Κ.Υ.Α. αριθ. ΔΑΕΦΚ/ οικ 166/ Α321/ 18.1.2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας κ

Κ.Υ.Α. αριθ. ΔΑΕΦΚ/ οικ 166/ Α321/ 18.1.2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας κ

Αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ 166/Α321

(ΦΕΚ Β' 216/08-02-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α'/07.02.1979) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α'/30.07.1981) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/ Α'/30.07.1981) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α'/17.06.1996).

3. Τις διατάξεις του Ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α'/28.08.1975) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του Ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α') «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ. 23/Α') «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α'/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» καθώς και αυτές των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (Φ.Ε.Κ. 216/Α'/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α'/22.04.2005).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α').

10. Το Π.δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α'/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

11. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/τ.Α'/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

12. Τα άρθρα 2 και 3 του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α'/ 22.09.2015) που αφορούν στη μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα.

13. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α'/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Την υπ' αριθ. οικ. 33497/456/29.05.2015 (Φ.Ε.Κ. 1008/ Β'/29.05.2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στους: Γενική Γραμματέα επί θεμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β του Π.δ. 109/ 2014, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Π.δ. 109/2014, όπως ισχύει» η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκληση της από το αρμόδιο όργανο (παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/ Α726.07.1985).

15. Την υπ' αριθ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 746/ Β'/30.11.1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

16. Την υπ' αριθ. 50148/542/24.06.1992 (Φ.Ε.Κ. 420/Β'/ 01.07.1992) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».

17. Την υπ' αριθ. οικ. 3670/Α325/30.8.2013 (Φ.Ε.Κ. 2215/ Β'/9.9.2013) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας».

18. Την υπ' αριθ. οικ. 3955/Α321/18.09.2013 (Φ.Ε.Κ. 2404/ Β'/26.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας.».

19. Την υπ' αριθ. 628/Α325/05.02.2014 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 257/Β'/07.02.2014) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

20. Την υπ' αριθ. οικ. 986/Α325/07.02.2014 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 257/Β'/07.02.2014) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

21. Την υπ' αριθ. οικ. 1077/Α325/11.02.2014 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 296/Β'/11.02.2014) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας».

22. Την υπ' αριθ. οικ. 1578/Α321/21.02.2014 (Φ.Ε.Κ. 456/Β'/ 25.02.2014) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.».

23. Την υπ' αριθ. οικ. 3042/Α321/20.03.2014 (Φ.Ε.Κ. 765/ Β'/27.03.2014) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. οικ. 1578/Α321/21.02.2014 (Φ.Ε.Κ. 456/ Β'/25.02.2014) υπουργικής απόφασης με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης».

24. Την υπ' αριθ. οικ. 6953/Α321/05.08.2014 (Φ.Ε.Κ. 2248/ Β'/08.08.2014) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ 3955/Α321/18.9.2013 (Φ.Ε.Κ. 2404/Β'/26.9.2013) υπουργικής απόφασης «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας» και επέκταση κατ' ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων της για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας.».

25. Την υπ' αριθ. ΔΑΕΦΚ/510/Α321/17.03.2015 (ΦΕΚ 472/ Β'/27.03.2015) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας.», και επειδή
• ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των βλαβέντων κτιρίων.
• δεν έχουν ξεκινήσει οι κατεδαφίσεις των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων, των οποίων την κατεδάφιση έχει αναλάβει ο Δήμος Κεφαλονιάς και ως εκ τούτου δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανακατασκευής των κτιρίων.
• σημαντικός αριθμός φακέλων που έχουν υποβληθεί παρουσιάζει ελλείψεις οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν
• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015,

αποφασίζουμε:

Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου 2016, από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας καθώς και τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης:

i. για χορήγηση Σ.Σ. για την επισκευή κτιρίων.

ii. για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής και ανακατασκευής.

iii. για χορήγηση Σ.Σ. για την ανακατασκευή κτιρίων στην περίπτωση που έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Πηγή: Taxheaven