Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ Α/ Φ1/ οικ. 171302/ 29.1.2016 Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3468/2006

Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ Α/ Φ1/ οικ. 171302/ 29.1.2016 Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3468/2006

Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.171302

(ΦΕΚ Β' 271/11-02-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 129/27.06.2006), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 10, το άρθρο 12 και το άρθρο 13,

2. Το Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 85/04.06.2010), όπως ισχύει,

3. Το N. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'286/22.12.1999), όπως ισχύει,

4. Το Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της ανωνύμου εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'201/12.09.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Το Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011),

6. Το Ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ2012)» (ΦΕΚ Α' 70/30.03.2012),

7. Το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α' 222/12.11.2012),

8. Το Ν. 4123/2013 «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α'43/19.02.2013),

9. Το Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α' 107/09.05.2013),

10. Το Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α'235/01.11.2013),

11. Το Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'85/07.04.2014) και ιδίως το άρθρο πρώτο, Παράγραφος ΙΓ,

12. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α'98/22.04.2005), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού,

13. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α'85/28.08.2014),

14. Τα Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114/22.09.2015) και 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116/23.09.2015),

15. Την με αριθμ. Υ31/09.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ Β'2183/12.10.2015),

16. Την υπ' αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ.17149/30.08.2010 (ΦΕΚ Β' 1497/06.09.2010) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίθηκε η πρότυπη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει,

17. Τον Κώδικα Διαχείρισης των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 304/11.02.2014),

18. Τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4001/2011,

19. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος ή ΚΔΣ) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012), όπως ισχύει,

20. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 56/2012 (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012), όπως ισχύει,

21. Την με αρ. πρωτ. ΓρΔ/2176/12.03.2014 εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,

22. Την υπ' αριθ. 8/2014 Γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία διαβιβάστηκε με το 0-60204/21.11.2014 Έγγραφο της Αρχής,

23. Την υπ' αριθμ. 123/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 211-471/25.08.2015 έγγραφό του,

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών


Οι Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών της Χώρας, συνάπτονται μεταξύ του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ως Διαχειριστή των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, και των Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και περιεχόμενο:

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα ........ την ........ 201...

ΜΕΤΑΞΥ

Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ] Α.Ε.», ως Διαχειριστή των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής «ΜΔΝ»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού........, αρ........, Τ.Κ........, με Α.Φ.Μ........, Δ.Ο.Υ........, που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Διαχειριστής ΜΔΝ» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από το........με την ιδιότητα του........αυτής,

ΚΑΙ

Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «........», ως Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικό Σταθμό στα ΜΔΝ, που εδρεύει στην........επί της οδού........, αριθμ........,Τ.Κ........, με Α.Φ.Μ........, Δ.Ο.Υ........, που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Παραγωγός» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον........, με την ιδιότητα του ........ αυτής, αφού έλαβαν υπόψη:

α) τον Ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 129/27.06.2006), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 13 αυτού,
β) τον Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011) και ειδικότερα και ιδίως τα άρθρα 129 και 130 αυτού,
γ) τον Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286/22.12.1999), όπως ισχύει,
δ) τον Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της ανωνύμου εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 201/12.09.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) τον Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 85/04.06.2010), όπως ισχύει,
στ) τον Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α' 222/12.11/2012),
ζ) τον Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 85/07.04.2014) και ιδίως το άρθρο Πρώτο Παράγραφος ΙΓ,
η) τον Κώδικα Διαχείρισης των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής «Κώδικας ΜΔΝ»), όπως εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 304/11.02.2014),
θ) τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4001/2011, ι) τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος ή ΚΔΣ) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012), όπως ισχύει,
ια) τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ΚΣΗΕ) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 56/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012), όπως ισχύει,
ιβ) την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ/ΥΑΠΕ/Φ1/14810/2011 «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης» (ΦΕΚ Β' 2373/25,10,2011), όπως ισχύει,
ιγ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/οικ. 13310/10.07.2007 «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β' 1153/10.07.2007), όπως ισχύει,
ιδ) την ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β' 2464/3.12.2008), όπως ισχύει,
ιε) την υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ........(ΦΕΚ Β' ........) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η πρότυπη Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3468/2006,
ιστ) την υπ' αριθμ. 1599/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, «Οριστική έγκριση του τεύχους «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της υπ' αριθμ. Δ6/ Φ1/Οικ.8786/6.5.2010 Υπουργικής Απόφασης, Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμού διασφάλισης του»,
ιζ) τον από 11/2010, Οδηγό Αξιολόγησης Έργων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με συγκέντρωση ηλιακής ακτινοβολίας της ΡΑΕ,
ιη) την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ........ που κατέχει ο Παραγωγός, καθώς και τις........ τροποποιήσεις αυτής (ή τυχόν άλλη προβλεπόμενη έγκριση ή το γεγονός ότι ο παραγωγός απαλλάσσεται από την έκδοση άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης, κατά περίπτωση),
ιθ) την από Σύμβαση Κατασκευής Έργων Σύνδεσης με το Δίκτυο μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και του Παραγωγού,
κ) την υπ' αριθμ........άδεια εγκατάστασης που κατέχει ο Παραγωγός, (ή τυχόν άλλη προβλεπόμενη έγκριση ή το γεγονός ότι ο παραγωγός απαλλάσσεται από την έκδοση άδειας εγκατάστασης ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης, κατά περίπτωση), συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με τη δραστηριοποίηση του Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ και ο καθορισμός των όρων αγοραπωλησίας της ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος του Ηλιοθερμικού Σταθμού του Παραγωγού (εφεξής ΗΘΣ ή Σταθμός), εγγυημένης
ισχύος........, που θα συνδεθεί στο ηλεκτρικό σύστημα της νήσου........, τα τεχνικά στοιχεία του οποίου καθορίζονται στην οικεία άδεια παραγωγής με βάση τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ και τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παρούσας Σύμβασης.

2. Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσμευση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν, με βάση τα καθοριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, στη λοιπή κείμενη νομοθεσία και το περιεχόμενο της παρούσας Σύμβασης.

3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ ειδικότερα, συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εντάσσει στο Σύστημα του νησιού τις μονάδες παραγωγής του εν λόγω ΗΘΣ, να αγοράζει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αλλά και να μεριμνά για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον Σταθμό προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που παρατίθενται στο προοίμιο της παρούσας και ιδίως τον Κώδικα ΜΔΝ, τη λοιπή νομοθεσία που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τους όρους της παρούσας Σύμβασης, καθώς και τους όρους της οικείας άδειας παραγωγής ή κατ' αντιστοιχία, σε περίπτωση μη ύπαρξης της, άλλης σχετικής διαπιστωτικής απόφασης.

4. Ο Παραγωγός, βάσει των ως άνω διατάξεων και όρων, συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλεί στον Διαχειριστή ΜΔΝ ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα παράγεται από τις μονάδες του Σταθμού του.

5. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ και των σχετικών Εγχειριδίων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

6. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στον Κώδικα ΜΔΝ.

Άρθρο 2
Συμμόρφωση με τους Κώδικες και την κείμενη νομοθεσία

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως κάθε φορά ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις που αφορούν τη δραστηριότητα τους στα Συστήματα ΜΔΝ.

2. Η δραστηριότητα της Παραγωγής στα ΜΔΝ διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ.

3. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης θα πρέπει να τροποποιούνται, να ερμηνεύονται και να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3
Θέση και σύνθεση του Ηλιοθερμικού Σταθμού

1. Ο ηλιοθερμικός σταθμός είναι εγκατεστημένος στη θέση «........, Δ.Δ ........» Δήμου........της Νήσου........της Περιφερειακής Ενότητας........ ,

2. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις ισχύουσες άδειες παραγωγής και εγκατάστασης του Σταθμού, ή κατ' αντιστοιχία, σε περίπτωση μη ύπαρξης τους, σε άλλες σχετικές διαπιστωτικές αποφάσεις, τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:

2.1. Ηλιακό πεδίο τεχνολογίας1........, συνολικής επιφάνειας κατόπτρων........τ.μ με δυνατότητα απόκλισης +/- 10% συνολικής επιφάνειας........ηλιοστατών με αντίστοιχη απόκλιση κ.ο.κ.2

2.2. Οι ακόλουθοι λέβητες3 συμβατικού καυσίμου ή βιοκαυσίμου/βιορευστού (εφεξής Βοηθητικό Καύσιμο):
i. Λέβητας θερμικής ισχύος........MWth που αποδίδει θερμική ενέργεια στο4........, είναι εγκατεστημένος στο5........και καταναλώνει 6

2.3. Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας τεχνολογίας7........ Η χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης επαρκεί ώστε ο Σταθμός να αποδίδει στο Δίκτυο ΜΔΝ ενέργεια που ισοδυναμεί με το γινόμενο της μέγιστης καθαρής ηλεκτρικής του ισχύος επί χρονικό διάστημα........ωρών, όταν αυτός λειτουργεί τροφοδοτούμενος αποκλειστικά από το σύστημα αποθήκευσης.

2.4. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) ισχύος........MWe, αναγκαίο για την λειτουργία του σταθμού.

2.5. Εφεδρικό/ά Ηλεκτροπαραγωγό/ά Ζεύγος/η ισχύος........MWe (και........MWe), αναγκαίο/α για τη λειτουργία του Σταθμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ιδίως διακοπή σύνδεσης του Σταθμού με το δίκτυο).

2.6. Ο Σταθμός μπορεί να παρέχει στο δίκτυο μέγιστη καθαρή ηλεκτρική ισχύ MWe, σε συνθήκες ISO.

Άρθρο 4
Διαδικασίες προγραμματισμού και λειτουργίας

1. Οι μονάδες του Σταθμού κατατάσσονται στην κατηγορία των κατανεμόμενων μερικώς ελεγχόμενων μονάδων παραγωγής με υποβολή ωριαίου προγράμματος παραγωγής στον Κυλιόμενο Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΚΗΕΠ), σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις του Κώδικα ΜΔΝ.

2. Ο Παραγωγός υποχρεούται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, να υποβάλλει ωριαίο πρόγραμμα παραγωγής (Δήλωση Παραγωγής) για την ισχύ που ο Σταθμός θα εγχύσει στο Δίκτυο, ανά ώρα κατανομής, για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής. Η Δήλωση υποβάλλεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κώδικας ΜΔΝ και τα Εγχειρίδια Εφαρμογής του.
Η κατάρτιση της Δήλωσης Παραγωγής αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Παραγωγού. Για την κατάρτιση της, ο Παραγωγός λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα ενεργειακά αποθέματα στα συστήματα αποθήκευσης του ΗΘΣ (όπου υπάρχουν) και την πρόβλεψη της διαθέσιμης προς εκμετάλλευση ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της επόμενης Ημέρας Κατανομής. Προς τούτο οφείλει να διαθέτει συστήματα πρόβλεψης της ηλιακής ακτινοβολίας επαρκούς ακρίβειας, καθώς και να εφαρμόζει τους απαιτούμενους συντελεστές ασφαλείας για αντιστάθμιση των σφαλμάτων πρόβλεψης. Οι επιπτώσεις των τελευταίων βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Παραγωγό, σύμφωνα με όσα ο Κώδικας ΜΔΝ και η παρούσα Σύμβαση ορίζουν.
Όπου αυτό απαιτείται, ο Παραγωγός οφείλει να προβλέψει κατάλληλο σύστημα στον Σταθμό για την εξασφάλιση των αναγκαίων εφεδρειών ισχύος και ενέργειας, ώστε να είναι δυνατή η τήρηση του δεσμευτικού προγράμματος παραγωγής του Σταθμού, εντός των προκαθορισμένων ορίων αποκλίσεων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Δηλώσεις Παραγωγής στον ΚΗΕΠ.

3. Εάν ο Σταθμός απορροφά ενέργεια από το Δίκτυο ΜΔΝ για την κάλυψη των βοηθητικών του καταναλώσεων (πλην ιδιοκαταναλώσεων), ο Παραγωγός υποχρεούται να υποβάλλει διακριτή Δήλωση Φορτίου για κάθε Ώρα Κατανομής στην περίπτωση που η μέση ισχύς απορρόφησης υπερβαίνει το ποσοστό της ονομαστικής ισχύος του Σταθμού το οποίο ορίζεται στον Κώδικα ΜΔΝ.

4. Με βάση τα οριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ο Παραγωγός μπορεί να υποβάλει επικαιροποιημένη Δήλωση Παραγωγής όπως επίσης και επικαιροποιημένη Δήλωση Φορτίου, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από τον Διαχειριστή ΜΔΝ για την κατάρτιση του ΚΗΕΠ και των Προγραμμάτων Κατανομής.

5. Με βάση τα οριζόμενα στον Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και στην οικεία άδεια παραγωγής, εφόσον αυτή υφίσταται, ο Σταθμός επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ενέργεια που προέρχεται από Βοηθητικό Καύσιμο, στον βαθμό που η χρήση αυτής είναι αναγκαία για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας ή/και την τήρηση του Προγράμματος και των Εντολών Κατανομής που εκδίδει ο Διαχειριστής ΜΔΝ. Η συνολική κατανάλωση καυσίμου υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 6 της παρούσας Σύμβασης, με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 7.

6. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη από τον Σταθμό ενέργεια για μια ορισμένη Ώρα Κατανομής δεν είναι δυνατό να απορροφηθεί πλήρως κατά την επίλυση του ΚΗΕΠ ή του Προγράμματος Κατανομής ή κατά τη φάση της λειτουργίας, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να προβαίνει σε περικοπή της Δήλωσης Παραγωγής του Σταθμού, με έκδοση αντίστοιχης Εντολής Κατανομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ και τα Εγχειρίδια εφαρμογής του. Ο Παραγωγός οφείλει να συμμορφώνεται με την εντολή αυτή.

7. Εάν κατά την επίλυση του ΚΗΕΠ ή των Προγραμμάτων Κατανομής, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκτιμά ότι για λόγους ασφάλειας του Συστήματος ΜΔΝ είναι αναγκαία η λειτουργία του Σταθμού καθ' υπέρβαση της υποβληθείσας ωριαίας Δήλωσης Παραγωγής, ο Διαχειριστής δύναται να εκδώσει σχετικές Εντολές Κατανομής, τις οποίες ο Παραγωγός υποχρεούται να εκτελέσει, εντός των ορίων των δυνατοτήτων του Σταθμού, όπως αυτά περιγράφονται στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών που έχει υποβάλει ο Παραγωγός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, κατά την αίτηση εγγραφής των Μονάδων του Σταθμού στο Μητρώο Μονάδων. Στην περίπτωση αυτή, η ενδεχόμενη χρήση Βοηθητικού Καυσίμου για την εκτέλεση των Εντολών Κατανομής, κατά το τμήμα τους που υπερβαίνει το υποβληθέν ωριαίο πρόγραμμα της Δήλωσης Παραγωγής του Σταθμού, δεν συνυπολογίζεται κατά τον έλεγχο τήρησης του ποσοστού χρήσης Βοηθητικού Καυσίμου που ο νόμος και το άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης ορίζουν. Σε περίπτωση που ο Παραγωγός δεν συμμορφωθεί με τις εν λόγω Εντολές Κατανομής επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ. Η δυνατότητα αυτή του Διαχειριστή ΜΔΝ παρέχεται για μέχρι 200 ώρες κατανομής ετησίως, και μόνο με συμφωνία του Παραγωγού για περισσότερες. Για την πρόσθετη αυτή παραγωγή (μέχρι 200 ώρες ή περισσότερες κατόπιν συμφωνίας), ο Παραγωγός δικαιούται αποζημίωσης, βάσει των προβλεπόμενων στην παρούσα Σύμβαση, για παραγωγή προερχόμενη από τις μονάδες αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας ή από χρήση Βοηθητικού Καυσίμου.

