Αριθμ. Φ. 51010/οικ. 54495/ 694/ 29.1.2016 Αναστολή ισχύος για έξι μήνες της ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης»

Αριθμ. Φ. 51010/οικ. 54495/ 694/ 29.1.2016 Αναστολή ισχύος για έξι μήνες της ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης»

Αριθμ. Φ.51010/οικ.54495/694

(ΦΕΚ Β' 258/10-02-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

3. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 2169).

4. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 50886/Δ9.13743/12.11.2015 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Β΄ 2530).

5. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 50896/Δ9.13746/12.11.2015 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Β΄ 2530).

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 1.ΣΤα του άρθρου 180 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107) και της παραγράφου 6 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270), για την έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄ 160), «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης».

8. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 «για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών».

9. Την ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

10. Την ΥΑ Φ.51010/οικ.16845/156/23.4.2015 «Αναστολή ισχύος για τρεις μήνες της υπουργικής απόφασης Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β΄/178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» και δίμηνη παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο κεφάλαιο 4, άρθρο 26 της υπουργικής απόφασης Φ. 51010/45802/1145/22.12.2014 (ΦΕΚ Β΄/3532) «Οργανωτικές Απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης»» (ΦΕΚ Β΄ 815).

11. Την ανάγκη περαιτέρω διαλόγου και επεξεργασίας του Κώδικα Δεοντολογίας από αρμόδια επιτροπή επ’ ωφελεία των Ταμείων.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την αναστολή ισχύος, από τη δημοσίευση του παρόντος, για έξι (6) μήνες της ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven