Άρθρα Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων. Αναλυτικοί πίνακες με τα έτη παραγραφής . Τι ισχύει μετά την 1.1.2014

Άρθρα Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων. Αναλυτικοί πίνακες με τα έτη παραγραφής . Τι ισχύει μετά την 1.1.2014

Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

Α. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/12/2013

Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων μέχρι 31/12/2013 οριζόταν στο άρθρο 84 του ν. 2238/1994.

Παράταση στην παραγραφή των εκκρεμών υποθέσεων των χρήσεων 2000-2006 έως 31.12.2013 είχε δοθεί με τους ακόλουθους νόμους:

Με το άρθρο 11 του ν.3513/2006

Με το άρθρο 29 του ν.3697/2008

Με το άρθρο 10 του ν.3790/2009

Με το άρθρο 82 του ν.3842/2010

Με το άρθρο 12 του ν.3888/2010

Με το άρθρο 18 του ν.4002/2011

Με το άρθρο Δεύτερο του ν.4098/2012

Περαιτέρω παρατάσεις δόθηκαν για συγκεκριμένες περιπτώσεις με τις εξής διατάξεις:*

1)
με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του νόμου 4141/2013 με την οποία δόθηκε παράταση για δύο χρόνια στις ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες είχε εκδοθεί φύλλο ελέγχου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Η σχετική διάταξη ανέφερε:

«Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής λήγει από 31.12.2013 και μετά».


2) με το άρθρο 22 του νόμου 4203/2013 δόθηκε παράταση για 2 έτη

α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη μέλη της Ε. Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και

β)
για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

3) με το άρθρο 22 του ν.4337/2015 «οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2015 παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί (κατά τη δημοσίευση του νόμου) ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2015 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».

Όπως αναφέρει η σχετική διάταξη, αλλά και η αιτιολογική έκθεση, η παράταση δεν είναι καθολική αλλά αφορά υποθέσεις για τις οποίες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 έγιναν συγκεκριμένες ενέργειες.

Εφόσον κάποια υπόθεση δεν εμπίπτει στις διατάξεις των νόμων 4203/2013, 4141/2013, 4337/2015, για την παραγραφή ισχύει ο ακόλουθος πίνακας:
 

 


ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

1990 - 1991

ΜΕΧΡΙ 31/12/2002

1992 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97

ΜΕΧΡΙ 31/12/2003 (ή ΜΕΧΡΙ 27/02/2004)*

1998 - 1999

ΜΕΧΡΙ 31/12/2005

2000

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2001

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2002

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2003

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2004

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2005

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2006

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2007

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

2008

ΜΕΧΡΙ 31/12/2014

2009

ΜΕΧΡΙ 31/12/2015

2010

ΜΕΧΡΙ 31/12/2016

2011

ΜΕΧΡΙ 31/12/2017

2012

ΜΕΧΡΙ 31/12/2018

2013

ΜΕΧΡΙ 31/12/2019

*Παράταση έως 27/2/2004 ορισμένων υποθέσεων (σχετ. άρθ. 22 παρ. 1 του ν.3212/2003 και εγκ. 1114957/23.12.2003/1928/ΔΕ-Α'/2003)

  

* ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Παραγραφή εφόσον κάποια υπόθεση  εμπίπτει στις διατάξεις των νόμων 4203/2013, 4141/2013, 4337/2015. Για την παραγραφή των υποθέσεων αυτών ισχύει ο ακόλουθος πίνακας:

ΧΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Ν. 4141/2013 ΚΑΙ 4203/2013

4337/2015

2000

2013

2015

2016

2001

2013

2015

2016

2002

2013

2015

2016

2003

2013

2015

2016

2004

2013

2015

2016

2005

2013

2015

2016

2006

2013

2015

2016

2007

2013

2015

2016

2008

2014

 -

 -

2009

2015

 -

2016


 Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων (εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων) μέχρι 31/12/2013 και παραγραφή

Η μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων σύμφωνα με το άρθρο 84, παρ. 5 του ν. 2238/1994 υπόκειται σε δεκαπενταετή παραγραφή.

Το Υπ. Οικ. σε μια σειρά από αποφάσεις -με την συμβολή και του Ν.Σ.Κ.- έχει γνωμοδοτήσει ότι, «αν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή αποτελεσμάτων Ο.Ε. κ.λπ. δεν υποβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία, αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας αυτής η προβλεπόμενη δεκαπενταετής παραγραφή και το γεγονός αυτό δεν αναιρείται από τυχόν μεταγενέστερη υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις» (Δ12Β 1171079 ΕΞ 17.12.2010).

Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, ή εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις χρήσεις 2000-2013 τότε το δικαίωμα του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου παραγράφεται μετά από 15 χρόνια από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής κάθε δήλωσης.

(Σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για υποθέσεις Φ.Π.Α., κληρονομιών, γονικών παροχών κλπ. αλλά μόνο για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος (δηλώσεων εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων)).

Παραθέτουμε ενδεικτικό πίνακα:

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρόνος παραγραφής

Χρόνος παραγραφής σε περίπτωση 15ετίας

2000

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2016

2001

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2017

2002

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2018

2003

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2019

2004

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2020

2005

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2021

2006

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2022

2007

31/12/2013

31.12.2023

2008

31/12/2014

31.12.2024

2009

31/12/2015

31.12.2025

2010

31/12/2016

31.12.2026

2011

31/12/2017

31.12.2027

2012

31/12/2018

31.12.2028

2013

31/12/2019

31.12.2029


 


Παρατάσεις παραγραφής από άλλες αιτίες

Με το άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 3212/2003 υπήρξε πρόβλεψη για επιπλέον παράταση σε ορισμένες περιπτώσεις.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

ΠΛΑΣΤΑ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθ. 19 του ν.3091/2002 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 22 του ν.3212/2003, θεσπίστηκε η παράταση της παραγραφής για 2 επιπλέον έτη πέραν του χρόνου που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις επί των υποθέσεων πλαστών, εικονικών, νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, εφόσον μέχρι τον ανωτέρω χρόνο έχουν ήδη εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικείες αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. Η παράταση αφορά τις χρήσεις που βαρύνονται με τις παραβάσεις αυτές, περαιτέρω όμως μετατίθεται η παραγραφή και των επόμενων χρήσεων για τις οποίες ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής είναι προγενέστερος από το νέο (παραταθέντα) χρόνο παραγραφής, ώστε τελικά να υπάρχει ταυτόχρονη παραγραφή. Π.χ. εφόσον παραταθεί λόγω των ανωτέρω παραβάσεων η προθεσμία παραγραφής για τη χρήση 2002, τότε και η παραγραφή για τη χρήση 2003 μετατίθεται μέχρι το νέο χρόνο παραγραφής (31/12/2010) Τα παραπάνω ισχύουν για χρήσεις των οποίων επέρχεται παραγραφή από 31/12/2002 και μετά.
 

ΚΑΤΑΣΧ/ΝΤΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 22 του ν.3212/2003 θεσπίστηκε 2ετής παράταση της παραγραφής και για τις περιπτώσεις που έχουν επιδοθεί εκθέσεις κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων μέχρι τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο παραγραφής. Στις περιπτώσεις αυτές, η παράταση παραγραφής καταλαμβάνει τόσο τις χρήσεις κατά τις οποίες έγινε η κατάσχεση καθώς και τις επόμενες αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα για τις περιπτώσεις πλαστών-εικονικών-νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, όσο και για τις προηγούμενες από την κατάσχεση χρήσεις για τις οποίες δεν είχε επέλθει παραγραφή κατά το χρόνο της κατάσχεσης. Τα παραπάνω ισχύουν για χρήσεις για τις οποίες δεν είχε επέλθει παραγραφή κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν.3212/2003 (31/12/2009)
 

 

 


ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ, ΕΙΚΟΝΙΚΑ, ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ή ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΟΘΕΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρόνος παραγραφής

Με κοινοποίηση προστίμου/επίδοση έκθεσης μέχρι το έτος παραγραφής

2000

31/12/2013 (παράταση)