Άρθρο 5
Προσδιορισμός τιμολογούμενων ποσοτήτων ενέργειας

1. Ο Παραγωγός δικαιούται αποζημίωσης για την τιμολογούμενη ηλεκτρική ενέργεια (EGNet) της παραγράφου 3, η οποία προέρχεται είτε από τις μονάδες αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας του Σταθμού, είτε από χρήση Βοηθητικού Καυσίμου. Οι υπολογισμοί των επιμέρους τιμολογού μένων ποσοτήτων ενέργειας του Σταθμού πραγματοποιούνται μηνιαίως, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο, με βάση τις ενδείξεις των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και των μετρητικών διατάξεων θερμικής ενέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας Σύμβασης.
5. Εάν από την εφαρμογή της σχέσης (3) προκύπτει αρνητική τιμή της ενέργειας EGNet η ενέργεια αυτή μεταφέρεται στην επόμενη μηνιαία περίοδο τιμολόγησης και ενσωματώνεται στην απορροφούμενη από το Δίκτυο ενέργεια για κάλυψη των βοηθητικών καταναλώσεων του Σταθμού της περιόδου αυτής. Σε περίπτωση Σταθμού με αποκλειστικό δίκτυο διασύνδεσης8 στο Δίκτυο, οι απώλειες ενέργειας επί του αποκλειστικού δικτύου αυτού, κατά τις ώρες απορρόφησης ενέργειας από το Δίκτυο, ενσωματώνονται στην απορροφούμενη ενέργεια. Τυχόν συσσωρευθείσα ενέργεια βοηθητικών καταναλώσεων και απωλειών που δεν έχει συμψηφιστεί με αντίστοιχη παραγωγή, κατά την εκκαθάριση που λαμβάνει χώρα σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, εκκαθαρίζεται με χρέωση του Παραγωγού, χρησιμοποιώντας την τιμή της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 6
Έλεγχος τήρησης των κανόνων λειτουργίας του Σταθμού - Υπολογισμός αποκλίσεων

1. Ο έλεγχος της τήρησης των εντολών για συγχρονισμό/αποσυγχρονισμό και επίπεδο παραγωγής, περιλαμβανομένων των εντολών για παροχή επικουρικών υπηρεσιών από τις μονάδες του Σταθμού, πραγματοποιείται απολογιστικά βάσει των οριζόμενων στον Κώδικα ΜΔΝ, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕΕ του ΜΔΝ, όπου καταγράφονται οι μετρήσεις του συστήματος SCADA και οι αντίστοιχες Εντολές Κατανομής.

2. Οι Μη Επιβεβλημένες Αποκλίσεις Παραγωγής υπολογίζονται ανά ώρα κατανομής διακριτά για κάθε μονάδα παραγωγής του Σταθμού, εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μιας μονάδες παραγωγής στον σταθμό, για τις οποίες υποβάλλονται και αντίστοιχες δηλώσεις παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος, όπου καταγράφονται οι Εντολές Κατανομής, σε συνδυασμό με τις μετρήσεις των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας του Σταθμού.

3. Κατά τη λειτουργία του Σταθμού γίνονται αποδεκτές οι αποκλίσεις από το πρόγραμμα παραγωγής που ορίζουν οι ειδικοί κανόνες ένταξης και λειτουργίας για ηλιοθερμικούς σταθμούς του Κώδικα ΜΔΝ, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κώδικας ΜΔΝ αναφορικά με την έγκαιρη προηγούμενη ενημέρωση του Διαχειριστή ΜΔΝ και την τήρηση της μέγιστης δυνατότητας χρήσης του δικαιώματος αυτού σε ετήσια βάση.

4. Εφόσον ο Παραγωγός έχει υποβάλει Δήλωση Φορτίου στον ΚΗΕΠ, η τήρηση του ωριαίου προγράμματος απορρόφησης ελέγχεται απολογιστικά, με βάση τις μετρήσεις των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας του Σταθμού. Τυχόν Απόκλιση Ζήτησης Φορτίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το δηλωθέν πρόγραμμα απορρόφησης ισχύος ανά ώρα κατανομής κατά το ποσοστό που ορίζει ο Κώδικας ΜΔΝ.

5. Η συμφωνία των δηλωμένων τεχνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των μονάδων του Σταθμού με τις πραγματικές τους δυνατότητες ελέγχεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ απολογιστικά, σύμφωνα με τον Κώδικα ΜΔΝ, με βάση την τελευταία Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων των μονάδων και τις μετρήσεις του συστήματος SCADA του ΚΕΕ ΜΔΝ, οι οποίες τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΚΕΕ. Από την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων εξετάζεται αν κάθε ένα από τα δηλούμενα ποσοτικά τεχνικοοικονομικά στοιχεία των μονάδων αποκλίνει από τις πραγματικές δυνατότητες των μονάδων πέραν του ορίου ανοχής που ορίζει ο Κώδικας ΜΔΝ.

6. Η τήρηση των ανώτατων ποσοστών συμμετοχής των μονάδων Βοηθητικού Καυσίμου στην παροχή της ισχύος κατανομής του Σταθμού, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 13, παρ. 1 περίπτωση ε' του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, ελέγχεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ απολογιστικά σε ετήσια βάση, βάσει των δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕΕ του ΜΔΝ που αφορούν τις Εντολές Κατανομής και τις μετρήσεις του συστήματος SCADA του ΚΕΕ για τις επιμέρους μονάδες παραγωγής του Σταθμού.

Ειδικότερα, ο λόγος της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Σταθμού που προέρχεται από χρήση συμβατικού καυσίμου ή βιοκαυσίμου, προς την ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από τις μονάδες αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας πρέπει να είναι μικρότερος από το ποσοστό που ο Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, ορίζει, ήτοι:όπου οι μηνιαίες ποσότητες ενέργειας EGConvm και EGSolm υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης.

7. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους προκύπτουν αποκλίσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια ανοχής του Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και αν ο Διαχειριστής ΜΔΝ διαπιστώσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του παράβαση των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ και των όρων της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του Παραγωγού, επιβάλλονται οι κυρώσεις και χρεώσεις που καθορίζονται στον Κώδικα ΜΔΝ.

Άρθρο 7
Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και Συντελεστής Ισχύος

1. Οι επικουρικές υπηρεσίες που οφείλουν να παρέχουν οι μονάδες παραγωγής του ΗΘΣ, καθώς και η τυχόν αποζημίωση τους, καθορίζονται στον Κώδικα ΜΔΝ και στη Σύμβαση Επικουρικών Υπηρεσιών του Σταθμού.

2. Τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους εφαρμόζονται απουσία ειδικότερων απαιτήσεων για τη ρύθμιση του συντελεστή ισχύος ή την παροχή επικουρικής υπηρεσίας ρύθμισης της τάσης από τις μονάδες του Σταθμού, περιλαμβανομένων και σχετικών Εντολών Κατανομής.

3. Σε συνθήκες παραγωγής υψηλότερης της τεχνικώς ελάχιστης ισχύος του Σταθμού, ο μέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος του θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,95 επαγωγικού (απορρόφηση αέργου ισχύος) και 0,85 χωρητικού (παραγωγή αέργου ισχύος), σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διαχειριστή ΜΔΝ και τις δυνατότητες των μονάδων, και με την επιφύλαξη ειδικότερων απαιτήσεων που μπορεί να επιβάλλονται από τη Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο.

4. Ο μέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος (συνφ) καθορίζεται από τις μετρήσεις που λαμβάνονται στο σημείο σύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο και υπολογίζεται ως το πηλίκο της ωριαίας παραγόμενης ενέργειας που παρέχεται ή απορροφάται από το Δίκτυο (kWh) δια της τετραγωνικής ρίζας του αθροίσματος των τετραγώνων της ενέργειας αυτής και της παραγόμενης ή απορροφούμενης από το Δίκτυο ωριαίας αέργου ενέργειας (kVArh). Κάθε ένα από τα πιο πάνω μεγέθη θα καταγράφεται από τους μετρητές που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας Σύμβασης.

