Αριθ. πρωτ.: 776/17351/10.2.2016 Εγκύκλιος Μηνιαίας Δήλωσης Παραγωγής

Αριθ. πρωτ.: 776/17351/10.2.2016 Εγκύκλιος Μηνιαίας Δήλωσης Παραγωγής

Αθήνα, 10 - 02 - 2016
Αριθ. Πρωτ: 776/17351

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες : Παπαδοπούλου Θεώνη
Τηλέφωνα: 210 928 -7136
E-mail: syg107@minagric.gr
 
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Μηνιαίας Δήλωσης Παραγωγής»

Σε συνέχεια της αριθ. 2287/40083/7.4.2015 (ΦΕΚ 695Β/24.4.2015) Υπουργικής Απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α.) και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας», σας γνωρίζουμε ότι τίθεται σε υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή "Μηναία Δήλωση Παραγωγής" του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) ως ακολούθως:

1. Υπόχρεοι υποβολής του μηνιαίου δελτίου είναι οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10μ, εκτός των σκαφών που τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο.

Στην περίπτωση περισσοτέρων των ενός πλοιοκτητών, το δελτίο υποβάλλεται από έναν εκ των πλοιοκτητών, κατά δήλωση και εν γνώσει των υπολοίπων.

2. Τα μηνιαία δελτία παραγωγής, υποβάλλονται, μέχρι τις 3 του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς (π.χ. μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου για το μηνιαίο δελτίο του Ιανουαρίου, μέχρι τις 3 Μαρτίου για το μηνιαίο δελτίο του Φεβρουαρίου κ.ο.κ.).

3. Τα έντυπα μηνιαία δελτία παραγωγής, επισυνάπτονται μαζί με παράδειγμα συμπληρωμένης φόρμας και διατίθενται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας www.alieia.minagric.gr, στο μενού ΒΟΗΘΕΙΑ. Τα προϊόντα αλιείας που έχουν επιλεχθεί στη λίστα είναι προϊόντα αλιείας που αναφέρονται στην αριθ.1750/32219/2015 (ΦΕΚ 475Β/2015) Υπουργική Απόφαση.

4. Μηνιαία δελτία υποβάλλονται ακόμη και εάν δεν υπάρχει παραγωγή το μήνα αναφοράς (συμπληρώνονται μόνο τα πεδία ΑΜΑΣ, ΕΤΟΣ, ΜΗΝΑΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ) ή καθόλου αλιευτική προσπάθεια (συμπληρώνονται μόνο τα πεδία ΑΜΑΣ, ΕΤΟΣ, ΜΗΝΑΣ).

5. Ο τρόπος υποβολής των μηνιαίων δελτίων προς τις Υπηρεσίες Αλιείας των ΠΕ στις οποίες τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως (ο ίδιος ο πλοιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του), είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, fax, email (σαρωμένο για να είναι υπογεγραμμένο).

6. Οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες Αλιείας καταχωρούν, τα δεδομένα των μηνιαίων δελτίων στο ΟΣΠΑ, με τον κωδικό των εκπροσώπων τους, στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Εφαρμογή μηνιαίας παραγωγής επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος <10μ, που δεν τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο». Το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής διατίθεται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας www.alieia.minagric.gr, στο μενού ΒΟΗΘΕΙΑ.

7. Τα μηνιαία δελτία παραγωγής, καταχωρούνται, μέχρι τις 12 του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς (π.χ. μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου για το μηνιαίο δελτίο του Ιανουαρίου, μέχρι τις 12 Μαρτίου για το μηνιαίο δελτίο του Φεβρουαρίου κ.ο.κ.).

8. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και καταχωρούνται στις ηλεκτρονικές εφαρμογές, εμπίπτουν στους εφαρμοστέους κανόνες όσον αφορά την εμπιστευτικότητα για την προστασία ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, τα επαγγελματικά συμφέροντα φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες επιτρέπεται να αποκαλύπτονται μόνον εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να παύσει ή να απαγορευθεί τυχόν παραβίαση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ή για αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές ή άλλες δικαστικές υποθέσεις.

9. Τα μηνιαία δελτία παραγωγής για το μήνα Ιανουάριο 2016, θα συγκεντρωθούν και καταχωρηθούν στις προθεσμίες του επόμενου μήνα (δηλ. 3/3/2016 για την υποβολή από τους αλιείς και 12/3/2016 για την καταχώρηση από τις ΠΕ).

10. Ειδικά για το έτος 2015, κατ' αντιστοιχία με τα ανωτέρω, θα συμπληρωθεί - υποβληθεί από τα υπόχρεα σκάφη προς τα Τμήματα Αλιείας των ΠΕ, ένα Δελτίο Παραγωγής για το σύνολο του έτους, μέχρι 3 Μαρτίου 2016. Τα δελτία αυτά θα πρέπει άμεσα (επιθυμητό η σταδιακή αποστολή τους για όσα δελτία είναι διαθέσιμα), να διαβιβαστούν από τις ΠΕ στη Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας - Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δρ. και Πρ. για την καταχώρησή τους από τη Υπηρεσία μας.Ο Γενικός Γραμματέας
Ν. Στουπής

Πηγή: Taxheaven