Αριθ. Υ122/11.2.2016 Σύσταση και συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του συστήματος Κοινωνικής Προστασίας

Αριθ. Υ122/11.2.2016 Σύσταση και συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του συστήματος Κοινωνικής Προστασίας

Αριθ. Υ122

(ΦΕΚ Β' 275/11-02-2016)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3, 59 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α' 98).

2) Το Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α' 113).

3) Τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού:
α) Υ14/3-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β' 2144),
β) Υ28/8-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β' 2168) και Υ70/11-11-2015 «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β' 2441),
γ) Υ29/8-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168),
δ) Υ56/21-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β' 2281),
ε) οικ.44549/Δ9.12193/8-10-2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β' 2169).

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή με αντικείμενο α) τον σχεδιασμό και τον συντονισμό δράσεων για την εφαρμογή του προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και β) την αξιολόγηση του συστήματος Κοινωνικής Προστασίας.

Άρθρο 2

1. Στην Επιτροπή μετέχουν οι:
α) Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρος,
β) Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
γ) Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
δ) Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ε) Υπουργός Υγείας,
στ) Υπουργός Οικονομικών,
ζ) Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου,
η) Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο. Αντωνοπούλου,
θ) Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τ. Αλεξιάδης,
ι) Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης,
ια) Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως μέλη.

2. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να καλούνται να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλοι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα με το αντικείμενο των συζητήσεων. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου.

Άρθρο 3

1) Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο συντονισμός δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης,
β) ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπουργείων για την πλήρη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (θεσμικό πλαίσιο, διαδικασίες, δαπάνες κ.λπ.) του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας,
γ) η αξιολόγηση όλων των στοιχείων, μελετών, εισηγήσεων και προτάσεων για την επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας,
δ) η χάραξη των κατευθυντήριων αρχών της αναθεώρησης του συστήματος πρόνοιας,
ε) η υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.). 

2) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή αξιολογεί το περιεχόμενο των μελετών που εκπονεί η Παγκόσμια Τράπεζα για την αναθεώρηση του συστήματος Κοινωνικής Προστασίας και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις, εισηγούμενη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάθεση του έργου αυτού, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

3) Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητά της.

Άρθρο 4

Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 5

Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 6

Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του άρθρου 59 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣΠηγή: Taxheaven