Αριθ. πρωτ.: 136714/684/9.2.2016 Καταβολή παραβόλου για τη συζήτηση αντιρρήσεων στις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.)

Αριθ. πρωτ.: 136714/684/9.2.2016 Καταβολή παραβόλου για τη συζήτηση αντιρρήσεων στις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.)

Αθήνα 9/ 2 /2016
Αριθ. Πρωτ. 136714/684

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ και ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ και ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ.: 104 32 - Αθήνα
Πληρ.: Αγγέλη Γεωργία
Τηλ.:2102124538
FAX: 210-5244135

ΘΕΜΑ: Καταβολή παραβόλου για τη συζήτηση αντιρρήσεων στις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).

Κατόπιν ζητημάτων που τέθηκαν σε σχέση με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας την κάτωθι οδηγία εφαρμογής των οικείων διατάξεων:

Με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως ισχύει, η υποβολή αντιρρήσεων, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, κατά της πράξης χαρακτηρισμού του δασάρχη, ενώπιον της Τ.Ε.Ε.Α., του άρθρου 10 του ν.998/1979 ως ισχύει, επιτρέπεται κατόπιν καταβολής παραβόλου.

Υποθέσεις ενώπιον των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων που εκκρεμούσαν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4280/2014 εξετάζονται πλέον από τις Τ.Ε.Ε.Α. χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, διότι οι ανωτέρω επιτροπές λειτουργούν ως συνέχεια των αντίστοιχων Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων ενώπιον των οποίων είχαν υποβληθεί αρχικά οι αντιρρήσεις. Η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 998/1979 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4280/2014, αφορά στις αντιρρήσεις κατά πράξεων χαρακτηρισμού του δασάρχη που υποβλήθηκαν μετά την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου. Για τις περιπτώσεις αυτές μαζί με τις αντιρρήσεις που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος ενώπιον της επιτροπής, είναι υποχρεωτική και η καταβολή παραβόλου, όπως ορίζει η διάταξη.

Επίσης, σε συνέχεια της αριθ. οικ. 134152/6806/17-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΨΗ4653Π8-ΞΩ7) εγκυκλίου οδηγίας της υπηρεσίας μας, με την οποία δόθηκαν διευκρινήσεις για την εφαρμογή των άρθρων 24 και 26 του ν. 4351/2015, σας κάνουμε γνωστό ότι, προθεσμία υποβολής της αίτησης για την συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης αντιρρήσεων για τις υποθέσεις που αφορούν στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 998/1979 ως ισχύει, δεν τέθηκε εκ της διατάξεως. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν τον ενδιαφερόμενο για την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, όπως αυτό ορίστηκε από την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, για την εξέταση των αντιρρήσεων που αρχικά είχαν υποβληθεί, προκειμένου η αρμόδια Τ.Ε.Ε.Α. να επιληφθεί της υποθέσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 998/1979 ως ισχύει. Στην αντίθετη περίπτωση, εφόσον δεν τηρηθεί η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου, η υπόθεση δεν εξετάζεται και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να παραιτηθεί της διαδικασίας εγγράφως για να τελεσιδικήσει η πράξη χαρακτηρισμού.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, επειδή κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «e-Παράβολο» για την έκδοση παραβόλου, στην οποία διαδικασία παραπέμπεται ο κάθε ενδιαφερόμενος, προέκυψαν προβλήματα κατά την εφαρμογή της λόγω μη συμπερίληψης σε αυτήν του παραβόλου των αντιρρήσεων πράξεων χαρακτηρισμού, και μέχρι να πραγματοποιηθεί η τροποποίησή της, θα δέχεστε τις σχετικές αιτήσεις υποβολής αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων χωρίς να είναι υποχρεωτική και η συνυποβολή του αντίστοιχου παραβόλου στην παρούσα φάση, το οποίο όμως θα ζητάτε προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση. Για την αποκατάσταση του προβλήματος σχετικά με το e-παράβολο έχουν πραγματοποιηθεί οι δέουσες από την υπηρεσία μας ενέργειες.

Με την παρούσα ανακαλείται η αριθ. 126805/3387/30.6.2015 (ΑΔΑ: 624Ν465ΦΘΗ-ΗΘ0) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησής σας για εφαρμογή.Η Γενική Γραμματέας
Μπαριτάκη ΧριστίναΠηγή: Taxheaven