Αριθ πρωτ.: 30/003/000/511/15.2.2016 Κοινοποίηση της ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/498/2016

Αριθ πρωτ.: 30/003/000/511/15.2.2016 Κοινοποίηση της ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/498/2016

Αθήνα 15-02-2016
Αριθ πρωτ : 30/003/000/511

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμ Α’

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521-Αθήνα
Τηλεομοιοτυπία: 2106468272
Πληροφορίες: Στ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο: 2106479231
e-mail: alcohol_food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση της ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/498/2016».

Α. 1. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/498/2016, με την οποία επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3002475/383/0029/02-02-2010 ΑΥΟ «Λειτουργία αποσταγματοποιείων».

Συγκεκριμένα:

α. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης ΑΥΟ, αντικαθίσταται τοτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 3 της προαναφερθείσας ΑΥΟ υπ’ 3002475/383/0029/02-02-2010, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με την πρόσφατη ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/3623/16.10.2015 (κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθ 30/003/000/4052/18.11.2015 σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας), και έτσι προβλέπεται μείωση της χωρητικότητας των δεξαμενών υποδοχής των εισαγόμενων, προς κατεργασία πρώτων υλών, στα αποσταγματοποιεία, και ειδικότερα στην τιμή των 15000 λίτρων προκειμένου για τα στέμφυλα σταφυλής, ενώ προκειμένου για τις διάφορες άλλες πρώτες ύλες σε τιμή τέτοια [ανάλογα με την (μέση) περιεκτικότητα της οικείας πρώτης ύλης όμως σε σάκχαρο και την απόδοσή της σε αιθυλική αλκοόλη] που αντιστοιχεί σε παραγωγή 1000 λίτρων ανύδρων εκ του οικείου αποστάγματος.

β. Με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ρυθμίζεται πλέον, κατά τρόπο οριστικό, το ζήτημα της ύπαρξης αντλιών στο αποστακτικό κύκλωμα των αποσταγματοποιείων (για το οποίο ως γνωστόν εδίδοντο παρατάσεις) με την πρόβλεψη για τον εγκιβωτισμό των αντλιών και την κατάλληλη σφράγισή τους, ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα τυχόν παρέμβασης εκ μέρους του αποσταγματοποιού.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα αποσταγματοποιεία που υφίσταντο και λειτουργούσαν νομίμως κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της ΑΥΟ υπ’ αριθ. 3002475/383/0029/02-02-2010, ήτοι κατά την 19-02-2010.

2. Η κοινοποιούμενη ΑΥΟ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθ. 329/Β’ και σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής ισχύει απο της δημοσιεύσεώς της – ήτοι από την 15-02-2016.

Β. Κατόπιν τούτων, οι Χημικές Υπηρεσίες παρακαλούνται για τη σχετική ενημέρωση των εποπτευομένων από αυτές αποσταγματοποιών.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνηση, σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ, μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.


Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣΠηγή: Taxheaven