Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 4/11.2.2016 Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 4/11.2.2016 Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

Αθήνα, 11/ 02/2016
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 2 /221632
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕ Ν . Δ/ Ν Σ Η ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. ΦΑΓΚΡΑ
Τηλέφωνο :210-5274375
fax    :210-5220504
e-mail :d paroxwn syntaxewn@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

ΘΕΜΑ: « ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ».


ΣΧΕΤ : α) Το άρθρο 21 του Ν.4337/2015 ( ΦΕΚ 129/17.10.2015 τΑ' ).
β) Το υπ' αρ. Φ.10035/οικ.48223/1104/27.11.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.
γ) Η εγκύκλιος 16/30.07.2015
δ) Το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/82/1684800/23.10.2015 ενημερωτικό έγγραφό μας.

Με την παραπάνω εγκύκλιο σας γνωρίσαμε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της πάγιας ρύθμισης για την έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 1-3 του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015 καθώς και το πεδίο ισχύος της εν λόγω διάταξης.

Στο ΦΕΚ 129/17.10.2015 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4337/2015 "Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" με την περ. η της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του οποίου, καταργούνται οι διατάξεις των παραγρ. 1-3 του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015.

Συγκεκριμένα, από 17.10.2015, ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου επανέρχεται σε ισχύ το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε έως 02.07.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4331/2015) δηλαδή οι διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 61 του Ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 3996/2011 και συμπληρώθηκαν σε ότι αφορά τον Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012.

Κατόπιν των προαναφερθέντων και όπως ήδη σας είχαμε ενημερώσει με το σχετικό έγγραφό μας, δεδομένου ότι με τον νέο νόμο επέρχεται δυσμενέστερο νομοθετικό καθεστώς για τους υποψηφίους συνταξιούχους, οι καταργούμενες διατάξεις των παρ.1-3 του άρθρου 38 του Ν.4331/2015 θα έχουν εφαρμογή για αιτήσεις θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος:

α) Που υποβλήθηκαν πριν την 17.10.2015, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής στον υποψήφιο συνταξιούχο.

β) Που υποβλήθηκαν πριν την 17.10.2015, έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 38 και δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του ΠΔ 258/1983 δίμηνη προθεσμία ή η κοινοποιηθείσα με τις συγκεκριμένες διατάξεις οφειλή, έχει ήδη εξοφληθεί.

Για αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας διάταξης, δηλαδή μετά την 17.10.2015, η κοινοποίηση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών για την έναρξη συνταξιοδότησης, θα διενεργείται με ανώτατο όριο παρακράτησης το ποσό των 20.000,00 Ευρώ σε έως 40 μηνιαίες δόσεις (σχετική η αρ.29/2012 εγκύκλιος και το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/26/625619/9.4.2013 έγγραφο).

Τέλος, επισημαίνεται ότι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί κατ' εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης της παραγρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015, η οποία έληξε 30.09,.2015 θα πρέπει να εξετάζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι παραπάνω διατάξεις (σχετική η εγκύκλιος 16/30.07.2015).Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣΠηγή: Taxheaven