Αρ. πρωτ.: 136766/745/15.2.2016 Προσδιορισμός κόστους ζημίας, αποκατάσταση μετά από καταστροφή και αποζημίωση από τη χρήση δημοσίων εκτάσεων, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

Αρ. πρωτ.: 136766/745/15.2.2016 Προσδιορισμός κόστους ζημίας, αποκατάσταση μετά από καταστροφή και αποζημίωση από τη χρήση δημοσίων εκτάσεων, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

Αθήνα: 15 - 2 - 2016
Αρ. Πρωτ.: 136766/745
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ και ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ και ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 31
Ταχ. Κώδικας : 101 64 Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Τζαφέρος
Τηλέφωνο : 210 212 4663
FAX    : 210 5244 135

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός κόστους ζημίας, αποκατάσταση μετά από καταστροφή και αποζημίωση από τη χρήση δημοσίων εκτάσεων, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

ΣΧΕΤ:(α) αριθ. 115963/6070/22.10.2014 Υπ. Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΝΞΜ0-ΨΝΚ)
(β) αριθ. 117653/6833/28.11.2014 Υπ. Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΗΒΓ0-Ν36)
(γ) αριθ. 165384/405/30.1.2012 ΚΥΑ (ΑΔΑ: ΒΟΖΖ0-ΛΤΑ)
(δ) αριθ. 176005/3875π.ε./23-1-2013 Εγκύκλιος Δ/γή μας (ΑΔΑ: ΒΕΙΩ0-ΩΑΒ)

Κατόπιν εκδόσεως της ανωτέρω (α) σχετικής Υπουργικής Αποφάσεως, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση της αρχικώς εκδοθείσης (δ) σχετικής εγκυκλίου δ/γής, η οποία αφορά στο εν θέματι αντικείμενο, ενσωματώνοντας εφεξής στον τρόπο υπολογισμού μιας εκτάσεως του κόστους ζημίας, της αποκατάστασής της λόγω της καταστροφής που έχει υποστεί, επιπλέον και την αποζημίωση χρήσης της καταστραφείσης εκτάσεως, η οποία αναπέμπει στο ύψος καταβολής του ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων αντιστοίχως κατά περίπτωση, στο 50% επί δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων και στο 40% επί δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, ως ισχύει.

Ο προσδιορισμός αυτός θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνταξη των Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.) (παρ. 1 άρθρο 61 Ν.Δ. 86/1969 ως ισχύει) και σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται από τη δασική νομοθεσία.

Συμφώνως των διαλαμβανομένων της (δ) σχετικής και κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, ο αλγόριθμος υπολογισμού της επελθούσης ζημίας, της αποκατάστασης και της αποζημίωσης χρήσης της καταστραφείσης εκτάσεως, η οποία αναπέμπει στο ύψος καταβολής του ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων αντιστοίχως κατά περίπτωση, στο 50% επί δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων και στο 40% επί δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, καθορίζεται ως ακολούθως:

ΚΖ = [Ε * ΕΖ * ΚΑ * (1+p)t] + ΑΠΧΡ

όπου

ΚΖ = Κόστος ζημίας από καταστροφή
Ε = Εμβαδόν της έκτασης
ΕΖ = Επίπεδο ζημιών
ΚΑ = Κόστος αποκατάστασης
p = Δασικό επιτόκιο
t = περίοδος αποκατάστασης
ΑΠΧΡ= Αποζημίωση χρήσης

Εμβαδόν έκτασης (Ε)

Λαμβάνεται το ακριβές εμβαδόν της καταστραφείσης έκτασης σε στρέμματα.

Επίπεδο ζημιών (ΕΖ)

Γίνεται εκτίμηση του ποσοστού της καταστροφής που προξενήθηκε στην έκταση και επιλέγεται ανάλογα η τιμή από τη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα:

Επίπεδο ζημίας (%)

Τιμή επιπέδων ζημίας

0 - 30

0,15

31 - 70

0,5

71 - 100

0,85Η τιμή του επιπέδου ζημίας μπορεί να γίνει μονάδα (1) στην περίπτωση που αποκαλύπτεται το μητρικό πέτρωμα ή στην περίπτωση που το έδαφος χάσει τις φυσικοχημικές του ιδιότητες (δεν δύναται να αναπτυχθεί βλάστηση), καθώς και στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) στις φρυγανικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις,
β) στις ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων και
γ) στα διάκενα των δασών

Κόστος αποκατάστασης (ΚΑ)

Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται με βάση το κόστος αναδάσωσης.

Για την εκτίμηση του κόστους αναδάσωσης, σύμφωνα με το ισχύον αναλυτικό τιμολόγιο αναδασωτικών εργασιών (ΑΤΑΕ) και έργων πρασίνου (ΠΡΣ), και με την παραδοχή ότι φυτεύονται 100 φυτά ανά στρέμμα, χρησιμοποιείται ο τύπος:

ΚΑ = ΚΕ(1120ΑΤΑΕ) + ΑΥΛ(1200ΑΤΑΕ) + 100[ΔΛ(2212ΑΤΑΕ) + ΦΔΦ(3112ΑΤΑΕ) + ΓΦ(372ΠΡΣ)]

όπου

ΚΑ = κόστος αποκατάστασης
ΚΕ = κατεργασία εδάφους (άρθρο 1120ΑΤΑΕ), εργασία ανηγμένη σε εργασία προωθητήρα D8
ΑΥΛ = αυλάκωση (άρθρο 1200ΑΤΑΕ), ενός στρέμματος κατεργασμένου εδάφους σε βάθος 0,50μ.
ΔΛ = διάνοιξη λάκκων φύτευσης (άρθρο 2212ΑΤΑΕ), σε έδαφος κατεργασμένο διατάσεων 0,3 Χ 0,5 (βάθος)
ΦΔΦ = φύτευση δασικών φυταρίων (άρθρο 3112ΑΤΑΕ), σε βάθος μέχρι 0,50μ.
ΓΦ = γυμνόριζα φυτά (372ΠΡΣ)

Αποζημίωση χρήσης (ΑΠχρ)

Η αποζημίωση χρήσης αναπέμπει στο ύψος καταβολής ανταλλάγματος χρήσης το οποίο υπολογίζεται συμφώνως της υπ' αριθ. 115963/6070/22-10-2014 Υπ. Αποφάσεως: Έγκριση του «Οδηγού Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα», για τον προσδιορισμό της αξίας δάσους, δασικής έκτασης και των εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 2980Β'/4-11-2014) σε συνδυασμό της υπ' αριθ. 117653/6833/28-11-2014 Υπ. Αποφάσεως (ΦΕΚ 3302Β'/9-12-2014) κατά περίπτωση, στο 50% επί δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων και στο 40% επί δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, ως ισχύει.

Δασικό επιτόκιο

Σύμφωνα με την αριθ. 115963/6070/22-10-2014 Υπ. Απόφαση το επιτόκιο προεξόφλησης ισούται με 3,5 % (p= 0,035).

Περίοδος αποκατάστασης

Η μεθοδολογία ταχείας εκτίμησης βασίζεται στην εκτίμηση της χαμένης αξίας του περιουσιακού στοιχείου (της αξίας δάσους). Ως εκ τούτου ο χρόνος αποκατάστασης είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ανακτήσει το δάσος την αξία που είχε πριν την καταστροφή. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι το δάσος, τόσο μεγαλύτερο χρόνο χρειάζεται για να ανακτήσει την πλήρη αξία του μετά από μια καταστροφή. Για το λόγο αυτό θα γίνεται εκτίμηση της ηλικίας της βλάστησης που καταστράφηκε και θα λαμβάνονται ανάλογα οι τιμές από τη στήλη (3) του παρακάτω πίνακα:

Κλάσεις ηλικίας

Χρόνος Αποκατάστασης (έτη)

(1+p)t

0 - 30 έτη

15

1,675349

30 - 50 έτη

40

3,95926

> 50 έτη

60

7,878091Εάν η κατεστραμμένη έκταση δεν έφερε δασική βλάστηση, ο χρόνος αποκατάστασης καθορίζεται στα 5 χρόνια [(1+p)t = 1,187686].

Τέλος, παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΠηγή: Taxheaven