Αριθ. πρωτ.: ΔΝΣα/ οικ 10757/ ΦΝ439.6/ 15.2.2016 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016

Αριθ. πρωτ.: ΔΝΣα/ οικ 10757/ ΦΝ439.6/ 15.2.2016 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016

Αθήνα, 15-2-2016
Αριθ.Πρωτ. ΔΝΣα/οικ 10757/ΦΝ439.6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΝΣ)
Τμήμα:α'

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 213 1523 558
FAX    :2106238662
E-mail    :d17.gram@ggde.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016.


Σας πληροφορούμε ότι για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2016, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05 (ΦΕΚ Β' 1162) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έχει τιμή (τκ) = 1, 203.

1. Όπως αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του ως άνω Κανονισμού, η τιμή αυτή «ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004»

Έτσι, αναλυτικά, με βάση το δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και μετά την αναπροσαρμογή του Έτους Βάσης (έτος Βάσης 2009= 100,00) ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου 2004 αναμορφώθηκε σε 87,79 και ο αντίστοιχος δείκτης Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε σε 105,61. Ως εκ τούτου η τιμή του συντελεστή (τκ), που προκύπτει ως ο λόγος 105,61/87,79 ισούται με 1,203.

2. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005, οι προκηρύξεις, που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2016, λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω αναπροσαρμογή των τιμών για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Προκειμένου δηλαδή να υπολογιστεί η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να εφαρμόσει πλέον τη νέα, την αναπροσαρμοσμένη τιμή του συντελεστή (τκ) δηλ. να θέτει όπου (τκ) =1,203.

Εννοείται ότι για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μέχρι και τις 20-3-2016 ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 1,205.

3. Σε συνέχεια των ανωτέρω και με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ Α'185) σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157), αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα όρια ισχύος των μελετητικών πτυχίων ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2016 - 20/3/2017. Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσης σχετικός πίνακας με τα όρια.

4. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την πιστή εφαρμογή της.

Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου ΥΠΥ.ΜΕ.ΔΙ.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣΠηγή: Taxheaven