Αριθμ. 129711/ ΕΥΣΣΑ 2664/ 15.12.2015 Σύσταση και συγκρότηση Δικτύου Συντονισμού για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Αριθμ. 129711/ ΕΥΣΣΑ 2664/ 15.12.2015 Σύσταση και συγκρότηση Δικτύου Συντονισμού για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Αριθμ. 129711/ΕΥΣΣΑ 2664

(ΦΕΚ Β' 249/10-02-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

2. Των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

3. Το N. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, και ειδικότερα το άρθρο 25, αυτού (ΦΕΚ Α' 265).

4. Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣ- ΠΑ 2014-2020 όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. C(2014) 3542 - 23/05/2014 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση C(2014)6582 - 24/09/2014 σχετικά με την διόρθωσή της (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

6. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α'185) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

7. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ' αριθμ. 105755/15.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2222) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».

10. Την υπ' αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/ Β'/10-7-2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αρ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'/1352), όπως ισχύει».

11. Την υπ' αριθμ. 82193/ΕΥΣΣΑ 1810 21819/27-08-2015 (ΦΕΚ Β' 1862) κοινή υπουργική απόφαση «Εγκριση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη συγκρότηση Δικτύου Συντονισμού για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, τη διάχυση καλών πρακτικών, την επεξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων, εξασφαλίζοντας συνάφεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ του Εθνικού και του Περιφερειακού επιπέδου και διασφαλίζοντας την αποφυγή επικαλύψεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης της Εθνικής και των Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης.

2. Πρόεδρος του Δικτύου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Μονάδας Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών της ΕΥΣΣΑ.

3. Μέλη του Δικτύου καθώς και αναπληρωτές τους ορίζονται εκπρόσωποι των παρακάτω υπηρεσιών:
• ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΥΠΟΑΤ)
• ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής, (ΥΠΟΑΤ)
• ΕΥ Θεσμικής Υποστήριξης (ΥΠΟΑΤ)
• ΕΥ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΥΠΟΑΤ)
• ΕΥ Κρατικών Ενισχύσεων (ΥΠΟΑΤ)
• ΕΥ Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΥΠΟΑΤ)
• Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας
• ΕΥΔ Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
• ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου,
• ΕΠ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης,
• ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
• ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη,
• ΕΥΔ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση,
• ΕΥΔ ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα,
• ΕΥΔ ΕΠ Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία,
• Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Κατά περίπτωση δύνανται να προσκαλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι επιτελικών δομών ΕΣΠΑ Υπουργείων, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι του Εθνικού ή/και των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Επίσης, στις συνεδριάσεις του Δικτύου δύνανται να προσκαλούνται να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι συνεδριάσεις του Δικτύου προγραμματίζονται από τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος και αποστέλλει σχετική πρόσκληση στα μέλη.
Την επιμέλεια της έκδοσης επιμέρους Οδηγών, Εγκυκλίων ή Κατευθύνσεων στις περιπτώσεις που η ανάγκη αυτή θα αναδειχθεί κατά την διενέργεια του διαλόγου που θα αναπτύσσεται εντός του Δικτύου, αναλαμβάνει η ΕΥΣΣΑ.

4. Το Δίκτυο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

4.1. τη λειτουργία ενός συστήματος συνεχούς εποπτείας και καθοδήγησης της εφαρμογής της RIS3 σε Εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

4.2. την παρακολούθηση και συντονισμό της Εθνικής και των περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης

4.3. την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεταφορά γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με ζητήματα έξυπνης εξειδίκευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου του, το δίκτυο δύναται να:
α. διοργανώνει και να συμμετέχει με εκπροσώπους του σε όλες τις αναγκαίες συσκέψεις και διαβουλεύσεις σχετικές με το θέμα με άλλα Υπουργεία, Περιφέρειες, Υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα,
β. διαβουλεύεται με εκπροσώπους φορέων καθώς και να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Η διάρκεια του Δικτύου που συστήνεται με την παρούσα ορίζεται τουλάχιστον έως τη λήξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠηγή: Taxheaven