Κ.Υ.Α. αριθ. 4058/28.1.2016 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Κορυδαλλού του Νομού Αττικής με τις υπ’ αριθ. 351/3/22.12.2005 και 352/3/23.12.2005 αποφάσεις το

Κ.Υ.Α. αριθ. 4058/28.1.2016 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Κορυδαλλού του Νομού Αττικής με τις υπ’ αριθ. 351/3/22.12.2005 και 352/3/23.12.2005 αποφάσεις το

Αριθ. 4058

(ΦΕΚ Β' 240/09-02-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 3) και 24 του Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 1) του Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 1 του Ν. 3127/2003 (Α΄ 67), αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 1 του Ν. 3481/2006 (Α΄ 162).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1 και 11) του Ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 11) και 2 (παρ. 3) της υπ’ αριθ. 10887/12−3−2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων του Οργανισμού
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (Β΄ 416).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα− συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

6. Την υπ’ αριθ. Υ 31/9−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 2183).

7. Τις υπ’ αριθ. 351/3/22.12.2005 και 352/3/23.12.2005 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β΄ 1/2006) με τις οποίες διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Κορυδαλλού του Νομού Αττικής.

8. Το υπ’ αριθ. 663/2/22.12.2015 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»).

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Τα ακίνητα με ΚΑΕΚ 050713243002, 050713243003, 050713244001, 050713245001, 050713245004, 050713246001, 050713247002, 050713247003, 050713247004, 050713248001, 050713245002, 050713245003, 050713247005 και 050713247001 καθώς και τα τμήματα των ακινήτων με ΚΑΕΚ 050713262001, 05071ΕΚ00008, 05071ΕΚ00030, 05071ΕΚ00014, 05071ΕΚ00019 και 050713264001, για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Κορυδαλλού του Νομού Αττικής με τις υπ’ αριθ. 351/ 3/22.12.2005 και 352/3/23.12.2005 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β΄ 1/2006), εξαιρούνται από τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Β΄ Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων υπ’ αριθ. 247/21.12.2005.

2. Τα ακίνητα και τα τμήματα των ακινήτων που εξαιρούνται κατά την παράγραφο 1, βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας του Νομού Αττικής που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογράφηση και εμφαίνονται διαγραμμισμένα στα συνημμένα στην παρούσα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ1, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ2, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ3 και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ4 που δημοσιεύονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΠηγή: Taxheaven