5. Εάν ο μέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος δεν τηρείται εντός των ορίων της παραγράφου 3 και υπό την προϋπόθεση ότι οι μονάδες αυτές δεν παρέχουν επικουρική υπηρεσία ρύθμισης τάσης και δεν υπόκεινται σε ρύθμιση αέργου ισχύος ή συντελεστή ισχύος από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, τότε επιβάλλονται στον Παραγωγό οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα ΜΔΝ για αποκλίσεις από Εντολή Κατανομής για έλεγχο τάσης. Εφόσον δεν έχουν προσδιοριστεί οι παράμετροι εφαρμογής των εν λόγω κυρώσεων, ο Διαχειριστής χρεώνει στον Παραγωγό την πλέον του ορίου 0,95 επαγ. της παραγράφου 3 απορροφούμενη άεργο ενέργεια (MVArh), στην τιμή του 5% της τιμής που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 της παρούσας Σύμβασης. Όπου κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του μέσου ωριαίου συντελεστή ισχύος, η χρέωση αέργου ενέργειας γίνεται με βάση τον μέσο μηνιαίο συντελεστή ισχύος. Σε περίπτωση απόκλισης από τα όρια της παραγράφου 3, ο Παραγωγός, ειδοποιούμενος εγγράφως από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε προθεσμία έξι (6) μηνών κατ' ανώτατο όριο από τη σχετική ειδοποίηση. Εάν ο Παραγωγός δεν συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας αυτής, ο Διαχειριστής ΜΔΝ διακόπτει την αγοραπωλησία ενέργειας μέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Η διακοπή θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παραγωγού.

Άρθρο 8
Βοηθητικές Καταναλώσεις

Η ενέργεια που απορροφάται από το Δίκτυο ΜΔΝ για τις βοηθητικές καταναλώσεις του Σταθμού συμψηφίζεται με την παραγόμενη ενέργεια του, με την εξαίρεση της ενέργειας ιδιοκαταναλώσεων που παρέχεται μέσω παροχής XT, όπου αυτή υπάρχει, για την οποία ο Παραγωγός συνάπτει σύμβαση ως καταναλωτής με προμηθευτή, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για όλους τους καταναλωτές του Συστήματος ΜΔΝ. Δεν επιτρέπεται δεύτερη παροχή XT για τον ίδιο Σταθμό.

Άρθρο 9
Μετρήσεις

1. Για τις μετρήσεις ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών μεγεθών του Σταθμού εφαρμόζονται τα αναφερόμενα
στον Κώδικα ΜΔΝ, στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και στα Εγχειρίδια εφαρμογής τους, καθώς και οι ειδικότερες προβλέψεις της Σύμβασης Σύνδεσης του Σταθμού. Εάν οι Κώδικες αυτοί ή τα σχετικά Εγχειρίδια δεν έχουν εκδοθεί, καθώς και για θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από αυτούς και από τη Σύμβαση Σύνδεσης του Σταθμού, ισχύουν τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο και, αν απαιτείται, εφαρμόζονται αναλογικά οι προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και των Εγχειριδίων αυτού.

2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ αναλαμβάνει την εγκατάσταση στο όριο Παραγωγού και Δικτύου των αναγκαίων μετρητικών διατάξεων για τον προσδιορισμό της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενεργού και αέργου ενέργειας, ανά 15 λεπτά ή άλλο κατάλληλο χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο της ώρας, το οποίο ορίζει ο Κώδικας ΜΔΝ και η Σύμβαση Σύνδεσης του Σταθμού. Το όριο των εγκαταστάσεων Παραγωγού και Δικτύου, το σχήμα μέτρησης και οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης των μετρητών καθορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο.

3. Εάν ο Σταθμός συνδέεται στο Δίκτυο μέσω αποκλειστικού διασυνδετικού δικτύου, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 10, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αναλαμβάνει την εγκατάσταση στο άκρο άφιξης του αποκλειστικού διασυνδετικού δικτύου, δηλαδή στο άκρο που βρίσκεται στην αντίθετη από τον Σταθμό πλευρά, κατάλληλων μετρητικών διατάξεων, της ίδιας κλάσης ακριβείας όπως οι μετρητικές διατάξεις της παραγράφου 2, για τον προσδιορισμό της εξερχόμενης ή εισερχόμενης σε αυτό το δίκτυο ενέργειας

4. Για την τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του Σταθμού και για τον έλεγχο τήρησης του ποσοστού συμμετοχής Βοηθητικών Καυσίμων (άρθρο 13 του Ν.3468/2006, όπως ισχύει), ο Παραγωγός οφείλει να εγκαταστήσει:
- Τις αναγκαίες μετρητικές διατάξεις θερμικής ενέργειας9 σε κατάλληλα σημεία10 , για τη μέτρηση της παραγόμενης από το ηλιακό πεδίο θερμότητας, όπου αυτό εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων.
- Ανάλογες με τις παραπάνω μετρητικές διατάξεις σε κατάλληλα σημεία πριν και μετά από τους λέβητες Βοηθητικού Καυσίμου του Σταθμού, εάν αυτοί υπάρχουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων, για τον προσδιορισμό της συμμετοχής αυτών στη συνολική παραγωγή θερμότητας.
- Μετρητές καυσίμου σε κάθε λέβητα Βοηθητικού Καυσίμου, καθώς και σε κάθε Η/Ζ του Σταθμού, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Διαχειριστή ΜΔΝ για τον ακριβή προσδιορισμό (ή επιβεβαίωση και έλεγχο) της συμμετοχής των μονάδων Βοηθητικού Καυσίμου στη συνολική παραγωγή του Σταθμού. Στην περίπτωση αυτή ο Παραγωγός οφείλει να υποβάλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ τις αναγκαίες πιστοποιημένες καμπύλες ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.
- Μετρητές της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην έξοδο τυχόν εγκαταστημένων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ).
- Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας βοηθητικών καταναλώσεων του Σταθμού, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκαταναλώσεων, όταν αυτές τροφοδοτούνται από ανεξάρτητη παροχή XT.
Οι ανωτέρω μετρητές πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα κατ' ελάχιστον ωριαίας καταγραφής και τηλεμετάδοσης των μετρήσεων που λαμβάνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διαχειριστή ΜΔΝ. Ειδικότερα χαρακτηριστικά των μετρητών καθορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης του Σταθμού, στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων και την υπ' αριθμ. 1599/2011 Απόφαση της ΡΑΕ. Οι ως άνω μετρητές ή τυχόν και άλλοι που προβλέπονται στη Σύμβαση Σύνδεσης και εγκαθίστανται από τον Παραγωγό, σφραγίζονται και αυτοί από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

5. Για τη διασφάλιση της τηλεμετάδοσης του συνόλου των απαιτούμενων μετρήσεων προς το σύστημα τηλεμέτρησης του Διαχειριστή ΜΔΝ, θα εγκατασταθούν σε όλους τους μετρητές κατάλληλα τηλεπικοινωνιακά μέσα (modems) και θα εξασφαλιστεί αδιάλειπτη επικοινωνία, σύμφωνα με τα σχετικώς καθοριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και όπως ειδικότερα εξειδικεύονται με τη Σύμβαση Σύνδεσης.

6. Η δαπάνη για την εγκατάσταση του συνόλου των απαιτούμενων μετρητικών διατάξεων, καθώς και για την τηλεμετάδοση των σχετικών ενδείξεων, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Παραγωγό. Σε περίπτωση που για λόγους επαλήθευσης απαιτείται η τοποθέτηση εναλλακτικού μετρητή σε κατάλληλη θέση, βάσει των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ, το κόστος θα επιβαρύνει επίσης τον Παραγωγό.

7. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, εκτός του περιοδικού ελέγχου, υποχρεούται να μεριμνά για έκτακτο έλεγχο των μετρητών, όταν αυτό ζητηθεί από τον Παραγωγό ή όταν το κρίνει αναγκαίο ο Διαχειριστής ΜΔΝ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον Παραγωγό εφόσον αυτός ζήτησε τον έλεγχο και εφόσον ο μετρητής αποδειχθεί ακριβής ή εμφανίσει σφάλμα εντός των προκαθορισμένων ορίων σφάλματος των μετρητικών διατάξεων υπό ονομαστική ισχύ, όπως αυτά καθορίζονται στους Κώδικες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί σφάλμα στη μετρητική διάταξη μεγαλύτερο των προκαθορισμένων ορίων σφάλματος των μετρητικών διατάξεων, όπως αυτά καθορίζονται στους Κώδικες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι λογαριασμοί θα αναπροσαρμόζονται αναδρομικά κατά το ποσοστό που το σφάλμα αυτό υπερβαίνει τα προαναφερθέντα όρια και μάλιστα από την ημέρα που εγγράφως δηλώθηκε το σφάλμα από τον Παραγωγό στον Διαχειριστή ΜΔΝ.

8. Εάν οι μετρητές σταματήσουν να παρέχουν ενδείξεις, τα μετρούμενα από αυτούς μεγέθη θα προσδιορίζονται για το αντίστοιχο διάστημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων.
Σε περίπτωση που οι Κώδικες αυτοί και το Εγχειρίδιο δεν έχουν εγκριθεί, εφαρμόζονται τα ακόλουθα, με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται:
i) Εάν υπάρχει άλλος μετρητής του δικτύου βάσει των μετρήσεων του οποίου μπορεί να προσδιοριστεί αντικειμενικά η έγχυση ή απορρόφηση του σταθμού του Παραγωγού κατά το διάστημα απώλειας των μετρήσεων, τότε χρησιμοποιείται ο εν λόγω μετρητής για τον προσδιορισμό της εγχεόμενης ή απορροφούμενης από το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
ii) Αξιοποιούνται τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕΕ του ΜΔΝ, που αφορούν μετρήσεις του συστήματος SCADA του ΚΕΕ, από τις οποίες υπολογίζονται ισοδύναμα μετρητικά δεδομένα κατάλληλης κατά περίπτωση διάρκειας (π.χ. 15 ή 60 λεπτών της ώρας), εφόσον οι μετρήσεις αυτές είναι επαρκώς ακριβείς και αξιόπιστες, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις των εν ισχύ Κωδίκων και Εγχειριδίων Εφαρμογής.
iii) Αξιοποιούνται δεδομένα από μετρητές επαλήθευσης που έχει εγκαταστήσει ο Παραγωγός, στον βαθμό που αυτά είναι διαθέσιμα και επαρκώς ακριβή και αξιόπιστα για σκοπούς τιμολόγησης, κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ.
iv) Αξιοποιείται συνδυασμός διαθέσιμων δεδομένων από τις προαναφερθείσες ή άλλες κατάλληλες πηγές (π.χ. εσωτερικοί μετρητές του Σταθμού), κατόπιν συμφωνίας μεταξύ Διαχειριστή ΜΔΝ και Παραγωγού.
v) Απουσία κατάλληλων και αποδεκτών δεδομένων, υπολογίζεται τεκμαρτή έγχυση ή απορρόφηση του Σταθμού, προς κάλυψη των βοηθητικών καταναλώσεων του, ως το γινόμενο των ημερών απώλειας των μετρήσεων επί τη μέση ημερήσια έγχυση ή απορρόφηση του Σταθμού κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ως μέση ημερήσια έγχυση ή απορρόφηση νοείται το πηλίκο της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήγαγε ή απορρόφησε ο Σταθμός από το Δίκτυο κατά το έτος αυτό προς τον συνολικό αριθμό των ημερών του έτους αυτού για τις οποίες διατίθενται μετρήσεις (365 ή 366 ημέρες ή λιγότερες). Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ένα έτος λειτουργίας του Σταθμού, η μέση ημερήσια έγχυση ή απορρόφηση θα υπολογίζεται λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος για το οποίο διατίθενται σχετικές μετρήσεις μέχρι και την τελευταία καταγραφή.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο Διαχειριστής ΜΔΝ όσο και ο Παραγωγός υποχρεούνται, κατά το μέρος ευθύνης εκάστου, να αποκαταστήσουν την κανονική και ακριβή μέτρηση στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα.

9. Κάθε επέμβαση η οποία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσεων, ιδίως δε επέμβαση στους μετρητές και τον σφραγισμένο από τον Διαχειριστή ΜΔΝ εξοπλισμό συλλογής πληροφοριών, στα συνδεδεμένα modems και τις τηλεφωνικές συνδέσεις, απαγορεύεται, και αποτελεί λόγο καταγγελίας της παρούσας από τον Διαχειριστή ΜΔΝ και επιφέρει τις λοιπές συνέπειες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. Αποσφράγιση αυτών επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη συγκατάθεση του Διαχειριστή ΜΔΝ και εφόσον παρίσταται εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο.

Άρθρο 10
Απώλειες

1. Σε περίπτωση σύνδεσης του Σταθμού στο Δίκτυο μέσω αποκλειστικού δικτύου διασύνδεσης, οι απώλειες κατά τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του δικτύου αυτού βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Παραγωγό. Το αποκλειστικό διασυνδετικό δίκτυο περιλαμβάνει γραμμές ΜΤ μέσω των οποίων ο Σταθμός συνδέεται στους ζυγούς ΜΤ υποσταθμού (Υ/Σ) ΜΤ/ΥΤ ή Αυτόνομου/ Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ/ΤΣΠ). Εάν ο Σταθμός συνδέεται στο δίκτυο ΥΤ του ΜΔΝ μέσω Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ ο οποίος δεν εξυπηρετεί καταναλωτές του Δικτύου, τότε ο Μ/Σ αυτός ανήκει στο αποκλειστικό δίκτυο διασύνδεσης του Σταθμού και οι απώλειες του επιβαρύνουν τον Παραγωγό ή και άλλους παραγωγούς που τυχόν εξυπηρετούνται από αυτό.

2. Για τον υπολογισμό των απωλειών ενέργειας χρησιμοποιούνται οι ενδείξεις ενέργειας των ανεξάρτητων μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται σε κάθε άκρο του αποκλειστικού διασυνδετικού δικτύου του Σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας. Οι απώλειες ενέργειας επί του διασυνδετικού δικτύου είναι η διαφορά των ενδείξεων kWh των μετρητών στα δύο άκρα και υπολογίζονται διακριτά για την έγχυση ενέργειας στο Δίκτυο και την απορρόφηση από αυτό, βάσει των αντίστοιχων ενδείξεων των μετρητών.

3. Σε περίπτωση σύνδεσης επί των ανωτέρω «αποκλειστικών» δικτύων άλλων Παραγωγών, οι οποίοι δεν είναι Αυτοπαραγωγοί, οι απώλειες επί του δικτύου αυτού βαρύνουν όλους τους Παραγωγούς κατ' αναλογία της παραδιδόμενης στο Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και του χρησιμοποιούμενου τμήματος του δικτύου αυτού από κάθε Παραγωγό, με μεθοδολογία επιμερισμού που περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες Συμβάσεις Σύνδεσης με το Δίκτυο.

4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και της κείμενης νομοθεσίας, σε περίπτωση σύνδεσης καταναλωτών επί των ανωτέρω αποκλειστικών δικτύων, τα δίκτυα αυτά παύουν να είναι αποκλειστικά και δεν εφαρμόζεται πλέον ο υπολογισμός και η χρέωση απωλειών στον Παραγωγό σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 11
Τιμολογήσεις παραγόμενης ενέργειας

1. Η καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από το ηλιακό πεδίο του Σταθμού, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, της παρούσας Σύμβασης τιμολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3468/2006, όπως ισχύει.

2. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του Σταθμού που προέρχεται από χρήση Βοηθητικού Καυσίμου, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, τιμολογείται ως εξής:
α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, εφόσον προέρχεται από χρήση βιοντήζελ ή άλλων βιοκαυσίμων.
β) Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιλαμβάνεται στην απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται βάσει της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

3. Για την ηλεκτρική ενέργεια που προγραμματίζεται για παραγωγή από τον Σταθμό και έχει συμπεριληφθεί στις Δηλώσεις Παραγωγής που υποβάλλει ο Παραγωγός, αλλά η έγχυση της στο Δίκτυο δεν καθίσταται δυνατή, για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή συμφόρησης κατά την εκπόνηση του ΚΗΕΠ ή των Προγραμμάτων Κατανομής ή κατά τη φάση της λειτουργίας, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος στον Παραγωγό. Μόνο όταν δεν ικανοποιείται η δέσμευση για Εγγυημένη Απορρόφηση που καθορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποζημιώνει τη διαφορά της ενέργειας που αντιστοιχεί στις Εντολές Κατανομής (ή στη συνολικά παραγόμενη από τον Σταθμό ενέργεια, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη) από το όριο Εγγυημένης Απορρόφησης, στην τιμή πώλησης της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου. Η σχετική εκκαθάριση πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ σε ετήσια βάση, εφόσον είναι διαθέσιμες οι αναγκαίες μετρήσεις και δεδομένα για την εκκαθάριση αυτή, μετά την πλήρη υλοποίηση των σχετικών υποστηρικτικών συστημάτων που προβλέπει ο Κώδικας ΜΔΝ.

4. Σε περίπτωση διασύνδεσης του Μη Διασυνδεμένου Νησιού, στο οποίο λειτουργεί ο Σταθμός, με το Σύστημα (ΕΣΜΗΕ), η εγγυημένη τιμή για την τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας του ΗΘΣ που εγχέεται απ' ευθείας στο Δίκτυο τροποποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

Άρθρο 12
Λογαριασμοί και Πληρωμές

1. Μετά το πέρας κάθε περιόδου τιμολόγησης πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ ο υπολογισμός του τιμήματος της εγχεόμενης από τον Σταθμό ενέργειας που αφορά στη συγκεκριμένη περίοδο τιμολόγησης. Η διαδικασία εκκαθάρισης και τιμολόγησης πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση κατά τα αναφερόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ.

2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποστέλλει σχετικό σημείωμα στον Παραγωγό, στο οποίο αναγράφονται υπολογισμοί που ενδεικτικά αφορούν:
i. Πίστωση για την τιμολογητέα καθαρή παραγόμενη ενέργεια του Σταθμού (διακριτά ανά κατηγορία-τύπο καυσίμου) ή χρέωση για τυχόν καθαρή απορρόφηση ενέργειας από τον Σταθμό (παρ. 5 άρθρου 5 της παρούσας).
ii. Τυχόν αποζημιώσεις για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών
iii. Τυχόν χρέωση άεργου ενέργειας
iv. Τυχόν επιβαλλόμενες κυρώσεις και πρόστιμα (εγγράφονται διακριτά)
v. Παρακράτηση για ειδικό τέλος και τυχόν έκτακτες εισφορές
vi. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις
vii. ΦΠΑ

3. Μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και στις προθεσμίες που προβλέπει ο Κώδικας ΜΔΝ για την ετήσια απολογιστική εκκαθάριση των συναλλαγών, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της εγχεόμενης και απορροφούμενης από τον Σταθμό ενέργειας, προβαίνει σε απολογιστική οριστική εκκαθάριση τυχόν διαφορών, εφαρμόζοντας διαδικασία αντίστοιχη με αυτή των μηνιαίων εκκαθαρίσεων της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου.

4. Προϋπόθεση για την έναρξη της καταβολής, εκ μέρους του Διαχειριστή ΜΔΝ, του τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται από τον Σταθμό στο Δίκτυο, είναι η κατοχή εκ μέρους του Παραγωγού της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας του Σταθμού, όπου αυτή απαιτείται.

5. Το τίμημα για την ενέργεια που παρήγαγε ο Σταθμός πριν από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του, όταν αυτή απαιτείται, ήτοι κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής του λειτουργίας, καταβάλλεται στον Παραγωγό μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του Σταθμού. Η χρεωπίστωση του Παραγωγού για την ενέργεια που παρήγαγε και απορρόφησε από το Δίκτυο γίνεται μετά την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του Σταθμού και απολογιστικά για την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.

6. Για σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, το τίμημα για την παραχθείσα ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο καταβάλλεται στον Παραγωγό μετά από έγγραφη ανακοίνωση του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τον Παραγωγό και τη ΡΑΕ για την ενεργοποίηση της σύνδεσης (έναρξη λειτουργίας του Σταθμού).

Άρθρο 13
Παροχή στοιχείων από τον Παραγωγό

1. Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει εγκαίρως στον Διαχειριστή ΜΔΝ κάθε στοιχείο το οποίο απαιτείται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του και για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των δικαιολογητικών/παραστατικών που σχετίζονται με αυτή.

2. Ο Παραγωγός υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στον Διαχειριστή ΜΔΝ και τη ΡΑΕ απολογιστικά στοιχεία για τη λειτουργία του Σταθμού του κατά το προηγούμενο έτος, στα οποία περιλαμβάνονται κατ'ελάχιστον το πρωτογενές δυναμικό ΑΠΕ, οι ποσότητες ενέργειας που διακινήθηκαν από τις επιμέρους συνιστώσες του Σταθμού (ηλιακό πεδίο, συμβατικές μονάδες, σύστημα αποθήκευσης, εσωτερικές καταναλώσεις), η διακύμανση της αποθηκευμένης ενέργειας και οι σχετικές Εντολές Κατανομής, σε ωριαία βάση. Τα στοιχεία υποβάλλονται στις προθεσμίες που προβλέπει ο Κώδικας ΜΔΝ. Ο διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να τηρεί τους κανόνες που καθορίζονται στον Κώδικα ΜΔΝ για την εμπιστευτικότητα των στοιχείων Παραγωγών τα οποία περιέρχονται στη διάθεση του.

3. Ο Παραγωγός υποχρεούται, να εγκαταστήσει κατάλληλο σύστημα εποπτείας, ελέγχου και μετρήσεων (SCADA) εντός του Σταθμού, το οποίο θα επικοινωνεί με το ΚΕΕ του ΜΔΝ, παρέχοντας τις απαιτούμενες καταστάσεις/σημάνσεις/μετρήσεις για όλες τις συνιστώσες του Σταθμού, με βάση τα καθοριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης και στον Κώδικα ΜΔΝ, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει προς υλοποίηση σήματα εντολών από το ΚΕΕ.

4. Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στον Διαχειριστή ΜΔΝ και τη ΡΑΕ καταγεγραμμένα ιστορικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων του, εφόσον αυτά απαιτούνται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 14
Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Παραγωγού

Ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει στον Διαχειριστή ΜΔΝ και ιδίως στους εκπροσώπους, στους υπαλλήλους και στους υπεργολάβους του, την απρόσκοπτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τελευταίου και των όρων της παρούσας Σύμβασης, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης, η οποία του κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος της επίσκεψης και τα άτομα που θα συμμετέχουν σε αυτή ή χωρίς γνωστοποίηση, όπου αυτό προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 15
Ανωτέρα βία

1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται τα αναφερόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ (παράγραφος 1 του άρθρου 45).

2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις οριζόμενες από την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις του οφείλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που το γεγονός ανωτέρας βίας έλαβε χώρα, να ανακοινώσει εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος ανωτέρας βίας.

3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις οφείλει να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών της.

4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης υπέρ οποιουδήποτε έκτων συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 16
Δικαιώματα απορρέοντα από τη Σύμβαση

Τα δικαιώματα του Παραγωγού που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση είναι προσωποπαγή και ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα οι εκδοθείσες άδειες παραγωγής και λειτουργίας ή η απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής είναι επ' ονόματι του.

Άρθρο 17
Διάρκεια Σύμβασης και Έναρξη Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής και της κείμενης νομοθεσίας, έχει διάρκεια ισχύος είκοσι πέντε (25) ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας του Σταθμού, ή από την ανακοίνωση ενεργοποίησης της σύνδεσης (έναρξη λειτουργίας του Σταθμού) με το Δίκτυο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των αναγκαίων δοκιμών, εάν ο σταθμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας, και μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τους όρους της οικείας άδειας παραγωγής, εφόσον αυτή υπάρχει και μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας ισχύος της παρούσας Σύμβασης, λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το αντικείμενο της Σύμβασης και προσαρμόζονται αναλόγως οι όροι αυτής.

2. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση που λήξει η ισχύς της άδειας παραγωγής ή της άδειας λειτουργίας (εφόσον απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία), οι οποίες έχουν εκδοθεί στο όνομα του Παραγωγού, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης με πράξη της Διοίκησης ή ακύρωσης με δικαστική απόφαση.

3. Σε περίπτωση διασύνδεσης του νησιού με το Σύστημα, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν.3468/2006, όπως ισχύει, σχετικά με την ισχύ και την παράταση της ισχύος της Σύμβασης.

Άρθρο 18
Τροποποίηση όρων της Σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται μόνο κατόπιν έγγραφης και ρητής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ιδίως δε για λόγους εναρμόνισης της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 19
Εκχώρηση

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 δεν επιτρέπεται η από τον Παραγωγό οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή ΜΔΝ και τη σχετική ενημέρωση της ΡΑΕ. Η παράβαση του παρόντος άρθρου θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης και διακοπή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

2. Επιτρέπεται η εκχώρηση και μεταβίβαση των χρηματικών απαιτήσεων του Παραγωγού που απορρέουν από τη παρούσα Σύμβαση:
α) προς μία ή περισσότερες Τράπεζες, Ελληνικές ή της αλλοδαπής, νομίμως εγκατεστημένες και λειτουργούσες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς μία ή περισσότερες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που θα χρηματοδοτήσουν την κατασκευή και τη λειτουργία του Σταθμού. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης κοινοποιείται στον Διαχειριστή ΜΔΝ, την Αρχή έκδοσης της άδειας εγκατάστασης (ή επέκτασης) και τη ΡΑΕ και
β) προς οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον Παραγωγό εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που έχει σκοπό την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση της γνωστοποίησης της πράξης εκχώρησης και μεταβίβασης στον Διαχειριστή ΜΔΝ, την Αρχή έκδοσης της άδειας εγκατάστασης (ή επέκτασης) και τη ΡΑΕ.
Πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης που διενεργείται κατά τρόπο διάφορο από αυτόν που προβλέπεται ως άνω είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι του Διαχειριστή ΜΔΝ, της Αρχής έκδοσης της άδειας εγκατάστασης (ή επέκτασης) και της ΡΑΕ.

3. Σε περίπτωση εκχώρησης και μεταβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν οι περί εκχωρήσεως διατάξεις των άρθρων 455 επόμενα του ΑΚ για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή, του εκδοχέα και του οφειλέτη.

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την άσκηση της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας, το συμβαλλόμενο μέρος που προτίθεται να την καταγγείλει υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεση του αυτή στα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ συμφωνεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, εφόσον λάβει από τον Παραγωγό έγγραφη αίτηση, θα παρέχει έγγραφη δήλωση σε αυτόν ότι η παρούσα Σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί).

Άρθρο 20
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και άλλοι φόροι/ επιβαρύνσεις

Το τίμημα που προβλέπεται στο άρθρο 11 της παρούσας δεν περιλαμβάνει τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ξεχωριστά. Κάθε άλλος φόρος και επιβάρυνση θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό.

Άρθρο 21
Αποζημιώσεις συμβαλλομένων από προκληθείσες ζημίες

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζημιογόνο πράξη και θα αποζημιώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για τις άμεσες θετικές ζημίες που θα υποστεί, στον βαθμό που οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση (περιλαμβανομένου και του προσωπικού του) από δόλο ή βαρεία αμέλειά του.

2. Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζημίωση να αποζημιώνει το άλλο μέρος θα μειώνεται αναλογικά, στον βαθμό που ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζημίωση έχει συνεισφέρει στην πρόκληση της ζημίας, στον τραυματισμό ή στην περιουσιακή ζημία. Κανένα μέρος δεν δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος για ζημία, αστική ευθύνη, τραυματισμό και καταστροφή που προέκυψε μόνο από δική του αμέλεια ή δόλο.

3. Σε κάθε περίπτωση για τα θέματα αυτά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ.

Άρθρο 22
Καταγγελία Σύμβασης

1. Σε περίπτωση παύσης των Συναλλαγών λόγω θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση, υπαγωγής σε άλλο ανάλογο καθεστώς, η λύση της παρούσας επέρχεται αυτοδικαίως από την επέλευση του γεγονότος. Η λύση της παρούσας κοινοποιείται άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από το συμβαλλόμενο μέρος που υπήχθη σε οιοδήποτε καθεστώς του προηγούμενου εδαφίου στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και στη ΡΑΕ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ ανακοινώνει τη σχετική πράξη στην ιστοσελίδα του.

2. Με την επιφύλαξη ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων, κάθε συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου οι οποίες απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφη επιστολή, που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στο μέρος που εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, προκειμένου το τελευταίο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις αυτές (προθεσμία αποκατάστασης). Σε περίπτωση που το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο κοινοποιείται η επιστολή, αδυνατεί, κατά την κρίση του, να συμμορφωθεί ολικώς ή και μερικώς εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, κοινοποιεί εγγράφως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της επιστολής, την επιθυμία του για παράταση του χρονικού αυτού διαστήματος κατά μέγιστο για ακόμα τριάντα (30) ημέρες. Η παράταση αυτή παρέχεται από το άλλο μέρος, χωρίς να απαιτείται έγγραφη απάντηση του.

4. Το συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 και μόνον στην περίπτωση που το μέρος στο οποίο επιδόθηκε η σχετική επιστολή δεν συμμορφώθηκε μερικώς ή ολικώς στις συμβατικές του υποχρεώσεις και εφόσον δεν διακυβεύεται, από την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της καταγγελίας, η ασφαλής ηλεκτροδότηση του Συστήματος ΜΔΝ στο οποίο έχει την εγκατάσταση του ο Παραγωγός. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας άρχονται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού.

5. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία.

6. Η λύση της παρούσας κοινοποιείται άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τον Διαχειριστή ΜΔΝ στους Εκπροσώπους Φορτίου και στη ΡΑΕ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ ανακοινώνει τη σχετική πράξη στην ιστοσελίδατου.

Άρθρο 23
Επίλυση Διαφορών

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.

2. Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση της διαφωνίας τους με φιλικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

3. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του Διαχειριστή ΜΔΝ και του Παραγωγού, και τα δύο μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας εντός ευλόγου χρόνου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, τη διαφάνεια των συναλλαγών και την καλή πίστη.

4. Σε περίπτωση που ο Παραγωγός θεωρεί ότι παραβιάζονται διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του Διαχειριστή ΜΔΝ υποβάλει σχετική αναφορά προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής ΜΔΝ απευθύνει πρόσκληση προς τον Παραγωγό για φιλική επίλυση της διαφοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής αναφοράς. Η διαδικασία Φιλικής Διαπραγμάτευσης της διαφοράς ολοκληρώνεται με σχετική έκθεση που συντάσσεται από τον Διαχειριστή, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

5. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τη διαδικασία της φιλικής διαπραγμάτευσης, τα μέρη δύνανται να παραπέμψουν τη διαφορά στη ΡΑΕ για την επίλυση της, μέσω Διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4001/2011 και του Κανονισμού Διαιτησίας της ΡΑΕ.

6. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας εκ του γεγονότος ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς δια Φιλικής Διαπραγμάτευσης ή Διαιτησίας.

Άρθρο 24
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας είναι η Ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην Αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κλπ. θα συντάσσονται στην Ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην Αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.

2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά την παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου, που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως αποδέκτης/ αντίκλητος/υπεύθυνος επικοινωνίας αυτών, ως κάτωθι:
- Για τον Διαχειριστή ΜΔΝ:
- Για τον Παραγωγό :

Άρθρο 25
Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.

2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Παραγωγός πρέπει να γνωστοποιήσει στον Διαχειριστή ΜΔΝ εγγράφως ορισμένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπο του, ο οποίος θα καλείται Κύριος Εκπρόσωπος. Το εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του Παραγωγού, θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και θα προβαίνει εξ ονόματος του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως αναφύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που στη νομοθεσία προβλέπεται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας.

3. Εάν ο Παραγωγός δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, οφείλει να διορίσει αντίκλητο που κατοικεί στην Ελλάδα.

4. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι τα (Τακτικά) Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 26
Ερμηνευτικές διατάξεις

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Νόμους 2773/1999, 3426/2005, 3468/2006, 3734/2009, 3851/2010, 4001/2011, στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, όπως ισχύουν, και στο λοιπό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Κάθε αναφορά στη Σύμβαση αυτή αναφέρεται στη Σύμβαση μαζί με τα τυχόν Παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της.

3. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των προβλέψεων της παρούσας Σύμβασης και ρυθμίσεων ή όρων που περιλαμβάνονται σε τυχόν Παράρτημα αυτής, υπερισχύουν οι ρυθμίσεις του Παραρτήματος ως ειδικότερες.

4. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.

5. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας θεωρούνται ως ουσιώδεις.

6. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.

Αθήνα, .......................

Οι Συμβαλλόμενοι Για τον Διαχειριστή Για τον Παραγωγό Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Άρθρο Π1
Εγγυήσεις απορρόφησης της διαθέσιμης ενέργειας του Σταθμού από τον Διαχειριστή

1. Ο Διαχειριστής δύναται να προβαίνει σε μειωμένη απορρόφηση της προσφερόμενης από τον Παραγωγό ενέργειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 4. Η ύπαρξη συστήματος αποθήκευσης δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης της μη κατανεμηθείσας προσφοράς και επανυποβολής της κατά την επόμενη Περίοδο ή Ημέρα Κατανομής του ΚΗΕΠ.

2. Το μέγεθος της ετησίως κατανεμηθείσας ενέργειας του Σταθμού, Εκε , δεν μπορεί να υπολείπεται της Εγγυημένης Απορρόφησης, η οποία καθορίζεται ως ποσοστό, αεγγ, επί της συνολικής ενέργειας των Δηλώσεων Παραγωγής του σε ετήσια
Η ποσότητα ενέργειας Εκε υπολογίζεται από τις Εντολές Κατανομής για παραγωγή που αποστέλλονται στον Σταθμό, όπως αυτές καταγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΚΕΕ του ΜΔΝ. Σε περίπτωση που η πραγματικά απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια οποιασδήποτε Ώρας Κατανομής είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια της Εντολής Κατανομής, τότε λαμβάνεται η πρώτη υπόψη στον υπολογισμό. Στον υπολογισμό της ενέργειας ΕΔΠ λαμβάνονται υπόψη οι Δηλώσεις Παραγωγής που υποβάλλονται από τον Παραγωγό για κάθε Ημέρα Κατανομής. Για τη Β' Περίοδο του ΚΗΕΠ λαμβάνεται υπόψη η τυχόν αναθεωρημένη Δήλωση Παραγωγής που υποβάλλεται εντός της Ημέρας Κατανομής. Κατά τον υπολογισμό των ενεργειών Εκε και ΕΔΠ δεν λαμβάνονται υπόψη χρονικές περίοδοι εκτάκτων καταστάσεων του Δικτύου, όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα ΜΔΝ και στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου.

3. Το ποσοστό Εγγυημένης Απορρόφησης, αεγγ, συναρτάται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του Συστήματος ΜΔΝ και τη διείσδυση ΑΠΕ, η οποία καθορίζει τον βαθμό κορεσμού και συνεπώς τις προκύπτουσες ανάγκες επιβολής περιορισμών στην παραγόμενη ισχύ των σταθμών, τόσο κατά την κατάρτιση του ΚΗΕΠ και των Προγραμμάτων Κατανομής, όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας. Η αριθμητική τιμή του ποσοστού αεγγ λαμβάνεται από το παρακάτω διάγραμμα11 συναρτήσει του επιτευχθέντος συνολικού ποσοστού διείσδυσης της ενέργειας ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ΜΔΝ κατά το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, με βάση τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία του Διαχειριστή ΜΔΝ, τα οποία δημοσιοποιούνται. Η κλίμακα του διαγράμματος πρέπει να καλύπτει διεισδύσεις ΑΠΕ τουλάχιστον 50%. Ως διείσδυση ενέργειας ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο νοείται ο λόγος της διαφοράς της συνολικής παραγωγής των μονάδων του ΜΔΝ, δηλαδή της συνολικής ενέργειας που εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο του ΜΔΝ από το σύνολο των μονάδων του ΜΔΝ (συμβατικές, ΑΠΕ, ΥΒΣ κλπ), μείον την παραγωγή από συμβατικές μονάδες, περιλαμβανομένων και αυτών που λειτουργούν ως μονάδες ΣΗΘΥΑ, προς το σύνολο της παραγωγής των μονάδων του ΜΔΝ, σε ετήσια βάση.

4. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να αναθεωρήσει το διάγραμμα συσχέτισης του ποσοστού Εγγυημένης Απορρόφησης, αεγγ, με την ετήσια διείσδυση ενέργειας ΑΠΕ, μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου (15ου) έτους της χρονικής διάρκειας της παρούσας Σύμβασης.

5. Το ποσοστό Εγγυημένης Απορρόφησης, αεγγ, της παραγράφου 3 αναθεωρείται επίσης σε περίπτωση σημαντικής μείωσης της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα ΜΔΝ, καταγεγραμμένη με βάση τα απολογιστικά στοιχεία δύο συνεχόμενων ετών, η οποία οδηγεί σε ετήσια διείσδυση ενέργειας ΑΠΕ πέραν της κλίμακας του διαγράμματος.

6. Τόσο το ποσοστό Εγγυημένης Απορρόφησης, αεπ, που περιλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση κατά τη σύναψη της, όσο και αυτό που προκύπτει κατά την τυχούσα αναθεώρηση του αντίστοιχου διαγράμματος κατά τις παραγράφους 4 και 5, τελούν υπό την έγκριση της ΡΑΕ και είναι ενιαία για κάθε Σύστημα ΜΔΝ.

Άρθρο 2
Περιπτώσεις Ηλιοθερμικών Σταθμών στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με ειδική σύνθεση

Σε περιπτώσεις Ηλιοθερμικών Σταθμών, στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με ειδική σύνθεση, η οποία αποκλίνει από τη γενική που περιέχεται στην Πρότυπη Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 1 της παρούσας, οι σχετικές με την απόκλιση διατάξεις της Σύμβασης εξειδικεύονται και προσαρμόζονται αναλόγως με εισήγηση του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ως Διαχειριστή των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της ΡΑΕ.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

1 Π.χ. παραβολικών κατόπτρων ή ηλιοστατών ηλιακού πύργου ή συλλεκτών Fresnel ή δίσκων.
2 Προσδιορίζεται το μέγεθος του ηλιακού πεδίου κατά περίπτωση.
3 Για τεχνολογίες ηλιοθερμικών σταθμών όπου υπάρχουν. Για πλέον του ενός λέβητες, συμπληρώνονται (ii), (iii) κ.ο.κ.
4 Π.χ. στο μέσο μεταφοράς θερμότητας από το ηλιακό πεδίο του Σταθμού.
5 Θέση εγκατάστασης του λέβητα, π.χ. κύκλος ισχύος ατμού.
6 Τύπος καυσίμου.
7 Π.χ. τηγμένων αλάτων.
8 Ο όρος «αποκλειστικό δίκτυο διασύνδεσης» αναφέρεται σε έργο διασύνδεσης το οποίο υλοποιείται για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου Σταθμού και δεν εξυπηρετεί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς αυτό να αποκλείει τη μελλοντική πρόσβαση άλλων παραγωγών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και στο κείμενο κανονιστικό πλαίσιο.
9 Π.χ. θερμιδομετρητές σε περίπτωση χρήσης υγρού μέσου μεταφοράς θερμότητας και μετρητές πίεσης, όγκου και θερμοκρασίας σε περίπτωση χρήσης ατμού.
10 Π.χ. πριν και μετά τον ηλιακό λέβητα σε ηλιοθερμικούς σταθμούς τύπου πύργου ή στην είσοδο και έξοδο του ηλιακού πεδίου σε σταθμούς τεχνολογίας παραβολικών κατόπτρων ή συλλεκτών Fresnel.
11 Ενσωματώνεται το ισχύον διάγραμμα για το εκάστοτε εξεταζόμενο σύστημα ΜΔΝ

Πηγή: Taxheaven