Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1015285 ΕΞ 2016/1.2.2016 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενι

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1015285 ΕΞ 2016/1.2.2016 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενι

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1015285 ΕΞ 2016

ΦΕΚ: 105/Γ'/ 15 -2-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ουρ. Σωτηροπούλου
Τηλ.: 210-3375991
Fax: 210-3375990
E-mail: d2c2@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222), όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4277/2014 (Α' 156).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3528/2007 (Α'26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 1 του ν.4275/2014 (Α' 149).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως ισχύει.

5. Την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 (Β'1574) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.

6. Την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1160165 ΕΞ 2015/11.12.2015 (Β'2739) Απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

7. Την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1166357 ΕΞ 2015/23.12.2015 (Β'2932) Απόφαση της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.

8. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

9. Την ΠΥΣ 1 της 20.1.2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

10. Την υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β'3380) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει.

11. Την υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1125917 ΕΞ 2015/29.9.2015 (ΑΔΑ:74ΧΜΗ-ΧΡ6) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

12. Τις από 18/12/2015 και 29/12/2015 συνεδριάσεις του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης, βάσει της υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β'3380) Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει.

13. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των υπαλλήλων.

14. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών θέσεων των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών- Εξαγωγών Θεσσαλονίκης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως Προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, ως εξής:

1. Την υπάλληλο Λεμπέση Άννα του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ/Γ Τελωνειακών, ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, όπου και υπηρετεί.

2. Την υπάλληλο Παρκοσίδου Φωτεινή του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ/Γ Τελωνειακών, ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, από το Τελωνείο Κιλκίς, όπου και υπηρετεί.

Β. Η στοχοθεσία των ανωτέρω οργανικών μονάδων καθορίζεται σύμφωνα με τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του έτους 2016.

Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven