Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1023399 ΕΞ 2016/15.2.2016 Κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1023399 ΕΞ 2016/15.2.2016 Κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1023399 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αγγελική Καρανικόλα
Τηλέφωνο: 210 69 87 513
FAX: 210 69 87 489
Email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων.

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. Δ17Γ 5002426 ΕΞ 18.1.2013 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25πς Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του Καν (ΕΚ) αριθ. 732/2008 - Ορθή Επανάληψη).

2. Η αριθ. Δ17Γ5000859ΕΞ2014/13.01.2014 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ'εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 1/2014 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση του παραρτήματος ΙΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων).

3. Η αριθ. Δ17Γ5005879ΕΞ2014/07.03.2014 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ'εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 182/2014 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων).

4. Η αριθ. Δ17Γ5024845ΕΞ2014/16.10.2014 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 1015/2014 της Επιτροπής της 22ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και ΠΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του κατ'εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 154/2013 της Επιτροπής).

5. Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚΒ5001735ΕΞ2015/23.01.2015 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 1386/2014 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων).

6. Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚΒ5024990ΕΞ2015/01.12.2015 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 2015/1979 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2015 σχετικά με την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και IV του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/79 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2015, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L17/26.01.2016), σχετικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+) του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (ΣΓΠ), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει (κοινοποίηση με τις ανωτέρω σχετικές).

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Βάσει του άρθρου 9, του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012, θεσπίζονται ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χορήγηση δασμολογικών προτιμήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+). Κάθε δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ που επιθυμεί να επωφεληθεί από το ΣΓΠ+ πρέπει να υποβάλει αίτηση που αξιολογείται από την Επιτροπή, η οποία έχει τη δυνατότητα να εκδίδει σχετική κατ'εξουσιοδότηση πράξη για τη χορήγηση του εν λόγω καθεστώτος.

Κατόπιν σχετικής αίτησης από τη Δημοκρατία της Κιργιζίας, η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω χώρα πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θα πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+) του ΣΓΠ, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου κανονισμού.

Βάσει των ανωτέρω, τροποποιείται ο Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 με την προσθήκη στο Παράρτημα ΙΙΙ αυτού, της ακόλουθης χώρας και του αντίστοιχου αλφαβητικού κωδικού στις στήλες Α και Β αντίστοιχα :

KG Δημοκρατία της Κιργιζίας

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία δημοσίευσης: 26.01.2016).

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven