Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 2/15.1.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/07.01.2016 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλ

Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 2/15.1.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/07.01.2016 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλ

Αριθμ. 2

(ΦΕΚ Β' 185/03-02-2016)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του Ν. 4350/2015 (Α' 161) , όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4350/2015 (Α΄161) και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του Ν. 4350/2015 (Α΄161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του Ν. 4350/2015 (Α΄161).

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ−8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ−ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ−Τ9Φ), και 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η−ΤΗΟ) και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. 1/7.1.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.9.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.7.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄2118)» (Β΄ 8).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

6. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της υπό (4) απόφασης για την πληρότητα αυτής.

7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.,

αποφασίζουμε:


Α) Μετά το άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 1/7.1.2016 (Β΄ 8) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.) περί «Αντικατάστασης της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2118)», προστίθεται νέο άρθρο 9Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 9Α
Πίνακες

Οι συνημμένοι πίνακες 1, 2 και 3 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.»

Β) Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 1/7.1.2016 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Σ.: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.9.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.664/21.7.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄2118)» (Β΄8).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠηγή: Taxheaven