Άρθρα Διαγραφή εταιρικών χρεών - Φορολογικές συνέπειες

Άρθρα Διαγραφή εταιρικών χρεών - Φορολογικές συνέπειες

Από την Επιστημονική ομάδα της Grand Value A.E.
www.grandvalue.gr

Η διαδικασία της εξυγίανσης όπως παρουσιάζεται στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, αλλά και ο νόμος Δένδια, εισήχθησαν ως χρήσιμα εργαλεία για τις επιχειρήσεις ώστε να καταστούν και πάλι βιώσιμες. Από την άλλη, η ιδιωτική πρωτοβουλία αφήνει επαρκή περιθώρια να φτάσεις σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα χωρίς την κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία των δικαστηρίων. Υπάρχει εξωδικαστική λύση ώστε οι επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν τις οφειλές τους προς τους πιστωτές και τις τράπεζες.

Καταρτιζόμενο Συμφωνητικό και Δημοσιότητα

Όπως όλες οι συμφωνίες έτσι και η συμφωνία αυτή (συμφωνητικό άφεσης-διαγραφής χρέους) πρέπει να τηρεί τον έγγραφο τύπο ώστε να μπορέσει κανείς από αυτές να ωφεληθεί τις προκύπτουσες εκπτώσεις (δαπάνες για τον δανειστή). Το έγγραφο αυτό πρέπει να αναγγελθεί και στην αρμόδια ΔΟΥ, διότι αποτελεί και το μοναδικό μέσο απόδειξης της συμφωνίας μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη. Μετά την κατάρτιση και την υποβολή του συμφωνητικού αυτού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κλείνει και όποια άλλη υποχρέωση έχουν τα μέρη για έκδοση άλλων παραστατικών ή οποιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου.

Χαρτόσημο και λοιπές Αναλογικές Επιβαρύνσεις

Η διαγραφή χρέους δεν υπάγεται στις διατάξεις του Φ.Π.Α., ως αυτοτελής σύμβαση όμως υπάγεται κανονικά σε τέλη χαρτοσήμου 2,4% ή 3,6% ανάλογα αν πρόκειται για εμπορική ή αστική σύμβαση.  Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης είναι αυτός που θα καταβάλει τα εν λόγω τέλη σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα.

Φορολογικές Συνέπειες της Συμφωνίας

Α) Διατάξεις που αφορούν τον πιστωτή

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΦΕ: «Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.»

Η διαγραφόμενη απαίτηση εμπίπτει στο άρθρο αυτό.

Β) Διατάξεις που αφορούν τον οφειλέτη

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 (προϊσχύων ΚΦΕ), ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η ωφέλεια επιχείρησης, που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους συνεργασίας και το εισόδημα αυτό προστίθεται στα άλλα εισοδήματα και φορολογείται με τον ισχύοντα συντελεστή. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών.                                                                    

Τα όσα προαναφέρονται δεν διαφοροποιούνται από τις ισχύουσες διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2013. Στη παράγραφο 2 του άρθρου 47 ορίζεται ότι «όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45, θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Στο άρθρο 21 του ΚΦΕ «Ως επιχειρηματική συναλλαγή θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική  πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και συμπτωματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους…». Τα κέρδη που θα προκύψουν μπορούν να συμψηφιστούν με αναγνωρισμένες φορολογικά ζημίες παλαιότερων χρήσεων.  
                                            
Στο σημείο αυτό πρέπει να δούμε τι ισχύει με την ωφέλεια που προκύπτει από την διαγραφή χρέους στα πλαίσιο συμφωνίας πτωχευτικού συμβιβασμού. Στη περίπτωση αυτή σύμφωνα με την Γνωμοδότηση 168/2007 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ.1150/20.6.2013, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, με την έννοια, ότι δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά γνωρίσματα αυτού, επειδή ακριβώς ο πτωχευτικός συμβιβασμός μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής συνεργασίας δεν εξομοιώνεται με παραίτηση της πιστώτριας από την είσπραξη του χρέους. Πιστεύουμε, ότι οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν και από 1/1/2014, ημερομηνία εφαρμογής του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2013, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει εκδώσει σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο που να εφαρμόζει την ΠΟΛ.1150/20.6.2013 και στον νέο ΚΦΕ.

Συμπέρασμα

Το χρέος που θα διαγραφεί για τον οφειλέτη θα αποτελέσει φορολογητέο εισόδημα και οι φόροι που θα προκύψουν πλέον της προκαταβολής φόρου, θα είναι αδύνατο να καταβληθούν από τους ήδη  υπερχρεωμένους  οφειλέτες. Το μόνο που θα γίνει, είναι να καταλήξει ο οφειλέτης να χρωστάει πλέον στη Δ.Ο.Υ. καταβολές βεβαιωμένων οφειλών από φόρο εισοδήματος. Για να μην αναφερθούμε στις πιθανές ποινικές ευθύνες που προβλέπονται σε αρκετές περιπτώσεις π.χ. του εγκλήματος της φοροδιαφυγής (άρ.66 επ. ν.4174/2013).

Κάθε μήνα παρακολουθούμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο να αυξάνονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Μπορεί λοιπόν να αναλογιστεί κανείς τι θα συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα όπου υπάρχει μια χαρακτηριστικά μεγαλύτερη άνεση «καθυστέρησης πληρωμών». Δεν επαρκεί πλέον το μέτρο της ρύθμισης οφειλών καθώς οι συσσωρευμένοι τόκοι αλλά ακόμα και το ίδιο το κεφάλαιο προς εξόφληση προέρχεται από εποχές και κύκλους εργασιών που ελάχιστοι προσεγγίζουν πλέον. Τα Δικαστήρια είναι πνιγμένα με χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις και είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν στην ζήτηση για ένταξη των επιχειρήσεων στις πτωχευτικές διατάξεις. Μάλιστα το τελευταίο δίμηνο μόνο, πάνω από 100.000 υπήρξαν οι αιτήσεις για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη, με δικασίμους να δίνονται και για το 2030. Η Διοίκηση, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρει θέση, τροποποιώντας τη νομοθεσία που θα συνδράμει στην επιβίωση των επιχειρήσεων, δίνοντας την δυνατότητα εξωδικαστικών ρυθμίσεων ακόμη και για οφειλές προς δημόσιους φορείς και τράπεζες. Λύσεις όμως ουσιαστικές όπου τα μέρη θα προσέρχονται με πραγματική θέληση για συμβιβασμό και πάνω απ’ όλα οι αντιπρόσωποι των Τραπεζών ή άλλων φορέων θα έχουν πραγματική αποφασιστική αρμοδιότητα για να δώσουν λύση στο πρόβλημα.

Λύσεις υπάρχουν και θα πρέπει να ακολουθήσουν το μοτίβο της γνωστής ρύθμισης των 100 δόσεων όπου όμως θα μπει το μαχαίρι βαθύτερα στο κόκκαλο με γενναιότερες διαγραφές προσαυξήσεων και επιμήκυνση της αποπληρωμής σε αρκετά έτη.


Πηγή: Taxheaven