Αριθμ. ΔΤΔ Δ 1015602 ΕΞ 2016/29.1.2016 Τροποποίηση της αριθ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ2014/30.12.2014 (ΦΕΚ 3675/Β/31.12.2014) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. ΔΤΔ Δ 1015602 ΕΞ 2016/29.1.2016 Τροποποίηση της αριθ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ2014/30.12.2014 (ΦΕΚ 3675/Β/31.12.2014) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. ΔΤΔ Δ 1015602 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 305/15-02-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/ Α'/23.4.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως αποτυπώθηκε στο Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α'/29.8.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και τροποποιήθηκε τελευταία με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1160165 ΕΞ 2015/11.12.2015 (ΦΕΚ 2739 Β') απόφαση του Αναπλ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

3. Την αριθ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 (ΦΕΚ 3675 Β') απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με την οποία καθορίσθηκε η αρμόδια Υπηρεσία - Κεντρικός Διαχειριστής για την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών των Τελωνείων.

4. Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης μετά τις μηχανογραφικές προσαρμογές στο πληροφοριακό ηλεκτρονικό σύστημα Τελωνείων ICISnet.

5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 116/Α/23-09-2015).

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/ Β'/28.1.2013 και 372/Β'/19.2.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 7.

7. Την ΠΥΣ 1 της 20.1.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπ. Οικονομικών».(ΦΕΚ 18/20-01-2016 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.4.2005).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η αριθ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 (ΦΕΚ 3675/Β/31.12.2014) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. στο σημείο β) του άρθρου 2 οι λέξεις «ΔΙΑΣ Α.Ε» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Τράπεζα της Ελλάδος», καθώς και η φράση «της συγκεκριμένης ημέρας» αντικαθίστανται από την φράση «σύμφωνα με το τελευταίο κλείσιμο ημέρας των ηλεκτρονικών εισπράξεων».
β. στο σημείο γ) η φράση «(μετά την αφαίρεση των ποσών των επιστροφών)» διαγράφεται.
γ. προστίθεται σημείο δ) ως ακολούθως:
«δ) διασταυρώνει τις εκτελεσθείσες εντολές μεταφοράς από την Τ.τ.Ε με βάση το αρχείο που του έχει αποστείλει και το extrait που παραλαμβάνει από την Τ.τ.Ε.».

Άρθρο 2

α. το άρθρο 3 με τίτλο «Διαχείριση εισπράξεων υπέρ τρίτων» καταργείται.
β. τα άρθρα 4-7 αναριθμούνται σε 3-6.

Άρθρο 3

Στο άρθρο 5 (όπως αναριθμείται σε 4) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις ως ακολούθως:
α. Στο πρώτο εδάφιο η φράση « (και των εσόδων υπέρ τρίτων) » διαγράφεται.
β. Στο δεύτερο εδάφιο το σημείο β) καταργείται.
γ. Στο δεύτερο εδάφιο η σήμανση « α) » διαγράφεται.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven