Αριθμ. Οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216/8.2.2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.

Αριθμ. Οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216/8.2.2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.

(ΦΕΚ Β 273/11.2.2016)


Αριθμ. Οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216  

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34),όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Το Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α’ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄152).

4. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

5. Το Π.δ. 70/22−9−2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθ. 107837/21−10−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2280) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη».

9. Το ν. 4072/2012 (ΦΕΚ/Α/86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Ε’.

10. Την υπ’ αριθ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008).

12. Την υπ’ αριθμ. 4841/Φ7β/52/1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄111) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 94/25/ΕΚ του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16−06−1994 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4113.183/01/2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1613) «Τροποποίηση της αριθμ. 4841/Φ7β/52/07−02−1997, σύμφωνα με την οδηγία 2003/44/ΕΚ του συμβουλίου της 16−06−2003».

13. Την οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 «για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ».

14. Το Διορθωτικό στην οδηγία 2013/53/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2013, για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013). 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 1 (άρθρο 1 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ)

Σκοπός – αντικείμενο  

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ ΕΚ.  2. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας και οι κανόνες για τη διάθεση και τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά και τη θέση τους σε λειτουργία.  

Άρθρο 2 (άρθρο 2 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Πεδίο εφαρμογής  

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα: α) σκάφη αναψυχής και ημιτελή σκάφη αναψυχής. β) ατομικά σκάφη και ημιτελή ατομικά σκάφη. γ) συστατικά μέρη του σκάφους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ όταν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ως μεμονωμένα τεμάχια, τα οποία αναφέρονται εφεξής ως «συστατικά μέρη». δ)προωστικοί κινητήρες που είναι εγκατεστημένοι ή προορίζονται ειδικά για εγκατάσταση πάνω ή μέσα σε σκάφος. ε) προωστικοί κινητήρες που είναι εγκατεστημένοι πάνω ή μέσα σε σκάφος και υφίστανται σημαντική μετατροπή. στ) σκάφη τα οποία υφίστανται σημαντική μετατροπή.

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:

α) όσον αφορά τις απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος

Α: αα) αποκλειστικώς αγωνιστικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των αγωνιστικών και εκπαιδευτικών σκαφών κωπηλασίας, εφόσον επισημαίνονται ως αποκλειστικώς αγωνιστικά από τον κατασκευαστή.

αβ) κανό και καγιάκ τα οποία έχουν σχεδιασθεί για να κινούνται αποκλειστικώς με ανθρώπινη προσπάθεια, γόνδολες και ποδήλατα σκάφη. αγ) σανίδες κυματοδρομίας σχεδιασμένες αποκλειστικά για προώθηση από τον άνεμο και για να χρησιμοποιούνται από πρόσωπο ή πρόσωπα σε όρθια στάση.

αδ) σανίδες κυματοδρομίας. αε) πρωτότυπα ιστορικά σκάφη και μεμονωμένα ομοιώματα ιστορικών σκαφών σχεδιασμένων πριν από το 1950 που ναυπηγήθηκαν, κατά κύριο λόγο, με τα αρχικά υλικά και επισημαίνονται ως ομοιώματα από τον κατασκευαστή τους.

αστ) πειραματικά σκάφη, εφόσον δεν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.

αζ) σκάφος που ναυπηγείται για ιδία χρήση, εφόσον δεν διατίθεται εν συνεχεία στην αγορά της Ένωσης για περίοδο πέντε ετών από τη θέση του σκάφους σε λειτουργία.

αη) σκάφος που προορίζεται ειδικά να επανδρωθεί με πλήρωμα και να μεταφέρει επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ασχέτως αριθμού επιβατών.

αθ) καταδυόμενα σκάφη.

αι) αερόστρωμνα οχήματα.

ακ) υδροπτέρυγα.

αλ) ατμοκίνητα σκάφη εξωτερικής καύσης που τροφοδοτούνται με άνθρακα, οπτάνθρακα, ξύλο, πετρέλαιο ή αέριο.

