Αριθμ. 8815/ ΕΥΣΣΑ 72/ 19.1.2016 Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμ. 8815/ ΕΥΣΣΑ 72/ 19.1.2016 Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμ. 8815/ΕΥΣΣΑ 72

(ΦΕΚ Β' 249/10-02-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).

2. Των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

3. Το N. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, και ειδικότερα το άρθρο 25, αυτού (ΦΕΚ Α' 265).

4. Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. C(2014)3542/23.05.2014 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση C(2014)6582-24/9/2014 σχετικά με τη διόρθωσή της (Κωδικός CCI 20214GR16M8PA001).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

7. Το Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α' 185) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

8. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

9. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ' αριθμ. 105755/15.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2222) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».

11. Την υπ' αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/ Β'/10-7-2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αρ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'/1352), όπως ισχύει».

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη συγκρότηση Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, με σκοπό το συντονισμό και την παρακολούθηση των εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής 2014-20.

Σύμφωνα με το 'Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020' προβλέπεται η εφαρμογή πολιτικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των οικονομικών, των κοινωνικών ανισοτήτων και την καταπολέμηση της ανεργίας στη χωρική ενότητα που εκδηλώνονται οι ανισότητες και υπάρχει το ενδογενές δυναμικό για την αντιστροφή τους.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων ενεργειών για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη σταδιακή απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα συνδράμει στην εθνική και τις περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, με συνδυασμό όλων των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που αναφέρονται στην ίδια χωρική ενότητα και συν-ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων.

Τα εργαλεία που δύναται να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν την "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων", την "Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση" και την "Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη".

2. Τα μέλη του Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ορίζονται ως ακολούθως:

Α) Πρόεδρος του Δικτύου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Μονάδας Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών της ΕΥΣΣΑ.

Β) Μέλη του Δικτύου καθώς και αναπληρωτές τους ορίζονται εκπρόσωποι των παρακάτω υπηρεσιών:
• ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΥΠΟΑΤ),
• ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής (ΥΠΟΑΤ),
• ΕΥ Θεσμικής Υποστήριξης (ΥΠΟΑΤ),
• ΕΥ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΥΠΟΑΤ),
• ΕΥ Κρατικών Ενισχύσεων (ΥΠΟΑΤ),
• ΕΥ Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΥΠΟΑΤ),
• Εκπρόσωπος Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ (ΥΠΟΑΤ),
• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ),
• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ),
• ΕΥΔ Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
• ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου,
• ΕΠ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης,
• ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,
• ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη,
• ΕΥΔ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση,
• ΕΥΔ ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα,
• ΕΥΔ ΕΠ Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία,
• Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,
• ΓΓΕΤ, ως φορέας σχεδιασμού της Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RSI3),

Γ) Κατά περίπτωση θα μετέχουν του Δικτύου, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών τους, των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, εκπρόσωποι των Αρχών που σχεδιάζουν ή/και υλοποιούν εργαλεία Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης. Στις συνεδριάσεις του Δικτύου συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας ΔΕ και ΕΣΠΑ και των Ειδικών Γραμματειών Διαχείρισης των Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ και του ΕΚΤ.

Στις συνεδριάσεις του Δικτύου δύνανται να προσκαλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τη λειτουργία του Δικτύου θα αξιοποιηθεί η εμπειρία και οι καλές πρακτικές παρόμοιων διυπηρεσιακών Δικτύων που λειτουργούν υπό την ευθύνη των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Ε.Ε., όπως το Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης (Urban Development Network).

Οι συνεδριάσεις του Δικτύου προγραμματίζονται από τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος και αποστέλλει σχετική πρόσκληση στα μέλη.

Την επιμέλεια της έκδοσης επιμέρους Οδηγών, Εγκυκλίων ή Κατευθύνσεων, στις περιπτώσεις που τέτοια ανάγκη θα αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών του Δικτύου, αναλαμβάνει η ΕΥΣΣΑ.

3. Το Δίκτυο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• την ανάπτυξη διαλόγου για το βέλτιστο σχεδιασμό, την εξασφάλιση της ολοκληρωμένης αναπτυξιακής προσέγγισης των χωρικών στρατηγικών, τη διαχείριση και την παρακολούθηση τους,
• την παροχή τεχνογνωσίας, την επεξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων, την ανταλλαγή ιδεών και την γνωστοποίηση καλών πρακτικών στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας μεταξύ του εθνικού και περιφερειακού επιπέδου, καθώς και άλλων εργαλείων ή προγραμμάτων (χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Jessica, άλλα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα, π.χ. Life+, Horizon 2020, κ.λπ.), διασφαλίζοντας την αποφυγή επικαλύψεων,
• τη συνεχή ενημέρωση σε θέματα που άπτονται του θεσμικού και νομικού πλαισίου υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων και των απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, όπως περιεχόμενο προκηρύξεων, αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία επιλογής και απλοποίηση διαδικασιών. Επιπλέον θα εξετάζεται η αξιοποίηση των πορισμάτων που θα περιλαμβάνονται στις αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και των ΕΠ,
• το συντονισμό της συμμετοχής στο (αντίστοιχο) Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ε.Ε. όπου θα πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών βασισμένων στα αποτελέσματα της υλοποίησης εργαλείων ΟΧΕ στα ΚΜ της Ε.Ε.

4. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου του, το δίκτυο:
α. συνεδριάζει σε τακτική βάση (και τουλάχιστον δύο φορές ετησίως), με παράλληλη, συνεχή ηλεκτρονική επικοινωνία.
β. διαβουλεύεται με εκπροσώπους φορέων και αντιμετωπίζει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
γ. διοργανώνει και συμμετέχει με εκπροσώπους του σε όλες τις σχετικές με το θέμα, αναγκαίες συσκέψεις και διαβουλεύσεις με άλλα αρμόδια Υπουργεία, τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών και τις Αστικές Αρχές που αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΟΧΕ, καθώς και άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

5. Η διάρκεια του Δικτύου που συστήνεται με την παρούσα ορίζεται τουλάχιστον έως τη λήξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠηγή: Taxheaven