΟΛ.1018/3.2.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 41322/2015 (ΦΕΚ Β'2604/03.12.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2016
Σχετ.: 1164391ΕΙ/2015/Φ18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήματα : Α', Β', Δ'

Τηλέφωνα : 210 - 3635963, 3630573
3636872, 3614716   
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα

ΠΟΛ 1018/2016

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 41322/2015 (ΦΕΚ Β'2604/03.12.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών.


Σχετ. έγγρ.: α) το Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1027199 ΕΞ 27.02.2015 έγγραφό μας, οι ΠΟΛ.1157/15.7.2015, η ΠΟΛ.1171/3.8.2015, η ΠΟΛ.1176/11.8.2015, και το ΔΕΙΣΠΡΑ 1164776ΕΞ21.12.2015 έγγραφό μας
β) το ΔΠΦΥΒ 1122141ΕΞ21.09.2015 έγγραφο της Δ/νσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

Σας κοινοποιούμε την οικ. 41322/25.11.2015 (ΦΕΚ Β'2604/03.12.2015) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α'270/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι με την έκδοση Αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών στο Ελληνικό Δημόσιο (ήτοι και βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων στο Δημόσιο) δύναται να συμψηφίζονται με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για τους δήμους και επί των εσόδων τους από τους ΚΑΠ που προορίζονται για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών των περιφερειών. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αίτησης του δήμου ή της περιφέρειας και σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση του συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος του επιπλέον του πέντε τοις εκατό (5%) ποσοστού επί των εσόδων των ΚΑΠ που ο δήμος ή η περιφέρεια επιθυμεί να παρακρατείται προς απόδοση στους ως άνω φορείς.

Στο πλαίσιο της ως άνω διάταξης εκδόθηκε η ως άνω 41322/25.11.2015 (ΦΕΚ Β'2604/03.12.2015) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σχετική η ΠΟΛ.1157/15.7.2015 με την οποία δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής στις Δ.Ο.Υ. των προαναφερθεισών διατάξεων και το ΔΕΙΣΠΡΑ 1164776ΕΞ21.12.2015 έγγραφο μας, με το οποίο κοινοποιήσαμε στις Δ.Ο.Υ. το με αρ. πρωτ. 40217/26.11.2015 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, ο συμψηφισμός των υπαχθεισών οφειλών στις σχετικές διατάξεις του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της Απόφασης, εντός δύο (2) ετών για το Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας Ν. Αττικής, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης του συμψηφισμού για το Δήμο Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.Ακριβές αντίγραφο   
Ο/Η Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ευ. ΧατζηπαναγιώτουΠηγή: Taxheaven