αμ) αμφίβια οχήματα, δηλαδή τροχοφόρα ή ερπυστριοφόρα οχήματα με κινητήρα, που μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στο νερό όσο και στην ξηρά.

β) όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις εκπομπές καυσαερίων που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος

Β:

βα) προωστικοί κινητήρες που είναι εγκατεστημένοι ή προορίζονται ειδικά για εγκατάσταση στα ακόλουθα προϊόντα: αποκλειστικώς αγωνιστικό σκάφος που επισημαίνεται ως τέτοιο από τον κατασκευαστή, πειραματικό σκάφος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατίθεται στην αγορά της Ένωσης, σκάφος που προορίζεται ειδικά να επανδρωθεί με πλήρωμα και να μεταφέρει επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ασχέτως αριθμού επιβατών, καταδυόμενα σκάφη, αερόστρωμνα οχήματα, υδροπτέρυγα, αμφίβια οχήματα, δηλαδή τροχοφόρα ή ερπυστριοφόρα οχήματα με κινητήρα, που μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στο νερό όσο και στην ξηρά.

ββ) πρωτότυπα και μεμονωμένα ομοιώματα ιστορικών προωστικών κινητήρων, τα οποία βασίζονται σε σχέδια προγενέστερα του 1950 και δεν παράγονται μαζικά και τα οποία προσαρμόζονται σε σκάφος που αναφέρεται στην περίπτωση α) υποπεριπτώσεις αε) ή αζ).

βγ) προωστικοί κινητήρες που κατασκευάζονται για ιδία χρήση, εφόσον δεν διατίθενται εν συνεχεία στην αγορά της Ένωσης για περίοδο πέντε ετών από τη θέση σε λειτουργία του σκάφους. γ) όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις εκπομπές θορύβου που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος

Γ: γα) όλα τα σκάφη που αναφέρονται στην περίπτωση β).

γβ) σκάφος που ναυπηγείται για ιδία χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατίθεται εν συνεχεία στην αγορά της Ένωσης για περίοδο πέντε ετών από τη θέση του σκάφους σε λειτουργία.

3. Το γεγονός ότι το ίδιο σκάφος είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί επίσης για ναύλωση ή για κατάρτιση για λόγους αθλητισμού και ψυχαγωγίας δεν παρακωλύει την κάλυψη του σκάφους από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον το σκάφος διατίθεται στην αγορά της Ένωσης για σκοπούς αναψυχής.

 

Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «σκάφος»: σκάφος αναψυχής ή ατομικό σκάφος.

2) «σκάφος αναψυχής»: σκάφος παντός τύπου, εκτός των ατομικών σκαφών, που προορίζεται για αθλητικού σκοπούς και αναψυχή, με μήκος γάστρας από 2,5 έως 24 m μετρούμενο σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσης.

3) «ατομικό σκάφος»: σκάφος που προορίζεται για αθλητικούς σκοπούς και αναψυχή, με μήκος γάστρας μικρότερο των 4 μέτρων, το οποίο χρησιμοποιεί προωστικό κινητήρα με αντλία εκτόξευσης νερού ως κύριο μέσο πρόωσης και έχει σχεδιασθεί ώστε να χρησιμοποιείται από άτομο ή άτομα που είναι καθιστά, όρθια ή γονατιστά επάνω του και όχι μέσα στη γάστρα.

4) «σκάφος που ναυπηγείται για ιδία χρήση»: σκάφος ναυπηγημένο κατά κύριο λόγο από τον μελλοντικό χρήστη του για δική του χρήση.

5) «προωστικός κινητήρας»: κινητήρας εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για πρόωση, στον οποίον η ανάφλεξη γίνεται είτε με ηλεκτρικό σπινθήρα είτε με συμπίεση.

