Αριθμ. πρωτ.: 3894/9.2.2016 Υποβολή οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων της Αυτοδιοίκησης στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT)

Αριθμ. πρωτ.: 3894/9.2.2016 Υποβολή οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων της Αυτοδιοίκησης στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT)

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 3894

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Προβατάρης
Τηλ: 213.13.64.802
e-mail: m.provataris@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων της Αυτοδιοίκησης στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT).

ΣΧΕΤ: 1. Το υπ’αριθμ. 30284/26.11.2015 έγγραφό μας
2. Το υπ’ αριθμ. Γ1-67/01-02-2016 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ
3 . Το υπ’ αριθμ. Γ1-73/01-02-2016 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ

Κατόπιν του υπ’αριθμ. 2 σχετικού, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η ΕΛΣΤΑΤ βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών οφείλει να αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) αναθεωρημένα δημοσιονομικά στοιχεία για το έτος 2015. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι στατιστικοί ανταποκριτές των Δήμων και των Περιφερειών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων τους, όπως μεριμνήσουν για την ορθή και έγκαιρη εισαγωγή των οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ καθώς και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Συγκεκριμένα, για το έτος 2015, παρακαλούνται οι στατιστικοί ανταποκριτές όπως μεριμνήσουν μέχρι τις 02/03/2016 να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία του δελτίου Δεκεμβρίου 2015. Η επικαιροποίηση θα πρέπει να γίνει τόσο στα έσοδα και έξοδα (στήλη «Περίοδος αναφοράς Ιανουάριος έως και Μήνας Αναφοράς») όσο και στα στοιχεία ισολογισμού (στήλη «Μήνας αναφοράς»). Κατά την επικαιροποίηση των σχετικών δελτίων οι Φορείς οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως τόσο με τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΣΔΑ όσο και με τα διαλαμβανόμενα στο υπ΄αρίθμ. 2 σχετικό. Δεδομένου ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται στη Βάση Δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως με εκείνα που ενσωματώνονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, οι στατιστικοί ανταποκριτές θα πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως οι όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις να αποτυπώνονται και στις δύο Βάσεις του ΥΠΕΣΔΑ.

Σε ότι αφορά ειδικά τα στοιχεία προηγούμενων ετών (2011, 2012, 2013 και 2014) στην περίπτωση που ύστερα από έλεγχο των Υπηρεσιών σας διαπιστωθεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν ή διορθωθούν, είναι απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας σχετικά με τα ποσά, την κατηγορία, την περίοδο και την αιτιολογία προκειμένου η Υπηρεσία μας να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά συγκεντρωτικά στην ΕΛΣΤΑΤ.

Επιπλέον, οι Περιφέρειες της Χώρας κατά την επικαιροποίηση των σχετικών δελτίων οφείλουν να εφαρμόσουν πλήρως τα διαλαμβανόμενα στο υπ’αριθμ. 1 σχετικό περί λογιστικής αποτύπωσης μέσω Π.Δ.Ε. με υπόλογους – διαχειριστές τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς, θα πρέπει να διενεργούνται συμψηφιστικές εγγραφές στα βιβλία της κάθε Περιφέρειας με βάση τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από το οικείο ΠΤΑ κατά το μήνα αυτό και τα αντίστοιχα στοιχεία να υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία εσόδων - εξόδων του φορέα. Τονίζεται ότι η εν λόγω υποχρέωση των Περιφερειών υφίσταται ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσης των κατά νόμο συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων για τις πραγματοποιούμενες πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τις αρμόδιες ΥΔΕ, καθότι αυτή πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με δυνατότητα ολοκλήρωσης βάσει νόμου την 31η Μαρτίου του έτους που έπεται του έτους της πληρωμής (άρθρο 79§3ι του Ν. 4270/2014).

Τέλος, σε συνέχεια του υπ’αριθμ. 3 σχετικού και στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Χώρας για αποστολή τριμηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους υπεύθυνους υπαλλήλους (των νομικών προσώπων ή και των ίδιων των Δήμων ή Περιφερειών στις περιπτώσεις που αποστέλλουν στοιχεία για τα νομικά τους πρόσωπα) για την άμεση και ορθή υποβολή των στατιστικών δελτίων των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μηνός Δεκεμβρίου 2015 (εάν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) ή δ’ τριμήνου 2015 (εάν δεν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (βάση ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ).

Κατά τη διαδικασία υποβολής, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:
- Στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων Διαθεσίμων, Δανείων και Υποχρεώσεων.
- Στην κατηγορία «Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης», στην οποία καταγράφονται το σύνολο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων απλήρωτων υποχρεώσεων του Φορέα προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, είτε υπάρχει διακανονισμός /ρύθμιση της πληρωμής σε δόσεις, είτε όχι.
- Στη μη συμπλήρωση αρνητικών μεγεθών (αριθμών).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ν. ΧατζηεργάτηςΠηγή: Taxheaven