31/12/2015

 και παράταση παραγραφής μέχρι το 2015 για τις χρήσεις 2001-2008

2001

31/12/2013 (παράταση)

31/12/2015

και παράταση παραγραφής μέχρι το 2015 για τις χρήσεις 2002-2008

2002

31/12/2013 (παράταση)

31/12/2015

και παράταση παραγραφής μέχρι το 2015 για τις χρήσεις 2003-2008

2003

31/12/2013 (παράταση)

31/12/2015

και παράταση παραγραφής μέχρι το 2015 για τις χρήσεις 2004-2008

2004

31/12/2013 (παράταση)

31/12/2015

και παράταση παραγραφής μέχρι το 2015 για τις χρήσεις 2005-2008

2005

31/12/2013 (παράταση)

31/12/2015

και παράταση παραγραφής μέχρι το 2015 για τις χρήσεις 2006-2008

2006

31/12/2013 (παράταση)

31/12/2015

και παράταση παραγραφής μέχρι το 2015 για τις χρήσεις 2007-2008

2007

31/12/2013

31/12/2015

2008

31/12/2014

31.12.2016

και παράταση παραγραφής μέχρι το 2016 για την χρήση 2009

2009

31/12/2015

31.12.2017

και παράταση παραγραφής μέχρι το 2017 για την χρήση 2010

2010

31/12/2016

31.12.2018

και παράταση παραγραφής μέχρι το 2018 για την χρήση 2011

2011

31/12/2017

31.12.2019

και παράταση παραγραφής μέχρι το 2019 για την χρήση 2012

2012

31/12/2018

31.12.2020

και παράταση παραγραφής μέχρι το 2020 για την χρήση 2013

2013

31/12/2019

31.12.2021

 

 Β. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/1/2014

Από 1/1/2014 και έπειτα ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) :

Άρθρο 36. Παραγραφή

1. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης.

2. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται στις εξής περιπτώσεις:

α) εάν ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας,

β) εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών προσαυξημένο κατά ένα έτος από την παραλαβή τους από τη Φορολογική Διοίκηση,

γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, και μόνο για το ζήτημα, το οποίο αφορά.

3. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

4. Εάν ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου για φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου έχει παραγραφεί, η αντίστοιχη προσαρμογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου δεν έχει ακόμη παραγραφεί και στο οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 1/1/2014

ΧΡΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΗ Ή ΤΡΟΠΟΠ/ΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ 5ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΕΝΔΙΚ/ΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ Ή ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ)

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

2014

2020

2021

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ     + 1 ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ      +   1 ΕΤΟΣ

2035

2015

2021

2022

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ     + 1 ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ      +   1 ΕΤΟΣ

2036

2016

2022

2023

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ     + 1 ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ      +   1 ΕΤΟΣ

2037

2017

2023

2024

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ     + 1 ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ      +   1 ΕΤΟΣ

2038

2018

2024

2025

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ     + 1 ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ      +   1 ΕΤΟΣ

2039

2019

2025

2026

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ     + 1 ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ      +   1 ΕΤΟΣ

2040

2020

2026

2027

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ     + 1 ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ      +   1 ΕΤΟΣ

2041

2021

2027

2028

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ     + 1 ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ      +   1 ΕΤΟΣ

2042

2022

2028

2029

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ     + 1 ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ      +   1 ΕΤΟΣ

2043

2023

2029

2030

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ     + 1 ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ      +   1 ΕΤΟΣ

2044


 

Ρύθμιση οφειλών και αναστολή παραγραφής αυτών.


Τέλος να επιστήσουμε την προσοχή στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει ρύθμιση οφειλών με τους νόμους 4321/2015, 4305/2014 και 4152/2013 (Πάγια ρύθμιση) και την παραγραφή των οφειλών.

Ν. 4152/2013 άρθρο πρώτο, παρ. 13: Η παραγραφή των οφειλών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

Ν. 4305/2014 άρθρο 51, παρ. 17: Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη του έτους της τελευταίας δόσης αυτής.

Ν. 4321/2015 άρθρο 14: Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

Πηγή: Taxheaven