6) «σημαντική μετατροπή του κινητήρα»: μετατροπή προωστικού κινητήρα η οποία ενδέχεται να επιφέρει υπέρβαση των ορίων εκπομπών από τον κινητήρα που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Β ή η οποία αυξάνει την ισχύ του κινητήρα κατά περισσότερο από 15 %. 7) «σημαντική μετασκευή σκάφους»: μετασκευή σκάφους με την οποία μεταβάλλεται το μέσο πρόωσης του σκάφους, επέρχεται σημαντική μετατροπή του κινητήρα ή αλλοιώνεται το σκάφος σε βαθμό που είναι δυνατόν να μην πληρούνται οι ισχύουσες βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και το περιβάλλον που θεσπίζει η παρούσα απόφαση. 8) «μέσο πρόωσης»: μέθοδος με την οποία προωθείται το σκάφος.

9) «οικογένεια κινητήρων»: σύνολο κινητήρων ομαδοποιημένων από τον κατασκευαστή οι οποίοι, λόγω του σχεδιασμού τους, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά εκπομπών καυσαερίων ή θορύβου· 10) «μήκος γάστρας»: μήκος γάστρας μετρούμενο σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο. 11) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν.

12) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης.

13) «θέση σε λειτουργία»: πρώτη χρήση εντός της Ένωσης προϊόντος που καλύπτει η παρούσα απόφαση από τον τελικό χρήστη του. 14) «κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή προϊόντος και το θέτει σε εμπορία, υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

15) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων.

16) «εισαγωγέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην αγορά της Ένωσης.

17) «ιδιώτης εισαγωγέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που εισάγει στην Ένωση προϊόν τρίτης χώρας στο πλαίσιο μη εμπορικής δραστηριότητας με σκοπό να το θέσει σε λειτουργία για ιδία χρήση.

18) «διανομέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, πλην του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, που θέτει σε κυκλοφορία προϊόν στην αγορά.

19) «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας.

20) «εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

21) «διαπίστευση»: διαπίστευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

22) «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

23) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης όσον αφορά προϊόν.

24)«οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται βαθμονομήσεις, δοκιμές, πιστοποιήσεις και επιθεωρήσεις.

25) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη.

26) «απόσυρση»: κάθε μέτρο που έχει ως στόχο να αποτρέψει την κυκλοφορία στην αγορά προϊόντος που ευρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού.

27) «εποπτεία της αγοράς»: οι δραστηριότητες που διεξάγονται και τα μέτρα που λαμβάνονται από δημόσιες αρχές προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η σχετική ενωσιακή νομοθεσία περί εναρμόνισης και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

28) «σήμανση CE»: σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης αυτής. 29) «ενωσιακή νομοθεσία περί εναρμόνισης»: κάθε νομοθέτημα της Ένωσης που εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων.

Άρθρο 4 (άρθρο 4 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Βασικές απαιτήσεις

1. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δύνανται να κυκλοφορούν στην αγορά ή να τίθενται σε λειτουργία μόνο εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια προσώπων, την περιουσία ή το περιβάλλον, όταν συντηρούνται όπως πρέπει και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, και μόνον υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος I.

2. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 διατίθενται, καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία μόνον εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

 

Άρθρο 5 (άρθρο 5 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ)

Εθνικές διατάξεις για τη ναυσιπλοΐα

Η παρούσα απόφαση δεν εμποδίζει τη θέσπιση διατάξεων που αφορούν στη ναυσιπλοΐα σε ορισμένα ύδατα με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαμόρφωση των πλωτών οδών και την ασφαλή επ’ αυτών ναυσιπλοΐα, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν απαιτούν μετατροπές σκαφών που είναι συμμορφούμενα με την παρούσα απόφαση και ότι οι διατάξεις αυτές είναι αιτιολογημένες και αναλογικές.

Άρθρο 6 (άρθρο 6 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ)

Ελεύθερη κυκλοφορία

1. Δεν παρεμποδίζεται η διαθεσιμότητα στην αγορά ή, με την επιφύλαξη του άρθρου 5, η θέση σε λειτουργία σκάφους που συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Δεν παρεμποδίζεται η διαθεσιμότητα στην αγορά ημιτελών σκαφών όταν ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας δηλώνει, σύμφωνα με το παράρτημα III, ότι πρόκειται να αποπερατωθεί από άλλους.

3. Δεν παρεμποδίζεται η διαθεσιμότητα στην αγορά ή η θέση σε λειτουργία των συστατικών μερών που συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας και προορίζονται να ενσωματωθούν σε σκάφος, σύμφωνα με τη δήλωση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15.

4. Δεν παρεμποδίζεται η διαθεσιμότητα στην αγορά ή η θέση σε λειτουργία οποιουδήποτε από τους ακόλουθους προωστικούς κινητήρες:

α) κινητήρες, ανεξαρτήτως εάν είναι εγκατεστημένοι σε σκάφος ή όχι, που συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

β) κινητήρες εγκατεστημένους σε σκάφος, οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 97/68/ΕΚ και πληρούν τα όρια εκπομπών του σταδίου III A, του σταδίου III B ή του σταδίου IV για τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση προς χρήση σε άλλες εφαρμογές εκτός από την πρόωση πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, σιδηροδρομικών μηχανών και αυτοκινητάμαξων, όπως προβλέπεται στο παράρτημα I υποπερίπτωση 4.1.2 της εν λόγω οδηγίας, που συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση, εκτός των απαιτήσεων για τις εκπομπές καυσαερίων που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Β.

γ) κινητήρες εγκατεστημένους σε σκάφος, οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009, που συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση, εκτός των απαιτήσεων για τις εκπομπές καυσαερίων που αναφέρονται στο παράρτημα I, μέρος

Β. Τα ως άνω στοιχεία β) και γ) εφαρμόζονται υπό τον όρο ότι όταν ένας κινητήρας προσαρμόζεται προς εγκατάσταση σε σκάφος, ο αναλαμβάνων την προσαρμογή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα δεδομένα και άλλες πληροφορίες που του παρέσχε ο κατασκευαστής του κινητήρα με στόχο να εξασφαλίζεται ότι, όταν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχει ο προσαρμόζων τον κινητήρα, ο εν λόγω κινητήρας θα εξακολουθήσει να πληροί τις απαιτήσεις εκπομπών καυσαερίων της οδηγίας 97/68/ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009, όπως δηλώνονται από τον κατασκευαστή του κινητήρα.

Ο προσαρμόζων τον κινητήρα δηλώνει, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, ότι ο κινητήρας θα εξακολουθήσει να πληροί τις απαιτήσεις εκπομπών καυσαερίων της οδηγίας 97/68/ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009, όπως δηλώνονται από τον κατασκευαστή του κινητήρα, όταν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχει ο προσαρμόζων τον κινητήρα. 5. Δεν παρεμποδίζεται η παρουσίαση σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις, επιδείξεις και συναφείς εκδηλώσεις των αναφερόμενων στο άρθρο 2 παράγραφος 1 προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα, υπό τον όρο ότι με ευδιάκριτη ένδειξη καθίσταται σαφές ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση και δεν θα κυκλοφορήσουν στην αγορά ή δεν θα τεθούν σε λειτουργία στην Ένωση μέχρις ότου συμμορφωθούν με αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ

 

Άρθρο 7 (άρθρο 7 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά, αυτά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτημα I της παρούσας.

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 25 και διενεργούν ή μεριμνούν για τη διενέργεια της εφαρμοστέας διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως και 22 και το άρθρο 24 της παρούσας. Εφόσον η συμμόρφωση προϊόντος με τις ισχύουσες απαιτήσεις αποδεικνύεται με τέτοια διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 και επισημαίνουν και θέτουν τη σήμανση CE, όπως καθορίζεται στα άρθρα 17 και 18.

3. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και αντίγραφο της δήλωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, επί 10 έτη αφότου διατεθεί το προϊόν στην αγορά.

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση των σειρών παραγωγής. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αλλαγές στον σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι αλλαγές των εναρμονισμένων προτύπων με βάση τα οποία δηλώνεται η συμμόρφωση προϊόντος. Όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιάζει προϊόν, οι κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δοκιμές με δειγματοληψία στα προϊόντα που έχουν θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους.

5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταύτισή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση των συστατικών μερών, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Στη διεύθυνση περιλαμβάνεται συγκεκριμένο σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή.

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη στην ελληνική γλώσσα.

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα απόφαση λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 43 και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. 9. Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, στην ελληνική γλώσσα. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά.

 

Άρθρο 8 (άρθρο 8 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

1. Ο κατασκευαστής δύναται να διορίζει, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

2. Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

3. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να πράξει τουλάχιστον τα εξής:

α) να τηρεί αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, και του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς, επί 10 έτη αφότου διατεθεί το προϊόν στην αγορά·

β) να παρέχει στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος· γ) να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που καλύπτει η εντολή τους.

Άρθρο 9 (άρθρο 9 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης μόνο συμμορφούμενα προϊόντα.

2. Οι εισαγωγείς, πριν να διαθέσουν προϊόν στην αγορά, διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει πραγματοποιήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση CE, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, και συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 και το παράρτημα I μέρος Α περίπτωση 2.5, το παράρτημα I μέρος Β σημείο 4 και το παράρτημα I μέρος Γ σημείο 2 και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 6. Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτημα I, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά αν αυτό δεν έχει συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και την την αρμόδια αρχή, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, όταν πρόκειται για συστατικά μέρη που αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη στην ελληνική γλώσσα.

5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, όσο το προϊόν ευρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτημα I.

6. Όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιάζει προϊόν, οι εισαγωγείς διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δοκιμές με δειγματοληψία στα προϊόντα που έχουν θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους.

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα απόφαση, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση.

Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

8. Οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος είναι δυνατόν να διατεθεί στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.

9. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, για κάθε δράση που πρέπει να αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά.

 

Άρθρο 10
(άρθρο 10 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Υποχρεώσεις των διανομέων
1. Όταν οι διανομείς θέτουν σε κυκλοφορία προϊόν στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
 

2. Οι διανομείς, πριν να θέσουν προϊόν σε κυκλοφορία στην αγορά, επαληθεύουν ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση CE, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, ότι συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7, το άρθρο 15 και το παράρτημα I μέρος Α περίπτωση 2.5, το παράρτημα I μέρος Β σημείο 4 και το παράρτημα I μέρος Γ σημείο 2 και ότι συνοδεύεται από τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, καθώς και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 9 παράγραφος 3. Όταν ο διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτημα I, καθιστά διαθέσιμο στην αγορά το προϊόν μόνο αφού αυτό έχει συμμορφωθεί με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Επιπλέον, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και την αρμόδια αρχή.
 

3. Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, όσο το προϊόν ευρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτημα I.
 

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα, εξασφαλίζουν τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
5. Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, για την τυχόν αναληφθείσα δράση ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά
 

Άρθρο 11
(άρθρο 11 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ)
Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας θεωρείται κατασκευαστής, και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμ−

φωνα με το άρθρο 7, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που είναι δυνατόν να επηρεάσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.


Άρθρο 12
(άρθρο 12 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Υποχρεώσεις των ιδιωτών εισαγωγέων
1. Εάν ο κατασκευαστής δεν ανταποκρίνεται στις ευθύνες για τη συμμόρφωση του προϊόντος με την παρούσα απόφαση, ο ιδιώτης εισαγωγέας, πριν να τεθεί το προ ϊόν σε λειτουργία, μεριμνά ώστε να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και το παράρτημα I και αναλαμβάνει ή μεριμνά να αναληφθούν οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2, 3, 7 και 9.
 

2. Εάν ο απαιτούμενος τεχνικός φάκελος δεν είναι διαθέσιμος από τον κατασκευαστή, ο ιδιώτης εισαγωγέας μεριμνά για τη σύνταξή του χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εμπειρογνωσία.
 

3. Ο ιδιώτης εισαγωγέας εξασφαλίζει ότι στο προϊόν αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος πραγματοποίησε την αξι ολόγηση συμμόρφωσης του προϊόντος.


Άρθρο 13
(άρθρο 13 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Ταυτοποίηση οικονομικών φορέων
 

1. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν, κατόπιν αιτήματος, στις αρχές εποπτείας της αγοράς, την ταυτότητα των κατωτέρω:
α) κάθε οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει προϊόν.
β) κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει προϊόν.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν και επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθεύσει το προϊόν.
 

2. Οι ιδιώτες εισαγωγείς αναφέρουν, κατόπιν αιτήματος, στις αρχές εποπτείας της αγοράς, την ταυτότητα του οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει προϊόν.
Οι ιδιώτες εισαγωγείς οφείλουν να είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν.
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Άρθρο 14
(άρθρο 14 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Τεκμήριο συμμόρφωσης
Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτημα I.Άρθρο 15
(άρθρο 15 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ)
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα III
 

1. Με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βεβαιώνεται ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτημα I ή οι αναφερόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 4 περιπτώσεις β) ή γ).
 

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή που ορίζει το παράρτημα IV της παρούσας, περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζουν οι σχετικές ενότητες που καθορίζονται στο παράρτημα II της απόφασης αριθ. 768/2008/ ΕΚ, καθώς και στο παράρτημα V της παρούσας, και επικαιροποιείται συνεχώς. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα ή μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή κατά τις κείμενες διατάξεις.
 

3. Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής, ο ιδιώτης εισαγωγέας ή ο προσαρμόζων τον κινητήρα που αναφέρεται στο άρθρο 6 πα ράγραφος 4 περιπτώσεις β) και γ) αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος.
 

4. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 3 συνοδεύει τα ακόλουθα προϊόντα όταν τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά ή σε λειτουργία:
α) σκάφος
β) συστατικά μέρη, όταν διατίθενται στην αγορά χωριστά
γ) προωστικοί κινητήρες
 

5. Η δήλωση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα που καθορίζεται στο παράρτημα III για τα ημιτελή σκάφη περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα και συνοδεύει τα ημιτελή σκάφη. Συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα ή μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή κατά τις κείμενες διατάξεις.
 

 

Άρθρο 16
(άρθρο 16 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Γενικές αρχές της σήμανσης CE
Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
 

 

Άρθρο 17
(άρθρο 17 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Προϊόντα που υπόκεινται σε σήμανση CE
1. Τα ακόλουθα προϊόντα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE όταν διατίθενται, καθίστανται διαθέσιμα ή τίθενται σε λειτουργία:
α) σκάφος
β) συστατικά μέρη
γ) προωστικοί κινητήρες
2. Τα προϊόντα της παραγράφου 1 που φέρουν τη σήμανση CE τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας.
 

 

Άρθρο 18
(άρθρο 18 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE
1. Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1. Στην περίπτωση συστατικών μερών όπου αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν δικαιολογείται λόγω του μεγέθους ή της φύσης του προϊόντος, η σήμανση τοποθετείται στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα. Όσον αφορά τα σκάφη, η σήμανση CE τοποθετείται στην πινακίδα του κατα σκευαστή του σκάφους χωριστά από τον αναγνωριστικό αριθμό του σκάφους. Όσον αφορά προωστικό κινητήρα, η σήμανση CE τοποθετείται στον κινητήρα.
 

2. Η σήμανση CE τοποθετείται πριν το προϊόν διατεθεί στην αγορά ή τεθεί σε λειτουργία. Η σήμανση CE και ο αναγνωριστικός αριθμός που αναφέρεται στην παρά γραφο 3 μπορούν να συνοδεύονται από εικονόγραμμα ή άλλο σήμα που υποδεικνύει ειδικό κίνδυνο ή χρήση.
 

3. Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής ή στην αξιολόγηση μετά την κατασκευή.
Ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό είτε, σύμφωνα με τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του είτε από το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, 3 ή 4.
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Άρθρο 19
(άρθρο 19 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ)
Εφαρμοστέες διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης
1. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει τις διαδικασίες οι οποίες καθορίζονται στις ενότητες που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21 και 22 πριν να διαθέσει στην αγορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.
 

2. Ο ιδιώτης εισαγωγέας εφαρμόζει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 πριν να θέσει σε λειτουργία προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, εάν ο κατασκευαστής δεν έχει πραγματοποιήσει αξιολόγηση της συμμόρφωσης για το συγκεκριμένο προϊόν.
 

3. Κάθε πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία προωστικό κινητήρα ή σκάφος έπειτα από σημαντική τροποποίηση ή μετατροπή του ή κάθε πρόσωπο που μεταβάλλει τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται σκάφος που δεν καλύπτεται από την παρούσα απόφαση κατά τρόπο ώστε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της, εφαρμόζει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 πριν να διαθέσει το προϊόν στην αγορά ή το θέσει λειτουργία.
 

4. Κάθε πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά σκάφος ναυπηγημένο για ιδία χρήση πριν από το τέλος της περιόδου των 5 ετών που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση α) υποπερίπτωση αζ), εφαρμόζει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 πριν να διαθέσει το προϊόν στην αγορά.
 

 

Άρθρο 20
(άρθρο 20 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) Σχεδιασμός και ναυπήγηση
 

1. Όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή σκαφών αναψυχής εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτημα X της παρούσας απόφασης:
α) Για τις κατηγορίες σχεδιασμού Α και Β που αναφέρονται στο σημείο 1 του μέρους Α του παραρτήματος I: αα) για σκάφος αναψυχής με μήκος γάστρας από 2,5 έως λιγότερο από 12 μέτρα, οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες ενότητες:
— ενότητα A1 (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία),
— ενότητα B (εξέταση τύπου ΕΕ) σε συνδυασμό με την ενότητα Γ, Δ, Ε ή ΣΤ,
— ενότητα Ζ (συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα),
— ενότητα Η (συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας)·
αβ) για σκάφος αναψυχής με μήκος γάστρας από 12 έως 24 μέτρα, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες:
— ενότητα B (εξέταση τύπου ΕΕ) σε συνδυασμό με την ενότητα Γ, Δ, Ε ή ΣΤ,
— ενότητα Ζ (συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα),
— ενότητα Η (συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας).
β) Για την κατηγορία σχεδιασμού Γ που αναφέρεται στο σημείο 1 του μέρους Α του παραρτήματος I:
βα) για σκάφος αναψυχής με μήκος γάστρας από 2,5 έως λιγότερο από 12 μέτρα, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες:
— όταν τηρούνται τα εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν τα σημεία 3.2 και 3.3 του μέρους Α του παραρτήματος I: ενότητα Α (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής), ενότητα A1 (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία), ενότητα B (εξέταση τύπου ΕΕ) σε συνδυασμό με την ενότητα Γ, Δ, Ε ή ΣΤ, ενότητα Ζ (συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα) ή ενότητα Η (συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας),
— όταν δεν τηρούνται τα εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν τα σημεία 3.2 και 3.3 του μέρους Α του παραρτήματος I: ενότητα A1 (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία), ενότητα B (εξέταση τύπου ΕΕ) σε συνδυασμό με την ενότητα Γ, Δ, Ε ή ΣΤ, ενότητα Ζ (συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα) ή ενότητα Η (συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας).
ββ) για σκάφος αναψυχής με μήκος γάστρας από 12 έως 24 μέτρα, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενότητες:
— ενότητα B (εξέταση τύπου ΕΕ) σε συνδυασμό με την ενότητα Γ, Δ, Ε ή ΣΤ,
— ενότητα Ζ (συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα),
— ενότητα Η (συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας).