Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1022327 ΕΞ 2016/10.2.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη χρηματοδότηση που λαμβάνει το ……… …… στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1022327 ΕΞ 2016/10.2.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη χρηματοδότηση που λαμβάνει το ……… …… στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης

Αθήνα, 10/02/2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1022327 ΕΞ 2016

Πρωτ. Εισ.: 1155456/14.10.2013
1079366/11.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Τ. Σφελινιώτη,
Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210- 3645832
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη χρηματοδότηση που λαμβάνει το ……… …… στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης


Σχετ.: Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 7423/11.10.2013 και 8198/08.06.2015 έγγραφά σας

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, με τα οποία ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση, από πλευράς ΦΠΑ, της χρηματοδότησης που λαμβάνει το ……… ……… ……. ……. Α.Ε. Ο.Τ.Α. δυνάμει Προγραμματικών Συμβάσεων Πολιτισμικής Ανάπτυξης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, η εξ επαχθούς αιτίας παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα υπάγεται στο ΦΠΑ, ο οποίος επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλομένου.

2. Όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ, στην παροχή υπηρεσιών λαμβάνεται ως φορολογητέα αξία η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.

3. Με την εγκύκλιο 1019064/887/Α0014/ΠΟΛ.1057/28.2.1992 διευκρινίστηκε ότι οι επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση επιβολής του φόρου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. αποτελούν την αντιπαροχή ή τμήμα αυτής,
β. καταβάλλονται στον προμηθευτή των αγαθών ή τον παρέχοντα τις υπηρεσίες και
γ. καταβάλλονται από κάποιο τρίτο πρόσωπο.

4. Περαιτέρω, με το άρθρο 22.1.ιστ΄ του Κώδικα ΦΠΑ απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων.

5. Σύμφωνα με τις από ΧΧ.ΧΧ.2013 και ΧΧ.ΧΧ.2015 Προγραμματικές Συμβάσεις Πολιτισμικής Ανάπτυξης που επισυνάπτονται στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά σας, το ……… …….., που αποτελεί ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α., συμβάλλεται με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Περιφέρεια ………., την Περιφερειακή Ένωση …… ……, το Δήμο ………… και με το Δήμο …………. όσον αφορά μόνο στην από XX.XX.2013 Σύμβαση, για την εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η ……… ανάπτυξη της πόλης των ……. και της ……. γενικότερα, να ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό για την τόνωση της ………. ζωής και να προωθηθεί η ……. τέχνη με την …….. …….. ………. και άλλων εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με την από XX.XX.2013 Σύμβαση, το …… ….. λαμβάνει χρηματοδότηση, ένα μέρος της οποίας καταβάλλεται άνευ ΦΠΑ από το Υπουργείο και ένα μέρος με ΦΠΑ 23% από τους Δήμους ……… και …….., την Περιφέρεια ………. και την Περιφερειακή Ένωση ………. Το αυτό προβλέπεται και στην από XX.XX.2015 Σύμβαση, με τη διαφορά ότι το δεύτερο μέρος της χρηματοδότησης καταβάλλεται μόνο από το Δήμο …… και την Περιφερειακή Ένωση …… ……. Και στις δύο Συμβάσεις συμφωνείται η τήρηση ενός προγράμματος δραστηριοτήτων του ……….., των οποίων πυρήνας είναι η πραγματοποίηση …….. ………, με δυνατότητα πλαισίωσης από άλλες παράλληλες εκδηλώσεις, όπως ανταλλαγή παραστάσεων με άλλα ……, διοργάνωση φεστιβάλ, …… σεμιναρίων, ομιλιών και εκθέσεων. Ως υποχρεώσεις του …………. αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η …… …… της πόλης των ………. και της ευρύτερης περιοχής της ……., η πραγματοποίηση συγκεκριμένου αριθμού …….. στην ……….., η στήριξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας και η απασχόληση συγκεκριμένου ποσοστού ………. και …….. που είναι μέλη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

6. Με βάση τα ανωτέρω, εν προκειμένω επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Οι χρηματοδοτήσεις, στην περίπτωση που καταβάλλονται χωρίς να συνδέονται με την ανάληψη από μέρους των προσώπων που τις λαμβάνουν κάποιας υποχρέωσης, αλλά δίδονται με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση, εξαιρούνται του ΦΠΑ. Αντιθέτως, εάν διαπιστωθεί ότι η χρηματοδότηση αποτελεί την αντιπαροχή σε παροχή υπηρεσιών ή παράδοση αγαθών, τότε υπάγεται καταρχήν στο Φ.Π.Α. και εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανό, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για απαλλαγή, να εφαρμόζονται οι σχετικές απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ.

Από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που επισυνάπτονται στα έγγραφά σας, προκύπτει ότι η χρηματοδότηση που λαμβάνει το …… …….. δεν αποτελεί οικονομική ενίσχυση, αλλά αποτελεί την αντιπαροχή έναντι παροχής υπηρεσιών για την προαγωγή της …….. και ……… ζωής της ……. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι το ……… …. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ και ως τέτοια μη εμπίπτουσα στην απαλλακτική διάταξη της περίπτωσης ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, ορθά προβλέπεται ΦΠΑ στη χρηματοδότηση που καταβάλλεται στο ……... από τους αντισυμβαλλόμενους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όσον αφορά στο μέρος της χρηματοδότησης που βάσει των Συμβάσεων καταβάλλεται από το Υπουργείο άνευ ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφενός η καταβολή της προβλέπεται σε τέσσερις δόσεις ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης του προγραμματισμού δραστηριοτήτων του …… ……., αφετέρου το …… ……. αναλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο υποχρεώσεων στον τομέα του πολιτισμού έναντι όλων των αντισυμβαλλομένων του, η εν λόγω χρηματοδότηση υπάγεται επίσης σε ΦΠΑ και πρέπει να περιλαμβάνεται στη βάση επιβολής του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1057/28.2.1992.

7. Το παρόν κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. …… για τον έλεγχο των πραγματικών περιστατικών σε σχέση με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, κατά τα ανωτέρω.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Αικ. Σταυροπούλου

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven