Αριθμ. ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα

Αριθμ. ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα

Αριθμ. ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 305/15-02-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/ Α'/23.4.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 απόφαση «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων».

3. Την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως αποτυπώθηκε στο Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α'/29.8.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1160165 ΕΞ 2015/11.12.2015 (ΦΕΚ 2739 Β') απόφαση του Αναπλ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για την ηλεκτρονική έκδοση και αποστολή εντολών μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τα Τελωνεία με ηλεκτρονικό τρόπο.

5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 116/Α/23-09-2015).

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/ Β'/28.1.2013 και 372/Β'/19.2.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την ΠΥΣ 1 της 20.1.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπ. Οικονομικών».(ΦΕΚ 18/20-01-2016 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα)

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικά


Η εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους διενεργείται με εντολή μεταφοράς ηλεκτρονικά.

Το αρχείο με τις εντολές μεταφοράς αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω σχετικής διεπαφής πληροφοριακών συστημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδας (Τ.τ.Ε.) για πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με χρέωση του λογαριασμού των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών/πληρωμών τελωνείων 23/2001152383 που τηρείται στην Τ.τ.Ε..

Άρθρο 2
Δημιουργία και αποστολή εντολών μεταφοράς


Οι εντολές μεταφοράς δημιουργούνται από τα Τελωνεία με τη χρήση λογιστικού σημειώματος επιστροφής για την εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων, τα οποία και είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ορθότητας και εγκυρότητας των περιλαμβανομένων σε αυτές στοιχείων.

Κατά την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από το Τελωνείο στο ηλεκτρονικό σύστημα ICISnet πραγματοποιείται αυτόματα έλεγχος για την ύπαρξη κατά τον τρέχοντα μήνα επαρκούς ποσού είσπραξης από τις ηλεκτρονικές εισπράξεις του συνόλου των Τελωνείων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του προϋπολογισμού καθώς και έλεγχος ότι το προς επιστροφή ποσό δεν υπερβαίνει το συνολικό εισπραχθέν ποσό του παραστατικού.

Ο Κεντρικός Διαχειριστής συγκεντρώνει τα Λογιστικά Σημειώματα Ηλεκτρονικής Επιστροφής που καταχωρίστηκαν από όλα τα τελωνεία της χώρας και ελέγχει μέσω αυτοματοποιημένης ενημέρωσης την ύπαρξη επαρκών ηλεκτρονικών εισπράξεων ανά κωδικό προϋπολογισμού από το σύνολο των τελωνείων κατά τον τρέχοντα μήνα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι καταχωρημένες επιστροφές. Στη συνέχεια, δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο που περιλαμβάνει το σύνολο των επιστροφών που μπορούν να πραγματοποιηθούν, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής διεπαφής πληροφοριακών συστημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδας (Τ.τ.Ε.) για πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με χρέωση του λογαριασμού των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών/πληρωμών τελωνείων 23/2001152383, εντός του συμφωνημένου με την ΤτΕ χρόνου.

Στο ανωτέρω ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες:
• η ημερομηνία διακανονισμού- αποστολής κάθε περιεχόμενου πακέτου (group) εντολών,
• ο αριθμός μεταφοράς για κάθε εντολή (MRN),
• τα στοιχεία του δικαιούχου,
• ο λογαριασμός του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ,
• το ποσό και
• το Πιστωτικό Ίδρυμα (BIC).

Άρθρο 3
Ηλεκτρονική αποστολή και εκτέλεση του αρχείου εντολών μεταφοράς


Κάθε ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς, που περιλαμβάνεται στο αποστελλόμενο προς την Τράπεζα της Ελλάδας αρχείο, αποτελεί για την Τ.τ.Ε. εντολή πληρωμής και εκτελείται αυτόματα και χωρίς παρεμβάσεις στην ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού αρχείου από τον Κεντρικό Διαχειριστή μετά από συστημικό έλεγχο της Τ.τ.Ε..

Μετά την επιτυχή παραλαβή του αρχείου εντολών μεταφοράς, η Τ.τ.Ε. παρέχει στον Κεντρικό Διαχειριστή σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση διαμέσου της σχετικής διεπαφής, ενώ παράλληλα, εκτελούνται βασικοί έλεγχοι από το πληροφοριακό σύστημα της Τ.τ.Ε., τόσο σε επίπεδο αρχείου, όσο και σε επίπεδο αναλυτικής εγγραφής- εντολής μεταφοράς, που περιέχεται σε ένα πακέτο (group) εντολών μεταφοράς.

Σε περίπτωση που, βάσει των ελέγχων που εκτελεί το πληροφοριακό σύστημα της Τ.τ.Ε., προκύψει λάθος, απορρίπτεται κατά περίπτωση, είτε ολόκληρο το αρχείο, είτε μόνο το συγκεκριμένο πακέτο (group) εντολών μεταφοράς που περιέχει την λάθος αναλυτική εγγραφή.

Στην περίπτωση όπου σε ένα πακέτο (group) εντολών μεταφοράς υπάρχει μία χρέωση με μία πίστωση, απορρίπτεται η συγκεκριμένη πίστωση, ενώ αν κάποιο πακέτο περιέχει μία χρέωση με πολλές πιστώσεις, τότε απορρίπτονται όλες οι πιστώσεις του πακέτου (group) εντολών μεταφοράς.

Από το σύστημα της Τ.τ.Ε. αποστέλλεται στον Κεντρικό Διαχειριστή ηλεκτρονικό επιβεβαιωτικό αρχείο με τα αποτελέσματα της παραλαβής του αρχείου και τους κωδικούς λαθών των απορρίψεων, αποτέλεσμα των οποίων είναι η αυτόματη ακύρωση των σχετικών Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής, ώστε να διενεργηθούν οι απαιτούμενες διορθώσεις και η εκ νέου αποστολή των αρχείων ή των μεμονωμένων εγγραφών οι οποίες περιέχονται σε ένα πακέτο (group) εντολών μεταφοράς. Στη συνέχεια, ο Κεντρικός Διαχειριστής ενημερώνει το αρμόδιο τελωνείο, το οποίο καταχωρεί νέο Λογιστικό Σημείωμα Ηλεκτρονικής επιστροφής.

Στην περίπτωση επιτυχούς παραλαβής του αρχείου, προχωρά η επεξεργασία των συναλλαγών, πραγματοποιούνται οι λογιστικές εγγραφές από το σύστημα της Τ.τ.Ε. και οι εντολές αποστέλλονται προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων.

Από το σύστημα της Τ.τ.Ε., αποστέλλεται προς τον Κεντρικό Διαχειριστή διαμέσου της σχετικής διεπαφής ηλεκτρονικό απαντητικό αρχείο αναγγελίας με τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των πακέτων (group) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς, το νωρίτερο, την επόμενη εργάσιμη το πρωί.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκτέλεσης κάποιας ηλεκτρονικής εντολής μεταφοράς για οποιοδήποτε λόγο, είτε λόγω απόρριψης από τη ΔΙΑΣ είτε λόγω επιστροφής εντολής SEPA από το Πιστωτικό Ίδρυμα του δικαιούχου, πιστώνεται ο λογαριασμός των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών/πληρωμών τελωνείων 23/2001152383, ο οποίος χρεώθηκε αρχικά και εμφανίζεται στο απαντητικό αρχείο αναγγελίας, με κατάλληλη ένδειξη και τον αντίστοιχο κωδικό λάθους, ενώ ακυρώνεται αυτόματα το σχετικό Λογιστικό Σημείωμα Επιστροφής.

Οι κατά τα ανωτέρω κινήσεις του λογαριασμού των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών/πληρωμών των Τελωνείων, χρεώσεις-πιστώσεις κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών εισπράξεων περιλαμβάνονται στο extrait που αποστέλλεται καθημερινά από την Τ.τ.Ε. στον Κεντρικό Διαχειριστή ως εξής:
α. ηλεκτρονικές εισπράξεις (ποσά) β. ηλεκτρονικές επιστροφές (ποσά) γ. αναλυτικά, πιστώσεις του λογαριασμού από εντολές μεταφοράς που δεν πραγματοποιήθηκαν και για τις οποίες υπήρξε ενημέρωση σε μεταγενέστερο της αποστολής του αρχείου χρόνο.

Μετά την ενημέρωση κατά τα ανωτέρω του Κεντρικού Διαχειριστή για το λόγο της μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής, αυτός προβαίνει στις απαραίτητες λογιστικές τακτοποιήσεις και ενημερώνει το αρμόδιο τελωνείο, το οποίο ακυρώνει το λογιστικό σημείωμα της επιστροφής (εφόσον δεν έχει γίνει αυτόματα) και κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων, καταχωρεί καινούργιο Λογιστικό Σημείωμα Ηλεκτρονικής Επιστροφής.

Εάν η πραγματοποίηση της επιστροφής είναι οριστικά αδύνατη, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
i) ο κεντρικός διαχειριστής ενημερώνει σχετικά το οικείο τελωνείο για τη μη πραγματοποίηση της επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
ii) το οικείο τελωνείο καταχωρεί λογιστικό σημείωμα είσπραξης, όπου μνημονεύει το ίδιο συνδεόμενο παραστατικό με το λογιστικό σημείωμα επιστροφής που τελικά δεν ολοκληρώθηκε.

Άρθρο 4
Τραπεζικά έξοδα


Τα έξοδα της ΤτΕ που προκύπτουν από την εκτέλεση εντολής μεταφοράς σε δικαιούχο επιστροφής ο λογαριασμός του οποίου τηρείται σε Πιστωτικό Ίδρυμα του εξωτερικού χρεώνονται οίκοθεν από την Τράπεζα στο λογαριασμό 200207 του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται σ' αυτή.
Η εμφάνιση των εν λόγω εξόδων στη δημόσια ληψοδοσία γίνεται με την έκδοση συμψηφιστικών Χ.Ε. σε βάρος σχετικών πιστώσεων του Ειδ. Φ. 23-200 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών με μέριμνα της Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου.
Δικαιολογητικά για την έκδοση του σχετικού συμψηφιστικού Χ.Ε. ορίζονται:
α) η αναγγελία ή extrait της Τ.τ.Ε.
β) η απόφαση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
γ) η εντολή μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε., από τον Κεντρικό Διαχειριστή, για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven