Αριθμ. 130592/ ΕΥΣΣΑ 2663/ 15.12.2015 Συγκρότηση Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμ. 130592/ ΕΥΣΣΑ 2663/ 15.12.2015 Συγκρότηση Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμ. 130592/ΕΥΣΣΑ 2663

(ΦΕΚ Β' 249/10-02-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

2. Των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

3. Το N. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, και ειδικότερα το άρθρο 25, αυτού (ΦΕΚ Α' 265).

4. Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης -ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. C(2014)3542/23.05.2014 όπως τη διόρθωσή του με την εκτελεστική απόφαση C(2014)6582-24/9/2014 σχετικά με τη διόρθωσή της (Κωδικός CCI 20214GR16M8PA001).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

6. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α' 185) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

7. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ' αριθμ. 105755/15.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2222) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».

10. Την υπ' αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/ Β'/10-7-2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αρ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'/1352), όπως ισχύει».

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη συγκρότηση Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Τα μέλη του Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ορίζονται ως ακολούθως:

α) Πρόεδρος του Δικτύου Αξιολόγησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και αναπληρωτής αυτού ο Προϊστάμενος της Μονάδας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της ΕΥΣΣΑ.

β) Τα λοιπά μέλη του Δικτύου Αξιολόγησης, είναι τα ακόλουθα:
β1) εκπρόσωποι των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ήτοι
• της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
• της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
• της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ)
• της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
• της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).
β2) εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ήτοι των προγραμμάτων:
• ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
• ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
• ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
• ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
• ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
• ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
• ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
• ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
• ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
• ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
• ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
• ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
• ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
• ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
• ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
• ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
• ΕΠ Τεχνική Βοήθεια
• Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
• Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
• Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας
β3) εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή ελλείψει τούτων των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ.
Κάθε μία από τις προαναφερόμενες ειδικές υπηρεσίες/δομές συμμετέχει στο Δίκτυο Αξιολόγησης με έναν εκπρόσωπο. Ο εκπρόσωπος αυτός όπως και ο αναπληρωτής του, ο οποίος τον αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματος, ορίζονται από την αντίστοιχη υπηρεσία/δομή.

Στις συνεδριάσεις του Δικτύου προσκαλούνται να συμμετάσχουν (χωρίς να είναι μέλη του Δικτύου) εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις συνεδριάσεις του Δικτύου είναι δυνατό να συμμετέχουν επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

3. Το έργο του Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως περιγράφεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και το ΕΣΠΑ 2014-2020, εξειδικεύεται στα παρακάτω:
• Στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών, το οποίο θα καλύπτει όλα τα θέματα αξιολόγησης της Πολιτικής Συνοχής όπως μεθοδολογικά εργαλεία, δείκτες, σχέδια αξιολόγησης, καθώς και την πρόοδο, τα ευρήματα και τις συστάσεις των εκπονούμενων αξιολογήσεων, σύμφωνα με το Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο.
• Στη συνεργασία για την εξασφάλιση της τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιολόγηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ καθώς και για τη διασφάλιση της ομοιογένειας, της συνοχής και της συνέργειας των έργων αξιολόγησης που υλοποιούνται.
• Στη συνεργασία για την παρακολούθηση και επισκόπηση της υλοποίησης των σχεδίων αξιολόγησης και για τη διάδοση και περαιτέρω επεξεργασία των ευρημάτων και των συστάσεων των εκπονούμενων αξιολογήσεων.
• Στην ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών για μεθοδολογικά εργαλεία, δείκτες, σχέδια αξιολόγησης μεταξύ του Δικτύου Αξιολόγησης και των δικτύων αξιολόγησης της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και της Γενικής Δ/σης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στην ενημέρωση για την πρόοδο, τα ευρήματα και τις συστάσεις των αξιολογήσεων που αναθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
• Στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και στην αξιοποίηση της εμπειρίας, των καλών πρακτικών και των μαθημάτων που αντλούνται από τη συμμετοχή στα προαναφερόμενα Δίκτυα που λειτουργούν υπό την ευθύνη των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας του, το Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020:
• Επεξεργάζεται και εισηγείται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)/ΕΥΣΣΑ προτάσεις σχετικά με
- την έκδοση οδηγιών, εγκυκλίων και κατευθύνσεων καθώς και σχεδίων προδιαγραφών για τα Σχέδια Αξιολόγησης και για την διενέργεια των αξιολογήσεων των Προγραμμάτων,
- την επεξεργασία των πορισμάτων των αξιολογήσεων και την παροχή κατευθύνσεων στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) των Προγραμμάτων και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς σχετικά με την αξιοποίηση των ευρημάτων,
- την έκδοση οδηγιών που αφορούν τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης των Προγραμμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020,
- την παρουσίαση οδηγιών για την οργάνωση και διενέργεια ερευνών στο πλαίσιο των αξιολογήσεων.
• Συζητά και αναλύει τα αποτελέσματα αξιολογήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από την ΕΥΣΣΑ και από την ΕΥΣΕΚΤ για οριζόντια θέματα καθώς και αξιολογήσεων (θεματικών και άλλων) που εκπονούνται με ευθύνη των ΕΥΔ.
• Συζητά και αναλύει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του πλαισίου επίδοσης και τις διαδικασίες ελέγχου επίτευξής του.
• Συντονίζεται και υποστηρίζεται στην αποστολή και τις εργασίες του από την ΕΥΣΣΑ, η οποία συντονίζει και την επικοινωνία με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα αξιολόγησης. Η ΕΥΣΣΑ αναλαμβάνει την επιμέλεια για την έκδοση οδηγών, εγκυκλίων ή κατευθύνσεων, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο ενώ ασκεί και χρέη Γραμματείας του Δικτύου.
• Συνεδριάζει με απόφαση του Προέδρου του, ο οποίος και αποστέλλει σχετική πρόσκληση στα μέλη του, κατ' ελάχιστο μία φορά το έτος. Η συχνότητα των συνεδριάσεων θα καθορίζεται από τις ανάγκες τις σχετικές με την αξιολόγηση των Προγραμμάτων.
• Δύναται να διοργανώνει συσκέψεις και διαβουλεύσεις σχετικές με τα θέματα της αξιολόγησης.
• Συγκροτεί ομάδες εργασίας για την ανάλυση και επεξεργασία ειδικών θεμάτων.

5. Η διάρκεια του έργου Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ορίζεται μέχρι το πέρας της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 και τυχόν παρατάσεων αυτής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠηγή: Taxheaven