Αριθ. Πρωτ.: Γ3/61641/9710/10.2.2016 Υποχρέωση ορισμού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από επιχειρήσεις

Αριθ. Πρωτ.: Γ3/61641/9710/10.2.2016 Υποχρέωση ορισμού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από επιχειρήσεις

Παπάγου 10 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Γ3 / 61641 / 9710

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,   
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.: 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες: Η. Πάσιος
Τηλέφωνο: 210 650 8174
FAX: 210 650 8493
E-mail: h.pasios@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ορισμού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από επιχειρήσεις.

ΣΧΕΤ.: κ.υ.α 20655/2897/15 (ΦΕΚ 1495/Β'/2015), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των κ.υ.α. 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β /2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/ Β /2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β72013) ADR 2015, ΑΔΑ: 6Υ3Μ465ΦΘΘ-ΜΧ9.

Με αφορμή ερωτήματα που έχει λάβει η Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση ορισμού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από επιχειρήσεις, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων υπόκεινται στις διατάξεις της Συμφωνίας ADR (σχετική κ.υ.α.) και λοιπών εθνικών διατάξεων που συνιστούν ένα πλήρες και λεπτομερές ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των μεταφορών αυτών. Στην κείμενη νομοθεσία ορίζονται απαιτήσεις που αφορούν στις χρησιμοποιούμενες συσκευασίες, στις σημάνσεις, στις διαδικασίες αποστολής και φόρτωσης, στα συνοδευτικά έγγραφα, στον οδηγό, στο όχημα, στον εξοπλισμό κ.α.. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη φύση του μεταφερόμενου εμπορεύματος, τον τρόπο και τις ποσότητες μεταφοράς του ενώ η ίδια η νομοθεσία ορίζει και περιπτώσεις μερικών ή ολικών εξαιρέσεων από τις διατάξεις της.

Τα επικίνδυνα εμπορεύματα, σύμφωνα με την ADR, ταξινομούνται ως εκρηκτικές ουσίες και είδη, αέρια, εύφλεκτα υγρά, εύφλεκτα στερεά, αυτενεργείς ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά, ουσίες με πιθανότητα αυθόρμητης καύσης (αυτανάφλεξης), ουσίες που σε επαφή με νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια, οξειδωτικές ουσίες, οργανικά υπεροξείδια, τοξικές ουσίες, μολυσματικές ουσίες, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες και διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη. Λεπτομερής κατάλογος των επικίνδυνων εμπορευμάτων υπάρχει στο κεφ. 3.2 της ADR.

Λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για τον χειρισμό των εμπορευμάτων αυτών με ασφάλεια και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, η νομοθεσία (1.8.3 παραρτήματος Ι.1 σχετικής κ.υ.α.) προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις, στις δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνονται η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης / εκφόρτωσης ή πλήρωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων για οδική μεταφορά, υποχρεούνται να έχουν έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), υπεύθυνο /-ους να συμβάλλουν στην πρόληψη κινδύνων που ενέχουν τέτοιες δραστηριότητες για τα άτομα, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να γνωστοποιούν την ταυτότητα του ΣΑΜΕΕ που απασχολούν, στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου μας, στην οικεία Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε., στην οικεία Δ/νση Ασφαλείας ή Αστυνομική Δ/νση Νομού και στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής της Περιφέρειας που έχει έδρα η επιχείρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 της ανωτέρω κ.υ.α.

Το κύριο έργο του ΣΑΜΕΕ είναι, υπό την ευθύνη του επικεφαλής της επιχείρησης, να διευκολύνει τη διεξαγωγή των προαναφερόμενων εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Στα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, η παροχή οδηγιών προς την επιχείρηση μέσω και της σύνταξης ετήσιας αναφοράς καθώς και η σύνταξη αναφοράς σε περίπτωση συμβάντων, ατυχημάτων ή σοβαρών παραβάσεων. Τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ μπορεί να ασκεί είτε ο επικεφαλής της επιχείρησης, είτε εργαζόμενος στην επιχείρηση, είτε εξωτερικός συνεργάτης, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει κατάλληλο πιστοποιητικό.

Στις περιπτώσεις όπου σε μια αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων εμπλέκονται στα διάφορα στάδια μέχρι τον τελικό προορισμό τους περισσότερες από μία επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν εργασίες (μεταφορά / συσκευασία / φόρτωση / εκφόρτωση / πλήρωση), οι ίδιες ή για λογαριασμό τρίτου, πρέπει οι επιχειρήσεις που διενεργούν τις εργασίες αυτές να ορίζουν και να χρησιμοποιούν ΣΑΜΕΕ. Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή συσκευασίας / φόρτωσης / εκφόρτωσης / πλήρωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων για οδική μεταφορά πρέπει να καλύπτονται από υπηρεσίες ΣΑΜΕΕ.

Της εν λόγω υποχρέωσης εξαιρούνται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της σχετικής κυα, οι επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν σε ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων σε κάθε μονάδα μεταφοράς μικρότερες από αυτές που καθορίζονται στο 1.1.3.6, 1.7.1.4 και στα κεφάλαια 3.3, 3.4 και 3.5 του παραρτήματος Ι.1 της ίδιας κ.υ.α.. Παρ' όλα αυτά ακόμη και για μια επιχείρηση η οποία εμπίπτει στην προαναφερόμενη εξαίρεση, είναι διεθνής καλή πρακτική και συνιστάται ιδιαίτερα, λόγω της φύσης των εμπορευμάτων, της έκτασης των πιθανών επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος και του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου, να δέχεται συμβουλές και καθοδήγηση από ΣΑΜΕΕ έστω και περιοδικά.

Η κείμενη νομοθεσία μπορεί να αναζητηθεί είτε μέσω του εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr ), είτε μέσω της Διαύγειας (ΑΔΑ: 6Υ3Μ465ΦΘΘ-ΜΧ9), είτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου μας (www.yme.gr > Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας > 01.12 Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις από τις διατάξεις της ADR, τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση ορισμού ΣΑΜΕΕ και σχετικό βοηθητικό διάγραμμα ροής καθώς και τις προϋποθέσεις και την διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο του Υπουργείου μας http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1200&id=&tid=1224 .

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την σημασία του θέματος για την ασφάλεια παρακαλούμε για την γνωστοποίηση του περιεχομένου της παρούσας στις επιχειρήσεις που αδειοδοτείτε, εποπτεύετε ή εκπροσωπείτε στις δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνονται η οδική μεταφορά, ή σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης/εκφόρτωσης ή πλήρωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων για οδική μεταφορά.


Ακριβές Αντίγραφο   
Α.ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven